Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Exercises for Lesson 7

 1. Translate these sentences into Nuer.
 2. Translate:
  1. Wi̲i̲ ni̲? Yä̲n göörä̲ ji̲. Bër, luä̲k ɤ̈ä̲ tä̲ä̲mɛ.
  2. Ram ɛmɔ a thï̲̩n? Lɛlɛ ni̲ ŋu̲? Göörä̲ jɛ. Jɛn a ni̲?
  3. Kua̲cä̲ jɛ. Wër, thie̲cɛ. Jɛn a duɛ̲ɛ̲l. Nyu̲u̲rɛ baaŋ.
  4. Bɛl k'an thï̲̩n. Go̲o̲rɛ bɛl.
  5. Ti̲i̲ kɛ pi̲w? K'an thï̲̩n? Kä̲m ni̲ ɤä̲ pi̲w.
  6. Wëë ni̲? Dho̲o̲l ɛmɔ wëë ni̲?
  7. Ram ɛmɔ tëë kɛ duɔ̲ɔ̲r. Wër, thie̲c ɛ.
  8. Ɣä̲n ta̲a̲ kɛ raan. Jɛn a thï̲̩n tä̲ä̲mɛ. Lä̲tɛ.
  9. Tëë kɛ yio̲̩w. Thïlɛ mi̲ lɛlɛ.
  10. Ba̲a̲ kä̲ wa̲a̲ bä̲ walɛ.
 3. Learn the verbs in this lesson.
 4. Be sure and listen for these questions in everyday conversation.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others