Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Exercises for Lesson 6

 1. List the nouns and verbs in the dialogue. Give the subject of each verb.
 2. Write out:
  1. My child she is here.
  2. The chief has a child here.
  3. Where are you going with my child?
  4. I am coming with you.
  5. Do you live here?
  6. I live here.
  7. My mother stays (lives) in Malakal. (use [kä̲] for "in")
  8. You, where are you coming from now?
  9. My father is eating here now.
  10. I'm going.
 3. Write out the 3rd singular 1st Aspect forms for the verbs "come", "go", and "exist".
 4. Translate:
  1. Ɣä̲n ta̲a̲ kɛ yaŋ.
  2. Bëë tä̲ä̲mɛ.
  3. Tëë kɛ yio̲̩w.
  4. Gu̲u̲r wëë kä̲ Malakal täämɛ?
  5. Ti̲i̲ kɛ du̲ɔ̲ɔ̲r, jï̲n?
  6. Yaŋ wëë luaak tä̲ä̲mɛ.
  7. Kuä̲ä̲r tëë kɛ gatdä̲.
  8. Ba̲a̲ kä̲ Juba.
  9. Ti̲i̲ kɛ bɛl.
  10. Ram ɛmɔ tëë kɛ cak.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others