Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Exercises For Lesson 29

 1. Write in Nuer:
  1. This little boy molded (tä̲th) this cow out of earth by himself.
  2. This little girl knitted (tak) her sweater (cloth) by herself.
  3. Each person helped himself by himself.
  4. They came by themselves.
  5. I myself did it by myself for them.
  6. Each person helped himself. (In the sense of giving to himself.)
  7. Each person has his own cloth, don't ask me for more clothes.
  8. Each person will take his own (pl) today.
  9. Do it yourself (sing.).
  10. Each place has its own chief.
 2. Read aloud with informant and translate:
  Yɛn dho̲o̲li̲ duëël gɔ̲rkä̲ biaa wanɛmɛ. Bi̲ nɛy yɛ moc bie̲e̲yni̲. Tä̲ä̲mɛ bi̲ dho̲o̲lɔ ciɛ̲ŋ kɛ bi̲i̲ydɛ, kä̲ bie̲e̲yni̲ diaal, kɛn diaal a wi̲i̲ dhölɔ. Bi̲ ramɔ tɛ̲ kɛ bi̲i̲ydɛ, bi̲ ramɔ tɛ̲ kɛ bi̲i̲ydɛ. Yio̲pɛ kɛ a gɔaa. (Take good care of them). Thïlɛ bie̲e̲yni̲ kɔkiɛn thï̲n wanamɛ kɛ kui̲cdu̲n kɛ ruɔ̲̩n ɛmɛ kɛɛliw.
  Tɛ̲ naath rɛy duëël. Ci̲ ram kɛl ɛ lar i̲ No̲o̲ ni̲ bokni̲ di̲n. Moc ramɔ kɛ du̲ŋdɛ, moc ramɔ kɛ du̲ŋdɛ. Dɔn diaal banɛ dit kɛt.
 3. Listen for these reflexive forms in daily speech and concentrate on how they are used.
 4. Write 10 sentences using the reflexive and intensive pronouns in their various grammatical environments.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others