Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 47

1 Cu Jothɛp wä kä Përow, cuɛ jɛ jiök,
"Täämɛ ci gua̲a̲r kɛnɛ gaat maar ben kɛ ɤöth-
diɛn kɛɛliw: ɤɔ̲ɔ̲kiɛn a mäni detkiɛn, kɛɛ
kuakiɛn diaal, cikɛ ɤo̲nh ro̲o̲l Kɛynɛn, a
täämɛ kɛn a muun Gocɛn. 2 Cuɛ wutni da̲ŋ
dhieec ka̲m raar rɛy gan man, cuɛ kɛ nööŋ
nhiam Përow. 3 Cu Përow kɛ thiec, i "La
yɛn a lät ŋu ni ciɛɛŋädun?" Cu kɛn ɛ jiök,
i "Täämɛ kuäär, kɔn ja̲a̲ŋku lapkɔ yiëën
ɤɔ̲ɔ̲k kɛ ciaaŋ gua̲nikɔ." 4 Kä cu kɛn
Përow jiök, i "Täämɛ ci nɛy ɤo̲nh wanɛmɛ kɛ
ɤöö bakɔ ben cieŋ thi̲n kɛ ɤöö thilɛ mi cam
ɤɔ̲ɔ̲kkɔ jɛ, kɔn ja̲a̲ŋku, kɛ kui̲c kä ɤöö buɔth
cɛ bɛ̈c ɛlo̲ŋ muun Kɛynɛn.

(Page 189)

Täämɛ ŋɔali Ja̲a̲ŋku jak kä cieŋ muun Gocɛn̲."
5 Kä cu Përow Jothɛp jiök, "Täämɛ guur
kɛnɛ gaat muɔɔri cikɛ ben kä ji. 6 Mun
Ijipt ɛmɛ kɛɛliw tëë nhiamdu, ji̲n, ku guur
kɛnɛ gaat muɔɔr moc kɛ mun mi gɔaa ni jɛ.
A kɛ cieŋ muun gocɛn, kä mi tëë kɛ nɛy ti
yuɔ̲ɔ̲p ɤɔ̲ɔ̲k ti ŋäci rɛydiɛn jak ni kɛ kä
yiëën ɤɔ̲ɔ̲kä."
7 Täämɛ cu Jothɛp gua̲n ni Jɛykɔp nööŋ nhiam
Përow, kä cu Jɛykɔp jɛ poth. 8 Cu Përow
Jɛykɔp thiec, i "Run teekädu di?" 9 Cu
Jɛykɔp wee, i "run teekädä wi̲c muɔ̲ɔ̲n kɛ
kuɔ̲r kɛl wi̲cdɛ jɛn diɔ̲k. Run teekädä kɛ
nyin tiit ti ci thia̲a̲ŋ kɛ rik, kä 'kenkɛ
run teekä gua̲a̲ri tëë teek kɛn kɛ wi̲c muɔ̲ɔ̲n
cop." 10 Cu Jɛykɔp Përow poth, kä cuɛ
coo jiɛɛn nhiam Përow. 11 Kä cu Jothɛp
gua̲a̲th rial ikä kɛ kui̲c gua̲n kɛnɛ gaat man,
cuɛ kɛ moc kɛ gua̲a̲th muɔ̲ɔ̲n mi gɔaa mi bi aa
duŋdiɛn gua̲a̲ muɔ̲ɔ̲n in gɔaa ni jɛn, muun
Ra-mi̲th-i̲th mëë caa lar ɛ Përow. 12 Cu
Jothɛp gua̲n kɛnɛ gaat man a mäni gɔalkiɛn
diaal rɔm,

(Page 190)

cuɛ kɛ moc kɛ mi̲th ti ro̲ŋ cet kɛ pek
gɔalikiɛn.
13 Kä ɛn guäth ɛmɔ thilɛ mi̲th rɛy rööl ɛmɔ
kɛɛliw kɛ kui̲c kä ɤöö ci buɔth bɛ̈c. Cɛ ji
Ijipt kɛnɛ ji Kɛynɛn ŋɔ̲ŋ kɛ buaath. 14
Kɛ kui̲c ɛmɔ yio̲w diaal tin kɔak kɛ bɛl ɛ
ji Ijipt kɛnɛ ji Kɛynɛn diaal la kɛn diaal a
wä tetä Jothɛp, kä iyɔɔ bi Jothɛp kɛ lɛ wä
naŋ dueel kua̲r in di̲i̲t ni Përow. 15
mëë ci yio̲w Ijipt kɛnɛ yio̲w Kɛynɛn diaal
ku thuk ko̲kä bɛɛl cu nɛy diaal tin cieŋ kä
Ijipt bon kä Jothɛp, cukɛ Jothɛp jiök,
"Ji̲n moc nɛy kɛ ti cam nɛy kɛ, kɔn dëëkɔ
li̲w nhiamdu? Kɛ ɤöö ci nɛy thil yio̲w."
16 Kä cu Jothɛp kɛ jiök, i "Yɛn mi ŋa̲cɛ
ɤöö bä yɛ moc kɛ bɛl ka̲mɛ ɤä ɤɔ̲ɔ̲kun, bä
ɤɔ̲ɔ̲kun luɛl kɛ mi̲th mi ci yio̲o̲kun thuuk."
17 Mëë wëë tee inɛ, cukɛ ɤɔ̲ɔ̲kiɛn coo nöŋ
Jothɛp, cu Jothɛp jio̲o̲k, kɛ det, kɛ luny
ɤɔ̲ɔ̲kiɛn a mäni muɔ̲likiɛn luɛl kɛ mi̲th, kä
cu Jothɛp kɛ a moc kɛ mi̲th kɛ jɛn pek runä
nɔmɔ kɛɛliw kɛ kui̲c ɤɔ̲ɔ̲kiɛn diaal tin ci
kɛn kɛ ka̲n Jothɛp.

(Page 191)

18 Mëë ci ruɔ̲n ɛmɔ thuuk, cu naath ro nyɔk
kɛ ben kä Jothɛp kɛ ruɔ̲n in dɔ̲ŋdiɛn, kä
cukɛ jɛ jiök, i "Täämɛ, thilɛ kɔ mi bi nɛy
ɛ lɛ tääy kä ji, kuäär, kɛ ɤöö yio̲o̲kɔ diaal
a mäni ɤɔ̲k kɛnɛ det kɛn diaal a ji a thilɛ
mi dɔdiɛn mi dëëkɔ lɛ ka̲m ji, kuäär, ɛ mi
lɛ a kɔ lɛ ka̲m ni ji pua̲nykɔ kɛnɛ muɔ̲nkɔ.
19 Dëëkɔ li̲w i di nhiamdu, kɔn a mäni
munda? Ji̲n kɔk pua̲nykɔ a mäni munda bä kɛ
bɛlku. Kä kɔn pua̲nykɔ a mäni munda bakɔ
cuaa ja̲a̲ŋ Përow, kä bi kɔ moc kɛ kuay, dɔ̲ŋ
'cakɔ bi li̲w a 'ci munda bi riaw."
20 Cu Jothɛp mun Ijipt coo kɔk ni kɛɛliw kɛ kui̲c
Përow kɛ ɤöö ji Ijipt diaal cukɛ
muɔ̲nkiɛn kɔak kɛ ɤöö cikɛ te kɛ buɔth mi
bec ɛlo̲ŋ. Cu mun Ijipt kɛɛliw cuaa duŋ
Përow. 21 Naath pua̲nykiɛn cu Përow kɛ coo
jak kä ja̲a̲ŋkɛ tuɔ̲ŋni diaal kä Ijipt kɛɛliw.
22 'Kenɛ kɔk ni muɔ̲ɔ̲n ji ŋuɔ̲tni kä ro kɛ
ɤöö laa ji ŋuɔ̲tni a mocɛ kɛ mi̲th ɛn Përow.
Cukɛ coo tëk kɛ kɛn mi̲th tɔtɔ. Kɛ kui̲c ɛmɔ
'ken kɛn muɔ̲nkiɛn lɛ kɔak.

(Page 192)

23 Täämɛ cuu Jothɛp naath jiök, "Nɛ̈nɛ jɛ ɛn
täämɛ, cä pua̲nykun kɔk a mäni muɔ̲nkun kɛ
kui̲c Përow, kä täämɛ kuay tin kɛ kui̲cdun, bi
yɛn mun pith kɛ kɛ. 24 Kɛ gua̲a̲ ciëc bɛɛl
bi yɛn dhieec theemni a käm Përow, kä bi
duɔthkiɛn a nyinkun, bikɛ ku la kuay, kä
bikaa kɛn mi̲thkun kɛ ji gɔalikun, kä kɛ kɛn
mi̲th kɛ kui̲c nyin tiɛnikun." 25 Cukɛ wee,
"Ci ji̲n tëkda ku kän kitɛ. 'Ci dee gɔaa ni
ɤöö tɛɛthɛ lɔc, kua̲ra, kɛ ɤöö bi nɛy a ja̲a̲ŋ
Përow." 26 Cu Jothɛp ŋut coo la̲t kɛ kui̲c
muɔ̲ɔ̲n Ijipt, kä ŋotɛ thi̲n mäni mi ciee walɛ
ɛn ɤöö baa dhieec theemni a ka̲m kɛɛ Përow.
Thil ni mun ji ŋuɔ̲tni, ɛ jɛn 'ken a duŋ
Përowɔ.
27 Cuɛ cuaa jɛn ciaaŋ Ithɛrɛl inɔ kɛ ro̲l
Ijipt, muun Gocɛn. Cukɛ ŋɔakiɛn jek thi̲n, kä
cukɛ ro kuay, cukɛ ŋuan ɛlo̲ŋ ɛlo̲ŋ. 28 Cu
Jɛykɔp cieŋ muun Ijipt kɛ run wäl bärɔw. Cu
Jɛykɔp run teekädɛ wi̲i̲ muɔ̲ɔ̲n a kuɔ̲r kɛl
wi̲cdɛ jɛn ŋuaan wi̲cdɛ bärɔw.

(Page 193)

29 Kä mëë ci gua̲a̲th thia̲k kɛ ɤöö bi Ithɛrɛl
ku yi̲k li̲w cuɛ gatdɛ ni Jothɛp cɔal kutdɛ,
cuɛ jɛ jiök, "Mi bä gɔɔy lɔaac jek nhiamdu
täämɛ läthni tetdu taatdä, kä bi rɔ yac i
bi rɔ buɔ̲r puɔ̲ɔ̲nydä, kä bi a thuɔ̲k kä ɤä
kɛ ɤöö, nɛn ɛ, cäŋ in wa̲a̲ li̲w 'cu ɤä kony
kä Ijipt. 30 Kä a ɤä wa̲a̲ tɔ̲a̲a̲c kɛɛl kɛ
gua̲a̲ri. Kapɛ ɤä raar kä Ijipt, biaa ɤä wä
kony gua̲a̲ kunykädiɛn." Cuɛ loc, "Bää la̲t
cet kɛ mi ci lar." 31 Kä cuɛ wee, "Yac rɔ
nhiamdä, kä cuɛ rɔ yac nhiamdɛ. Täämɛ cu
Ithɛrɛl wi̲cdɛ coo goŋ wi̲c laŋɛrɛpkädɛ.

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others