Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 28

1 Cu Aydhɛk Jɛykɔp cɔl, kä cuɛ jɛ poth, cuɛ
jɛ luek, i 'ci dee kuɛɛn kä nyier ji Kɛynɛn.
2 "Jiɛc rɔɔdu, wër kä Pɛydɛn-ɛram dhɔɔr
wutä mi cɔal i Bɛthuɛl, min la gua̲n muɔɔr
kɛ ɤöö bi Ji̲n rɔɔdu wä moc ciek kä nyier
näru ni Lɛybɛn, däman muɔɔr. 3 Kä Kuoth
in te ni Jɛn kɛ buɔ̲m bɛ ji poth, bɛ ji jak
kä diethi rɔɔdu dieth a bi a do̲r mi di̲i̲t. 4
A Kuoth käm i puɔ̲th Abɛraam a mäni ni kuayku
bä te kɛɛl kɛ ji, kɛ ɤöö mun ëë caa ka̲m
guur ni Abɛraam bi ji̲n ɛ ka̲n a la duŋdu."
5 Cu Aydhɛk Jɛykɔp jak kä jiɛɛn inɔ, cuɛ
wä kä Pɛydɛn-ɛram ni gua̲a̲ tɛ Lɛybɛn thi̲n
in la gat Bɛthuɛl, raan Thiriyä, däman man
Jɛykɔp kɛnɛ Ithɔɔ. 6 Täämɛ cu Ithɔɔ ɛ ku
nɛn i ci Aydhɛk Jɛykɔp poth, kä cɛ jɛ jak
kä wä kä Pɛydɛn-ɛram kɛ ɤöö bɛ rɔ wä kuën
ciek thi̲n, kɛnɛ mëë cɛ jɛ ku poth cuɛ jɛ
jiök, "Ji̲n 'ci dee kuɛɛn kä nyier ji Kɛynɛn.
Kä cuɛ jɛ nɛn i ci Jɛykɔp ruac gua̲n kɛnɛ man
liŋ a cuɛ wä kä Pɛydɛn-ɛram.

(Page 102)

7 Cu Jɛykɔp wä cet kɛ pek mi ci gua̲n kɛnɛ
man ɛ la̲r ɛ, cuɛ wä kä Pɛydɛn-ɛram. 8 Mëë
ci Ithɔɔ ɛ nɛn ɛn ɤöö 'ci lɔc gua̲n ni
Aydhɛk tɛth kɛ nyier ji Kɛynɛn, 9 cu
Ithɔɔ wä kä Icmɛyɛl, gat Abɛraam, cuɛ rɔ wä
kuën ciek kɛl mi bɛ ben mat kɛ mänkɛ da̲ŋ
rɛw, ciekdɛ ni Mahalath nya Icmɛyɛl in la
gat Abɛraam nyiman Nɛbayɔth.
10 Cu Jɛykɔp jiɛɛn bka Birciiba, cuɛ wä kä
Haran. 11 Cuɛ cop guäth kɛl, cuɛ te thi̲n
kɛ jɛn wäär ɛmɔ kɛ ɤöö ci wäär ɛ cul ikä.
Cuɛ päm kɛl kä kɛn pääm gua̲th ɛmɔ ka̲n, cuɛ
ca̲k kɛ jɛ, cuɛ tɔ̲ɔ̲c ɛn guäth ɛmɔ, cuɛ niɛɛn.
12 Kä cuɛ la̲k läk ikä. Tëë kɛɛ ko̲t wi̲c
muɔ̲ɔ̲n mi räth ni pua̲a̲r, kä ɛn ɔ nɛnɛ mɔ
cuɛ tɛ kɛ ja̲a̲k Kuɔth ti lapa wä nhial, kä
be kɛ piny kɛ wi̲cdɛ. 13 Kä nɛ̲nɛ jɛ, cu
Jaopa cuɔ̲ŋ wi̲cdɛ, cuɛ wee, "E Ɣän Jaopa
Kuoth guur ni Abɛraam, Kuoth Aydhɛk. En
mun ɛ ci ji̲n tɔ̲ɔ̲c thi̲nɛ, bä jɛ ka̲m ji a
mäni kuayku. 14 Bi kuayku ŋuan a bikɛ
cet ni kɛ jɛn tup piɛny ɛmɛ.

(Page 103)

Bikɛ piny thiäŋ ni kɛɛliw, ni kä kony ca̲ŋ
kɛnɛ käny ca̲ŋ kɛ kui̲c kɛy ŋua̲a̲k kɛnɛ kui̲c
targɛ̈w. Kä dör wec muɔ̲ɔ̲n diaal baa kɛ poth
kɛ ji yɛnɛ kuayku. 15 Liŋ ɛ, epuc Ɣän bä
te kɛɛl kɛ ji gua̲thni diaal ɛwic. Gua̲a̲th (unclear)
bi ji̲n wä thi̲nɔ bä te kɛɛl kɛ ji, kä bä ji
lɛ ni nyɔk kɛ luuc ɛn mun ɛmɛ kɛ ɤöö Ɣän
'cä ji bi met päl a mäni cäŋ kɛl. Bä ji
rɔm a mäni cäŋ ɔ wa̲a̲ la̲t ëë ci Ɣän ɛ la̲r
ji mɔ la̲t." 16 Täämɛ cu Jɛykɔp ker nin,
cuɛ wee, "Epuc, gua̲a̲th ɛmɛ te Jaopa thi̲n, kä
ɤän 'ka̲n ɛ ŋa̲c." 17 Cuɛ dual, cuɛ wee,
"Ku aa gua̲a̲ dualä mi ŋu ɛn? Nɛmɛ 'cɛ dee
lɛ met a gua̲a̲ dɔdiɛn, cɛ ku aa jɛn duel
Kuɔth, kä cɛ ku aa jɛn thi̲i̲k nhial."
18 Kä mëë ci ɤɔw baak ni kɛ runwaŋ, cu
Jɛykɔp rɔɔdɛ jiɛc tɔ̲ɔ̲cä, cuɛ päm in cäk kɛ
jɛ ka̲n, cuɛ jɛ cuŋ, kä cuɛ wi̲cdɛ tieth liɛɛth.
19 Cuɛ gua̲a̲th ɛmɛ coo cɔl i Bɛthɛl, kä ciöt
wec ɛmɔ pa̲ny cɔalɛ Lädh ni wal. 20 Cu
Jɛykɔp rɔɔdɛ yac, cuɛ wee, "Mi bi Kuoth yi̲k
te kɛɛl kɛ ɤä, a bɛ ɤä yiop dupdä mɛ wa̲a̲
thi̲nɛ,

(Page 104)

a bɛ ɤä moc kɛ mi cɛmä kɛnɛ bi̲i̲y mi ciaŋä,
21 kä bi ɤän rɔɔdä lɛ ni wä nyɔk kɛ luny
dueel gua̲a̲r kɛ mal, Kuoth Jaopa bɛ cua jɛn
Kuothdä ɛpuc. 22 Kä päm ɛ ci ɤän ɛ cuŋ
wanɛmɛɛ baa jɛn duel Kuɔth, kä ɛpuc, ŋɔak
diaal tɔ bi ji̲n kɛ ka̲m ɤä tɔ bä ji a kämä
kɛl w̲a̲a̲likiɛn diaal ɛwic."

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others