Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 24

1 Täämɛ ci Abɛraam ku dɔŋ a ci runkɛ ŋuan
ɛlo̲ŋ, kä ci Jaopa jɛ poth kɛ ŋɔak diaal. 2
Cu Abɛraam läätdɛ mi di̲t ni jɛn gɔɔlɛ min te
ŋɔak diaal tetädɛ jiök, "Kueŋni tetdu taatdä."
3 Kä bä ji jak kä yaac i rɔɔdu kɛ ciöt
Jaopa, Kuoth nhial kɛnɛ piny, i 'ci ji̲n ciek
gatdä bi ka̲n kä nyier ji Kɛynɛn ti ciëŋä
rɛydiɛn ti. 4 Ji̲n bi wä ni ro̲o̲la kä watkä
bi ciek gatdä ni Aydhɛk wä ka̲n thi̲n." 5 Cu
läät ɛmɔ jɛ jiök, "Dɔ̲ŋ 'ci ciek ɛ bi nhɔk i
guurɛ ɤä a bɛ ben muun ɛmɛ. E ji̲n i bä
gatdu luɔc ni muundun ëë kɔni ben thi̲n?"

(Page 77)

6 Cu Abɛraam ɛ jiök, "Di̲li jɛ guec i 'ci
gatdä bi luɔc thɔ̲ŋ ɛmi. 7 Jaopa Kuoth nhial,
mëë kän ɤä ni dueel gua̲a̲r kɛnɛ mun ëë diëthkɛ
ɤä thi̲n, kä cuɛ ruac kɛ ɤä cuɛ rɔ yac i bä
mun ɛmɛ ka̲m kuayku, bɛ jääkdɛ jäk kä nhiamdu,
bi gatdä kuën ciek ɛn thɔ̲ŋ ɛmi. 8 Kä mi 'ci
ciek ruacdu bi liŋ 'ci ya̲cdä nɛmɛ bi lɛ̈ɛ̈
wi̲cdu, duŋdɛ ɤöö 'ci gatdä bi met naŋ thɔ̲ŋ
ɛmi." 9 Cu läät ɛmɔ tetdɛ coo kuëŋ taat
Abɛraam in la kuäärɛ, cuɛ rɔ yac kä duɔ̲ɔ̲r ɛmɛ.
10 Cu läät ɛmɔ thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲li kua̲rɛ da̲ŋ wäl ka̲n,
cuɛ coo jiɛɛn. Kä cuɛ muc ŋɔaani diaal tin
gɔw ni kɛn ka̲n kä kuäärɛ, cuɛ ku tɛth piny,
cuɛ wä ro̲o̲l mi cɔal i Mɛthɛ-pɔ-tɛmiyä wi̲c wutä
mi cɔal i Nayɔr. 11 Cuɛ thɔ̲rɔ̲l jak kä
yiɛthɛ mua̲a̲lkɛ piny wi̲c jiɛw jɔk wec kɛ thiaŋ,
gua̲a̲th in la män a wä jiɔm kɛ pi kɛ jɛ. 12
Kä cuɛ wee, "Aɤ Jaopa, Kuoth kua̲rä ni Abɛraam,
jak ni ɤä kä jäl kɛ cio̲o̲k cuëëc walɛ, ɤän
la̲ŋä ni Ji, nyuthni nhökdu min 'ci rɔ wany
kuäärä ni Abɛraam. 13 Nɛn ɤä, cuɔ̲ŋä kut
jiɛw, kä nyier ji wec a bëëni bikɛ pi ben jiɔm.

(Page 78)

14 Jak ni nyam ɛ bä jiökɔ, i Moc dhaaru
pi, bä maath, kä bɛ ɤä jiök, i Mäthni, kä
bä thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲liku ma̲ath, kä jɛn nyam in ci mɛk
kɛ kui̲c jäŋädu ni Aydhɛk. Bä jɛ coo ŋa̲c kɛ
jɛn nɛmɛ, i ci nhökdu min 'ci ro wany
nyuɔ̲th kuäärä." 15 Kä a ŋotɛ 'kɛnɛ ni
thuɔ̲k kɛ ruac, nɛn ɛ, Ribɛkä, nya Bɛthuɛl
gat ciëk mi cɔal i Milka mi la ciek Nayɔr
däman Abɛraam, cuɛ ben, te dhaar pi̲i̲nidɛ
wukädɛ. 16 E nyam mi tee maan mi gɔaa
guecdɛ. E nyam mi ka̲n guëër ɛ wut, thilɛ
wut mi ci met niɛɛn kɛ jɛ. Cuɛ wä piny
po̲mä jiɛw, cuɛ dhaarɛ moc pi, cuɛ luny nhial.
17 Cu läät ɛmɔ coo riŋ, wëë jɛ lor, cuɛ
wee, "Ŋɔali ɤä moc pi ti tɔt ti maathä kɛɛ
dhaaru." 18 Cuɛ wee, "Mäthni, kuäärä."
Cuɛ dhaarɛ la̲th piny kɛ pɛ̈th, cuɛ jɛ moc.
19 Mëë cɛ thuɔ̲k kɛ muɔ̲cdɛ cuɛ wee, "Bä
thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲liku moc pi, bä kɛ päl a cikɛ kay."
20 Cuɛ dhaarɛ dap pɛ̈th kɛ woc gua̲a̲ ma̲th
leeyni, kä cuɛ rɔ lɛ nyɔk kɛ riŋ wi̲c jiɛw,

(Page 79)

cuɛ pi ti ro̲ŋ lɛ wä wɛ̲̈ɛ̲̈ kɛ kui̲c thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲li
diaal. 21 Cu wut ɛmɔ jɛ diel guec kɛ biɛt,
tiitɛ ni ɤöö mi ci Jaopa jɛ jak kä jäl
kɛ cio̲o̲k cuëëc kiɛ 'ci ɛɛ jɛn. 22 Mëë ci
thɔ̲a̲rwɔ̲a̲a̲li ku thuɔ̲k kɛ ma̲th cu wut ɛmɔ ciɛk
wuɔ̲m mi da̲a̲p mi theemdɛ nuth yieethä mi cɔal
i cɛkɔl ka̲n, kɛ ciik wuɔ̲ɔ̲knikɛ da̲ŋ rɛw ti
theemnikiɛn cɛkɔlni da̲ŋ wäl. 23 Cuɛ wee,
"E ji̲n nya ŋa? Läri jɛ ɤä. Tëë kɛ gua̲a̲th
mi dëëkɔ wä nyuur thi̲n gɔɔl guur?" 24 Cuɛ
loc, "E ɤän nya Bɛthuɛl, gat ciëk mi cɔal i
Milka mi dieethɛ kɛɛ wut mi cɔal i Nayɔr, "
25 kä cuɛ wee, "Gua̲a̲th a thi̲n kɛ kui̲c
thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲likun kɛnɛ ti cam kɛn kɛ, kä kɔn a
kɛ gua̲a̲th mi ro̲ŋ kɛ kui̲cdun." 26 Cu wut
ɛmɔ wi̲cdɛ guɔ̲l piny, cuɛ Jaopa puany. 27
Cuɛ wee, "Baa Jaopa poth, Kuoth kua̲rä ni
Abɛraam, mi 'ken nhokdɛ mi 'ci rɔ wany kɛnɛ
ruacdɛ min cuŋ ba̲ny piny. Kä a mäni ɤän
bä ci Jaopa ɤä böth dup mi wä dueel watä
kua̲rä."

(Page 80)

28 Cu nyam ɛmɔ coo riŋ, cuɛ ciëëmäni wä
la̲t ŋɔak diaal titi. 29 Ribɛkä tëë kɛ
däman mi cɔal i Lɛybɛn. Cu Lɛybɛn riŋ wi̲c
jiɛw gua̲a̲ te wut ɛmɔ thi̲n. 30 Mëë cɛɛ ciɛk
wuɔ̲m nɛn kɛnɛ ciik wuɔ̲ɔ̲kni nyiman, kä mëë
cɛ ruac nyiman ni Ribɛkä liŋ i ci wut ɛmɔ
ruac inɔnɔ, cuɛ coo wä kä wut ɛmɔ, kä cuɛ
läät ɛmɔ nɛn cuŋɛ gekä thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲l wi̲c jiɛw.
31 Cuɛ wee, "Bër dhɔra, ji̲n ram mi caa poth
ɛ Jaopa. E ŋu cuŋi ni dɔɔrɔ jɔɔ wec ɔ? kɛ
ɤöö cä duel rial ikä kɛnɛ gua̲a̲th kɛ kui̲c
thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲li." 32 Cu wut ɛmɔ ku ben dueel,
cu Lɛybɛn yieen jɔak thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲li kɛnɛɛ kuak
lakdiɛn lony, kä cuɛ thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲li moc gua̲a̲th
kɛnɛ mi cam kɛn ɛ. Kä cuɛ jɛ moc pi ti
kakkɛ ciökɛ kɛnɛ ciök nɛɛni tëë jäl kɛ jɛ
kɛɛl. 33 Kä cuaa moc kɛ mi camɛ, cuɛ wee,
"Ɣän 'cä bi mi̲th a ka̲n min be kä ɤä ni la̲r
yɛ." Cu Lɛyben wee, "Ruacni." 34 Cuɛ
wee, "E ɤän läät Abɛraam." 35 Jaopa cɛ
kuäärä poth ɛlo̲ŋ a caa ram mi di̲i̲t. Cɛ jɛ
moc kɛ bäny deet kɛnɛ bäny ɤɔ̲ɔ̲k, kɛɛ da̲a̲p

(Page 81)

kɛnɛ yio̲w, kɛ la̲a̲t wutni kɛnɛ la̲a̲t mään, kɛɛ
muɔ̲li. 36 Kä Thɛyrä, ciek kua̲rä, cɛ gat dieth
kɛ jɛ kɛ gua̲a̲th ëë cɛ ku thuŋ dɔŋ.
Kä ni kɛ jɛn gat ɛmɔ cɛ ŋɔakɛ diaal ku lɛ
ka̲m jɛ. 37 Cu kuäärä ɤä jak kä yaacä rɔ
cuɛ wee, 'Ci ji̲n ciek gatdä bi ka̲n kä nyier
ji Kɛynɛn ti ciëŋä rɛydiɛn ti. 38 Kä bi
wä ni gɔɔl gua̲a̲r kɛnɛ watkɔ, bi ciek gatdä
wä ka̲n thi̲n. 39 Cuaa kuäärä jiök, Dɔɔ 'ci
ciek ruacdä bi nhɔk a bɛ ɤä guɔ̲ɔ̲r. 40
cuɛ ɤä jiök, "Jaopa, ram in ta̲a̲ nhiamdɛ, bɛ
jääkdɛ ja̲k kɛ ji kɛɛl, bɛ ji jak kä jäl kɛ
cio̲o̲k cuëëc, bi gatdä wä kuën ciek gɔɔl
gua̲a̲r kɛnɛ watdɔ. 41 Mï wä nɔmɔ rɔɔdɛ wä
lot 'ci ya̲cdä bi laa wi̲cdu mi wii wä ni kä
watkɔ. Mi 'cikɛ jɛ bi ka̲m ji,' ci ya̲cdä bi
aa wi̲cdu. 42 Cä ben wi̲c jiɛw ɛmɛ, cuaa wee,
Aɤ Jaopa, Kuoth kuäärä ni Abɛraam, täämɛ mi
bi Ji̲n ɤä naŋ kɛ cio̲o̲k cuëëc 43 guic ɛ,
ɤän ta̲a̲ cuŋä gekä jiɛw ɛmɛ, jakni nyam ɛ jutɛ
bi pi ben jiɔmɔ min bä jiök, i Jakni ɤä kä
ma̲thä kɛ pi dharu, 44 kä bɛ ɤä jiök, i

(Page 82)

Mäthni, kä bä thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲liku ma̲a̲th. Kä kuaa
jɛn ciek in ci Jaopa jɛ mɛk kɛ kui̲c gatä
kua̲rä. 45 Kä a ŋuɔtä 'ken ruac in latä
kɛ lɔcdä thuuk, nɛn ɛ, cu Ribɛkä ben raar
wi̲c kɛɛ dhaar pi̲i̲nidɛ wukädɛ, kä cuɛ wä
piny po̲mä jiɛw, cuɛ pi wä jiɔm. Cuaa jɛ
jiök, Ŋɔali ɤä moc pi ti maathä. 46 Cuɛ
dhaar dap wuɔny piny wukädɛ, cuɛ wee, Mäthni,
kä bä thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲liku ma̲a̲th bä. 47 Cu ɤän ɛ
thiec, i E ji̲n nya ŋa? Cuɛ wee, E ɤän nya
Bɛthuɛl in la gat Nayɔr, mëë dieethɛ kɛ ciek
mi cɔl i Milka. Kä cuaa wumdɛ coo moc kɛɛ
ciɛk kɛnɛɛ ciik wuɔ̲ɔ̲kni. 48 Cuaa wi̲cdä coo
guɔ̲l piny puanyä Jaopa, kä cuaa Jaopa poth
ɛn Kuoth kua̲rä ni Abɛraam mëë bo̲o̲th ɤä kɛ
cio̲o̲k cuëëc a bä ben ka̲n ni nya watä kua̲rä
kɛ ɤöö baa ciek gatdɛ. 49 Täämɛ läri jɛ
ɤä, mi bi mi gɔaa lät kä kuäärä, lar ɛ , kä
mi 'ci ɛɛ jɛn, läri jɛ ɤä kɛ ɤöö bä rɔ coo
ŋäc kä kui̲c mi ɛn bä rɔ ri̲t kɛ cio̲o̲k cuëëc
kiɛ kɛ cio̲o̲k caam." 50 Kä cu Lɛybɛn kɛnɛ
Bɛthuɛl ɛ loc, "Nɛmɛ bëë kä Jaopa,

(Page 83)

thilɛ kɔ ŋu thi̲n, thil mi gɔaa kiɛɛ mi jiääk
mi dëëkɔ la̲r ji thi̲n. 51 Nɛn ɛ, Ribɛka a
nhiamdu, käni ɛ, naŋ ɛ, jakni jɛ kä ciek
gatä kua̲ru cet kɛ mi ci Jaopa jɛ la̲r ji."
52 Mëë ci läät Abɛraam ruacdiɛn liŋ cuɛ rɔ
goŋ nhiam Jaopa. 53 Kä cu läät ɛmɔ yio̲w
pua̲a̲ny nath ti gɔw ka̲m raar, yio̲w ti caa
täth kɛɛ da̲a̲p kɛnɛɛ mi cɔal i thilbɛr, kɛɛ
bieeyni, cuɛ kɛ ka̲m Ribɛkä. Kä cuɛ däman
Ribɛkä kɛnɛ man ni moc yio̲w pua̲a̲ny ti di̲t
kökdiɛn bä. 54 Kä jɛn kɛnɛ nɛɛkɛ ti te kɛ
jɛ kɛɛl cukɛ mi̲th, kä cukɛ maath, cukɛ niɛɛn
ɛn thɔ̲ŋ ɛmi. Mëë cikɛ keer kɛ runwaŋ cuɛ
wee, "A luɔcä kä kuäärä." 55 Cu däman
Ribɛkä kɛnɛ man ɛ lar, "A nyaadä te kɛɛl
kɛ kɔ kɛ gua̲a̲ tɔt cet kɛ pek ni̲ni da̲ŋ wäl,
be ku lɛ wä." 56 Kä cuɛ kɛ jiök, "Cuayɛ
ɤä gal, aa ku cet ni kɛ min ci Jaopa ɤä
nööŋ kɛ cio̲o̲k cuëëc. Aa wa̲a̲ kɛ ɤöö bä loc
kä kuäärä." 57 Kä cu kɛn ɛ jiök, "A kɔ
cɔalkɔ nyal, bɛ rieetdɛ ben lar ɛ jɛn."

(Page 84)

58 Cukɛ RIbɛkä jäk kä raan mëë ci Ribɛkä
cop cu kɛn ɛ thiec, "Ji̲n go̲o̲ri ɤöö bi yɛn
wä kɛɛl täämɛ, yɛnɛ wut ɛmɛ?" Cuɛ wee,
"Ɣän bä wä kɛ jɛ kɛɛl." 59 Cukɛ nyimandiɛn
ni Ribɛkä coo jak kä wä, kɛnɛ nya la̲tdɛ kɛ
läät Abɛraam kɛnɛ nɛɛkɛ. 60 kä cukɛ
RIbɛkä poth, cukɛ jɛ jiök, "Nyimanda, bi
ji̲n a man kuri ti nyin ŋuan, kä bi kuayku
ji tɛ̈riɛn ciëëŋkiɛn ka̲n." 61 Täämɛ Ribɛkä
kɛnɛ la̲a̲tkɛ cukɛ ro jiɛc, cukɛ kɔt jio̲kni
thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲likɛn, kä cukɛ wut ɛmɔ guɔ̲ɔ̲r. Cu
läät ɛmɔ Ribɛkä coo ka̲n inɔnɔ, kä cuɛ wä
dupdɛ. 62 Täämɛ Aydhɛk bëë wi̲c mi cɔal i
Bi-ri-la-hay-rɔy, cuɛ wä cieŋ gua̲th mi cɔal
i Nɛkɛp. 63 Cu Aydhɛk wä raar kɛ thiaŋ,
wëë wi̲cdɛ car rɛy dɔaar. Cuɛ wi̲cdɛ kap, cuɛ
thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲li nɛn, bäkɛ. 64 Kä cu Ribɛkä
wi̲cdɛ kap mëë cɛ Aydhɛk nɛn, cuɛ ben piny
jɔɔ thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲li. 65 Kä cuɛ läät Abɛraam jiök,
"E ŋa ɛn nimi wutɛ jäli rɛy kakä mi bä kä
kɔni?" Cu läät ɛmɔ wee, "E jɛn kuäärä."

(Page 85)

Cuɛ bi̲i̲ydɛ mi töp ka̲n, cuɛ rɔ coo kum kɛ jɛ.
66 Kä cu läät ɛmɔ Aydhɛk la̲t ŋɔak diaal
tëë cɛ la̲t. 67 Cu Aydhɛk ɛ coo nööŋ dueelɛ.
Cuɛ Ribɛkä coo ka̲n a la ciekdɛ, kä cuɛ jɛ
nhɔk rɛy lɔaacdɛ. Täämɛ cuaa Aydhɛk coo
kɔk kɛ kɔr lieth man inɔ.

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others