Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 20

1 Cu Abɛraam ɤöth guäth ɛɛ tɛɛ thi̲n, wëë
lot kä taar gɛ̈w kä Nɛkɛp. Cuɛ cieŋ kam
Kɛydɛc kɛnɛɛ Cur guäth mi cɔal i Gɛrar. 2
Cu Abɛraam ruac kɛ kui̲c ciëkdɛ ni Thɛyrä i
ɛ nyimaar. Cu Abimɛlɛk kuäär Gɛrar raan ja̲k
mi bi Thɛyrä ben naŋ. 3 Kä cu Kuoth ben
ruac kɛ la̲k kɛ wäär kɛ Abimelek, Cuɛ jɛ jiök,
"Nɛn ɛ, ɛ ji̲n ram mi ci li̲w kɛ kui̲c ciëk ɛ ci
ji̲n ɛ ka̲nɛ kɛ ɤöö ɛ ciek wutä mi dɔdiɛn." 4
Täämɛ Abimɛlɛk ŋotɛ 'kenɛ ni niɛɛn kɛ jɛ, kɛ
kui̲c ɛmɔ cuɛ lar, "Kuäär, bi nɛy ti thil duer
näk? 5 'Ken wut ɛmɔ jɛ lar puɔ̲nydɛ i ɛ
nyimaar? Kä ci ciek puɔ̲nydɛ jɛ lar i ɛ
dämaar? Ci ɤän ciek ɛmɛ ka̲n kɛ thuɔ̲k lɔaacdä
min thil duer mi ci ɤän ɛ la̲t kɛnɛ tetkä tin
thil mi jiääk mi ci ɤän ɛ lät ni kɛ." 6
cu Kuoth ruac kɛ jɛ kɛ la̲k ɛmɔ, "Ɣɔ̲ɔ̲n, Ɣän
ŋa̲cä jɛ i ci ji̲n nɛmɛ la̲t kɛ lɔc mi thuɔ̲k mi
thil duer mi te thi̲n, kä ɛ Ɣän gaŋ ji mɔ kä
duer mi dee ji̲n ɛ lät kä Ɣä. Kɛ kui̲c ɛmɔ
Ɣän 'ka̲n i jak kä gueeri jɛ.

(Page 65)

7 Täämɛ kuɛɛ liŋ, locni ciek ɛmɔ kä cɔwdɛ
kɛ ɤöö ɛ gök, bɛ la̲ŋ kɛ kui̲cdu, bi tëk. Kä
mi 'ci ji̲n ɛ bi luɔ̲c cɔwdɛ, ŋäcni ɛɛ i bi
li̲w ɛpuc, ji̲n yɛnɛ nɛɛku diaal ɛwic." 8 Cu
Abimɛlɛk coo keer kɛ runwaŋ ɛlo̲ŋ, kä cuɛ ji
la̲tdɛ jiaal cɔl, cuɛ kɛ la̲r ŋɔak diaal titi.
Cu wutni tɔtɔ dual ɛlo̲ŋ. 9 Täämɛ
Abimɛlɛk cuɛ Abɛraam cɔl, cuɛ jɛ thiec, "E
ŋu ɛn ɛ ci lät kä kɔ mɛ? Cä ji duer duer i
di mɔ cui duer ɛ di̲i̲t ɛmɛ nööŋ wi̲cdä mɔ kɔnɛ
nɛɛkä ti ruaacä? Ci ji̲n ɤä lät kä duɔ̲ɔ̲r mi
'caa dee met lät kä raan." 10 Kä cu
Abimɛlɛk Abɛraam lɛ ni jiök, "Caari ni ŋu mɔ
cui mɛmɛ lä t kä ɤä mɔ?" 11 Cu Abɛraam wee,
"Cä jɛ la̲t kɛ ɤöö ɛ ɤän i dɔɔ thilɛ luth
Kuɔth mi tɔ̲t wanɛmɛ a cuaa coo wee dɔɔ bi kɛn
ɤä näk kɛ kui̲c ciëkdä. 12 Kä ɛ
ni nyimaar ɛlo̲ŋ, ɛ nyaa gua̲a̲r, 'ci ɛɛ nyaa
maar, kä cuaa ciekdä. 13 Mëë ci Kuoth ɤä
jak kä jiɛn dueel gua̲a̲r a bä ben tee wiɛl
wiɛl cuaa jɛ jiök, "Nɛmɛ ɛ mal lɔaacdu mi bi
lät kä ɤä, lapni jɛ a laari i ɛ dämaar."

(Page 66)

14 Täämɛ Abimɛlɛk cuɛ det kɛnɛ thääk, kɛ
wutni ja̲a̲ni, kɛ nyier ja̲a̲ni ka̲n cuɛ kɛ ka̲m
Abɛraam, kä cuɛ ciekdɛ ni Thɛyrä luɔ̲c jɛ.
15 Cu Abimɛlɛk wee, "Nɛn ɛ, mundä a nhiamdu,
cieŋni gua̲a̲th mi go̲o̲r lɔcdu jɛ." 16 Kä cuɛ
Thɛyrä jiök, "Nɛn ɛ, cä dämuɔɔr moc kɛ yio̲w
ti kur wäl. E nyuuth i thilɛ ji duer nhiam
nɛɛni diaal ti te nhiamdu, kä caa ji moc
cuɔ̲cŋ nhiam nɛɛni diaal." 17 Täämɛ Abɛraam
Cuɛ Kuoth ku läŋ, kä cu Kuoth Abimɛlɛk puɔ̲nydɛ
coo jak kä gɔaa a mäni puɔ̲ny ciëkdɛ kɛnɛ
nyier ja̲ani a cukɛ gaat dieth. 18 Kɛ ɤöö
ci Jaopa män gɔaal Abimɛlɛk diaal ka̲p cuɔ̲ŋ
kɛ kui̲c Thɛyrä ciek Abɛraam.

(Page 67)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others