Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 11

1 Täämɛ piny kɛɛliw thokdɛ kɛl kɛɛ rieet ti
tɔt. 2 Ɣo̲th nath kä käny ca̲ŋ cukɛ mun mi car
car jek ro̲o̲l Caynaar, kä cukɛ pua̲t thi̲n. 3
Cu kɛn ɛ la̲r ro, "Kuanɛ ro la̲t thuɔpni, bi
kɔn kɛ bul a bikɛ ciɛk." Cukɛ thuɔpni täth
kɛ ɤöö thilɛ kɛ pääm, cukɛ duɔ̲ɔ̲r mi cɔal i
baytumɛn ka̲n mi dɔp kɛn ɛ ni thuɔpni, kɛ ɤöö
thilɛ kɛ dɔp dɔp mi lät kɛn ɛ thuɔpni. 4
Kä cu kɛn ɛ lar, "Kuanɛ ro lät kä wec mi
di̲i̲t, kɛnɛ duel mi bi wi̲cdɛ räth ni puɔ̲ɔ̲rä,
kä banɛ ro moc mi baa kɛk kɔn, tuŋ bɛ mää mi
banɛ ro däk kä piny tɔ." 5 Kä cu Jaopa ben
piny, bɛ wec kɛnɛ duel tëë caa la̲t ɛ gaat
nath ben nɛn. 6 Cu Jaopa jɛ lar, "Nɛ̈nɛ jɛ,
nɛy titi cikaa do̲r kɛl , kä ci thoodiɛn a kɛl.

(Page 34)

Kä nɛmɛ ɛ ni jɛn in nhiam in kɔn kɛn ɛ tok
kɛ lätni, kä thilɛ dɔdiɛn mi bi kɛn ɛ car
i bi kɛn ɛ la̲t mi bi kɛ lɛ dhal. 7 Bɛ̈ɛ̈,
wanɛ piny, banɛ thoodiɛn wä nyon kɛ ɤöö
'ci ramɔ thok raamɔ bi lɛ liŋ." 8 Kä mëë
wëë tey inɛ cu Jaopa kɛ däk kä piny wi̲c
muɔ̲ɔ̲n kɛɛliw, kä cukɛ la̲t wec ba̲ny piny. 9
Kɛ kui̲c ɛmɔ cuɔ ciötdɛ cɔl i Bɛybol kɛ ɤöö
ci Jaopa thok kɛl ëë te kɛ naath rɛy ɤɔaa
kɛɛliw nyon ɛn guäth ɛmɔ. Cu Jaopa kɛ coo
däk kä piny.
10 Titi kɛ kɛn kuay gan Cɛɛm. Mëë ci Cɛm
runkɛ a run ti kuɔ̲r kɛl cuɛ Ara-pa-ka-cad
dieth mëë ci nyɔc ku thuŋ do̲n kɛ kɔr runi
da̲ŋ rɛw. 11 Kä mëë ci Cɛm Ara-pa-ka-cad
ku thuŋ dieth cuɛ lɛ ŋot teekä, cu mat runi-
kɛ a kur dhieec kɔkiɛn, cuɛ gaat kɔkiɛn
dieth, dhɔl kɛnɛ nyier. 12 Mëë ci
Ara-pa-ka-cad te kɛ run ti jɛn diɔ̲k wi̲cdɛ
dhieec cuɛ Cila dieth. 13 Kä mëë ci
Ara-pa-ka-cad Cila dieth cuɛ lɛ ŋot teekä,
cu mat runikɛ a kur ŋuaan wi̲cdɛ diɔ̲k,

(Page 35)

kä cuɛ gaat kɔkiɛn lɛ ni dieth, dhɔl kɛnɛ
nyier. 14 Mëë ci Cila lɛ te kɛ run ti jɛn
diɔ̲k cuɛ Ebɛr dieth. 15 Kä mëë¨ci Cila
Eber dieth, cuɛ lɛ ni ŋot teekä a bɛ te kɛ
run ti kur ŋuaan wi̲cdɛ diɔ̲k, kä cuɛ nyier kɛnɛ
wutni lɛ dieth. 16 Kä mëë ci Eber runkɛ a
run ti kur ŋuaan wi̲cdɛ jɛn da̲ŋ diɔ̲k cuɛ
Pɛlɛk dieth. 17 Mëë ci Ebɛr Pɛlɛk dieth
cuɛ lɛ te kɛ run ti kur ŋuaan wi̲cdɛ jɛn
diɔ̲k kɔkiɛn, kä cuɛ nyier kɛnɛ wutni lɛ
dieth. 18 Mëë ci Pɛlɛk runkɛ lɛ a jɛn
diɔ̲k cuɛ Rɛw dieth. 19 Kä mëë ci Pɛlɛ (unclear)
Rɛw ku dieth cuɛ lɛ te kɛ run ti kur r (unclear)
wi̲cdɛ bäŋuan, kä cuɛ wutni kɛnɛ nyier
20 Kä cu Rɛw lɛ te kɛ run ti jɛn diɔ̲k
cuɛ Thɛruk dieth. 21 Mëë ci Rɛw Thɛruk
dieth cuɛ lɛ te kɛ run ti kur rɛw wi̲cdɛ
bärɔw kɔkiɛn, kä cuɛ nyier kɛnɛ wutni dieth.
22 Cu Thɛruk Nayɔr dieth mëë ci runkɛ a
jɛn diɔ̲k. 23 Kä cu Thɛruk Nayɔr dieth,
cuɛ lɛ te kɛ run ti kur rɛw kɔkiɛn, cuɛ
wutni kɛnɛ nyier dieth.

(Page 36)

24 Kä cu Nayɔr Tɛra dieth a ci runkɛ a kur
bäŋuan wi̲cdɛ jɛn rɛw. 25 Cu Nayɔ lɛ te kɛ
run ti kuɔ̲r kɛl wi̲cdɛ jiath kɛl wi̲cdɛ
bäŋuan kɔkiɛn kɛ kɔr dapkä Tɛra, cuɛ wutni
kɛnɛ nyier dieth. 26 Mëë ci Tɛra te kɛ
run ti jɛn bärɔw, kɛ kɔriɛn cuɛ gaat dieth
Abram, Nayɔr, kɛnɛ Haran. 27 Täämɛ titi
kɛ kɛn kuay gan Tɛra, Tɛra cua gua̲n Abram,
Nayɔr kɛnɛ Haran, kä Haran cua gua̲n Lɔt.
28 Cu Haran kɔn li̲w ni jɛn kä gua̲n ni Tɛra
muun diëthädɛ kä Ur ro̲o̲l ji Kaldiyɛn. 29
Cu Abram kɛnɛ Nayɔr ro moc kɛ män. Ciöt
ciëk Abram cɔalɛ Thɛyray, kä ciöt ciëk
Nayɔr cɔalɛ Milka, nya wutä mi cɔal i Haran
in la gua̲n Milka kɛnɛ Ithika. 30 Kä täämɛ
Thɛyray ɛ rol, thilɛ jɛ gat. 31 Cu Tɛra
gatdɛ ni Abram ka̲n kɛnɛ Lɔt, gat wutä mi
cɔal i Haran min la gat gatdɛ, kɛ Thɛyray
min la ciek gatdɛ ni Abram, cukɛ wä kɛɛl kä
Ur ro̲o̲l ji Kaldiyɛn kɛ ɤöö wäkɛ muun Kɛynɛn.
Kä mëë cikɛ ben kä Haran cukɛ coo cieŋ thi̲n.

(Page 37)

32 Kä mat ni̲ni teekä Tɛra diaal wii muɔ̲ɔ̲n
kɛ run ti kur rɛw wi̲cdɛ dhieec, kä cu Tɛra
li̲w kä Haran.

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others