Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Ci̲o̲o̲k 10

1 Titi kɛ kɛn ri̲c diëëth tin la gaat Nowa.
Cɛm, kɛnɛɛ Hɛm kɛɛ Jɛpɛth. Cukɛ dho̲li dhɔɔli
dieth kɛ kɔr nyɔac.
2 Gaat Jɛpɛth tin: Gomer, Mɛygɔg, Jɛyban,
Tubol, Mɛcɛk kɛɛ Tayrath. 3 Gaat Gomer ti̲n:
A-cɛ-kɛ-nɛ̈th, Ripath kɛɛ Togarma. 4 Gaat
Jɛyban ti̲n Ilaca, Tarcic, Kitim kɛ Dodanim.
5 Nɛy tin cieŋ wi̲c yiëër kɛ kɛn nɛy titi,
cukɛ ro däk kä piny. Titi kɛ kɛn gaat Jɛpɛth
kɛ mundiɛn, nɛy tɔ thoodiɛn, kɛ gɔalkiɛn rɛy
dörikiɛn.
6 Gaat Hɛm ti̲n: Kuc, Ijipt, Put kɛ Kɛynɛn.
7 Gaat Kuc ti̲n: Thiba, Abila, Thabita,

(Page 31)

Raama, kɛ Thabitɛka. Gaat Raama ti̲n: Ciiba
kɛɛ Dɛydan. 8 Cu Kuc a guan Nimrɔd. Cuɛ a
ram in nhiam mëë cu buɔ̲m ni jɛn wii muɔ̲ɔ̲n.
9 Cuɛ a kääk mi bum bum nhiam Jaopa. Kɛ kui̲c
ɛmɔ cɛ cet kɛ ka̲a̲ŋ in la larkɛ, i cet kɛ Nim-
rɔd kääk in bum bum nhiam Jaopa. 10 Tuɔ̲k
rui̲ckädɛ ro̲o̲l mi cɔal i Caynaar cɛ tuɔ̲k kä
Bɛybɛl, Erɛk kɛnɛ Akaat. 11 Cuɛ jiɛɛn ɛn
ro̲o̲l ɛmɔ cuɛ wä kä Athiriya, cuɛ Ninɛba kɛnɛ
Rɛyobothir kɛ Kɛyla yieth. 12 Kä cuɛ Rɛythɛn
yiɛth kam Ninɛba kɛnɛ Kɛyla, nɔmɔ ɛ jɛn wec in
di̲i̲t. 13 Cu Ijip (sic?) a gua̲n Ludim, Anamim, Lɛya-
bim, Naptuyim, 14 Pa-thɛ-ru-thim, Ka-thɛ-lu-
yim mëë bä ji Pi̲li̲thti̲n kä jɛ, kä Kaptorim.
15 Cu Kɛynɛn a gua̲n Thaydɛn gatdɛ min kɛ̲̈ɛ̲̈
kɛnɛɛ Eth, 16 kɛ do̲r Jɛ-bu-dhayt kɛ Amɛrayt,
kɛɛ Gir-gɛ-cayt, 17 kɛɛ Ibayt, kɛɛ Arɛkayt,
kɛɛ Thay-nayt, 18 kɛɛ Arabadayt, kɛɛ Dhɛma-
rayt, kɛɛ Hɛmathayt. Mëë wëë tee inɛ cu gaat
Kɛynɛn ro däk kä dɔɔr. 19 Mun Kɛynɛn cuɛ
tɛm ni kä Thaydɔn a pal ni kä Gɛrar a mäni
Gadhä,

(Page 32)

kä cuɛ tɛm ni kä Thɔdɔm kɛnɛ Gɔmɔrä kɛɛ Adɛma
kɛnɛ Dhɛ-bo-yim cu mäni Laca. 20 Titi kɛ
kɛn gaat Hɛɛm kɛ gaatkiɛn kɛ thukiɛn kɛ muɔ̲n-
kiɛn kɛ dörkiɛn.
21 Kä Cɛm in la däman Jɛpɛth in di̲t ni jɛn
min la gua̲n nɛɛni diaal tin te kä Ebɛr cuɛ
gaat kɔkiɛn dieth. 22 Kä titi kɛ kɛn gaat
Cɛɛm: Elam kɛnɛ Acur, kɛɛ A-ra-pa-ka-cad,
kɛɛ Hul kɛ Gɛthɛr kɛ Mac. 24 A-ra-pa-ka-
cad cua gua̲n Cɛla, kä Cɛla cua gua̲n Ebɛr.
25 Cu Eber gaat da̲ŋ rɛw dieth, ciöt kä kɛl
cɔalɛ Pɛlɛk kɛ ɤöö gua̲a̲th ëë diëëthkɛ jɛ caa
piny da̲a̲k. Ciöt däman cɔalɛ Jɔkɛtan. 26
Jɔkɛtan cua gua̲n Alamodad, kɛɛ Cɛlɛp, kɛ A-
dha-ra-ma-pɛth, kɛɛ Jɛra, 27 kɛɛ Adoram,
kɛɛ Hudhal, kɛɛ Dikɛla, 28 kɛɛ Obal, kɛɛ
Abimɛyal, kɛɛ Ciba, 29 Opir, kɛɛ Habila
kɛnɛɛ Jobap. Kɛn diaal kɛ gaat Jɔkɛtan. 30
Mun in cieŋkɛ thi̲n tɛmɛ jɛ ni kä Mɛca a pal
kä Thɛpar a wä ni ro̲o̲l päämni kä käny ca̲ŋ.

(Page 33)

31 Titi kɛ kɛn gaat Cɛɛm kɛ gɔalkiɛn kɛ thu-
kiɛn, kɛ muɔ̲nkiɛn kɛ dörkiɛn.
32 Titi kɛ kɛn ka̲a̲th diëëth gan Nowä rɛy
dörikiɛn, kä kɛ kɛn titi cu dör däk wi̲c muɔ̲ɔ̲n
kɛɛliw tɔ kɛ kɔr nyɔac.

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others