Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Tuɔk Cäkä Ɣɔaa

Cio̲o̲k 1

1 Ni tokädɛ Kuoth cɛ nhial kɛnɛ piny cak.
2 Ɣɔw thilɛ jɛ piny. Wi̲c pi̲i̲ni ɛ day, te
ni muth thi̲n, kä Yiëë Kuɔth in rɛl rɔ tëë
juäät juäät wi̲c pi̲i̲ni.
3 Cu Kuoth wee, "A buay te wanɔ." Cuɛ cuaa
buay. 4 Cu Kuoth buay nɛn, cɛ gɔaa. Cuɛ
buay kɛnɛ muth da̲a̲k. 5 Cu Kuɔth buay cɔl i
Cäŋ Däär, kä cuɛ muth cɔl i Wäär. Cuɛ te kɛ
thiaŋ kɛnɛ runwaŋ, kɛ cäŋ in jio̲l.
6 Kä cu Kuoth wee, "A pi baa kamkiɛn guay.
A pi bi kamkiɛn te kɛ dääk." 7 Kuoth cuɛ
kam ɛmɔ guay. Cuɛ kam pi̲i̲ni piɛny da̲a̲k kɛnɛ
pi nhial, kä cuɛ cuaa jɛn. 8 Cu Kuoth kam
nhial cɔl i Nhial. Cuɛ te kɛ thiaŋ kɛnɛ
runwaŋ, kɛ cäŋ in rɛwdɛ.
9 Kä cu Kuoth wee, "A pi ti te piny baa ma̲a̲t
guäth kɛl", kä cuɛ cuaa jen. 10 Cu Kuoth
mun mi kööt cɔl i Piny, kä cuɛ pi ti caa
ma̲a̲t cɔl i Bapdiitni. Cu Kuoth ɛ nɛn, cɛ
gɔaa.

(Page 1)

11 Kä cu Kuoth ɛ lar, "A piny ku do̲ny kɛ
juaac ti camkɛ, ke wal ti ŋuɔl kɛ dɛy, kɛ
jiɛn ti kui̲r kɛ kuay ti te kɛ dɛy gööli."
12 Cu piny coo do̲ny kɛɛ juaac kɛnɛ wal ti
camkɛ, kä kui̲rkɛ kɛ kuaykiɛn gööli. Mäni
jiɛn bä ti te kɛ dɛy gööli cukɛ kuer, kä
Kuoth cuɛ nɔmɔ nɛn, cɛ gɔaa. 13 Cuɛ coo te
kɛ thiaŋ kɛnɛ runwaŋ ke cäŋ in diɔ̲ɔ̲diɛn.
14 Kä cu Kuoth wee, "A nhial te kɛ mäc kɛ
ɤöö bikɛ cäŋ da̲a̲k kɛnɛ wäär, bikaa nyuuthni.
Bikɛ ni̲n a nyuɔthkɛ kɛ run, kɛ mäy, kɛnɛ
tɔ̲t, kɛ ruel kɛn jiɔm. 15 Bikaa buay nhial
kɛ ɤöö bikɛ piny riaw." Cuɛ cuaa jɛn. 16
Cu Kuoth mäc rɛw ti di̲t ti te kɛ buay la̲t.
Cuɛ min di̲t ni buaydɛ la̲t kɛ ɤöö bɛ cän däär
yien, kä cuɛ min kuiy ni buaydɛ la̲t ke ɤöö
bɛ wäär yien. Cuɛ kuɛl jak kä te wanɔ bä.
17 Cu Kuoth Mäc da̲ŋ rɛw tɔtɔ kɛnɛ kuɛl la̲t
nhial kɛ ɤöö bi piny te kɛ buay, 18 kɛ ɤöö
bikɛ cän kɛnɛ wäär yien, mäni ɤöö bikɛ buay
kɛnɛ muth da̲a̲k. Cu Kuoth ɛ nɛn, cɛ gɔaa.

(Page 2)

19 Cuɛ coo te kɛ thiaŋ kɛnɛ runwaŋ, kɛ cäŋ
in ŋuaandiɛn.
20 Kä cu Kuoth wee, "A ley ti bi cieŋ rɛy
pi̲i̲ni te wanɔ, a kɛ matkɛ ro thi̲n, kä̈ a ɤɔw
bi te kɛ diit ti riŋ nhial." 21 Cuɛ cuaa
jɛn ɛnɔ. Kuoth cuɛ ley bapdiit ti di̲t cak,
a mäni ŋɔak kɔkiɛn ti tëk ti jäl rɛy pi̲i̲ni,
cuɛ kɛ jak kä diëthkɛ ro kɛ cätkiɛn gööli.
Mäni diit nhial cuɛ kɛ jak kä diëthkɛ ro kɛ
cätkiɛn gööli. Cu Kuoth ɛ nɛn, cɛ gɔaa. 22
Cu Kuoth kɛ poth, cuɛ wee, "Yɛn diëthɛ ro,
baa ŋuan, baa bäpdiitni thiäŋ ɛ dɛykun a
mäni diit nhial bä. A kɛ diëthkɛ ro wi̲c
muɔ̲ɔ̲n." 23 Cuɛ coo te kɛ thiaŋ kɛnɛ runwaŋ,
kɛ cäŋ in dhieecdiɛn.
24 Kä cu Kuoth wee, "A wi̲c muɔ̲ɔ̲n te kɛ ley
ti baa ro dieth ti te kɛ dieth gööli. Ɣɔ̲k,
kɛ ley tin laa mol piny, kɛ ley kɔkiɛn
gööli wi̲c muɔ̲ɔ̲n ke cätdiɛn." Cuɛ cuaa jen.
25 Cu Kuoth ley diaal cak kɛ cätdiɛn gööli
wi̲c muɔ̲ɔ̲n. Cuɛ ɤɔ̲k cak kɛ cätdiɛn, kä cuɛ
ŋɔak tin laa mol piny cak kɛ cätdien gööli.

(Page 3)

Cu Kuoth ɛ nɛn, cɛ gɔaa.
26 Kä cu Kuoth wee, "Kuanɛ raan cak kɛ
cätdan, banɛ jɛ cal kɛ cätdan, kä jɛn bɛ
ŋɔak diaal ti cieŋ wi̲c muɔ̲ɔ̲n yien. Rɛc
yiëër, diit nhial, ɤɔ̲k, muɔɔl piɛny a mäni
piny kɛɛliw bɛɛ yien." 27 Cu Kuoth raan
cak kɛ cätdɛ pa̲ny. Cät Kuɔth cu Kuoth raan
cak ni kɛ jɛ. Cuɛ tuut cak kɛnɛ ŋuɔ̲ɔ̲t. 28
Cu Kuoth kɛ poth, cuɛ kɛ jiök, cuɛ wee, "Yɛn
diëthɛ ro baa ŋuan, bia piny thiäŋ, bi yɛn
piny yien, biaa kua̲r piɛny. Bi yɛn rɛc ni
yien rɛy yiëri, a mäni diit nhial, kɛ ley
diaal ti tëk ti jäl wi̲c muɔ̲ɔ̲n." 29 Kä cu
Kuoth wee, "Yɛn liɛŋɛ jɛ, ɤän cä yɛ ka̲m ŋɔak
diaal ti do̲ny piny ti laa kui̲r kɛ dɛy wï̲c
muɔ̲ɔ̲n kɛɛliw. A mäni jiɛn diaal ti diëth kɛ
dɛy ti ck ɤän kɛ cak, cä kɛ ka̲m yɛ a la
mi̲thkun. 30 A mäni ley diaal ti tëk ti cieŋ
wi̲c muɔ̲ɔ̲n, mäni diit nhial diaal, kɛɛ muɔɔl
piɛny diaal tin tëk ɛ nyɔɔt nyɔɔt wi̲c muɔ̲ɔ̲n,
cä kɛ ka̲m juaac diaal kɛnɛ jiɛn diaal ti
tɔ̲ɔ̲c a la mi̲thikiɛn."

(Page 4)

31 Cu Kuoth ŋɔak diaal tëë cɛ la̲t ku guic,
cuɛ kɛ guic gɔwkɛ ɛlo̲ŋ. Cuɛ te kɛ thiaŋ
kɛnɛ runwaŋ, kɛ cäŋ in bäkɛliɛn.

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others