Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Review for Lessons 8 -- 14

 1. How does the interrogative pronoun differ from the demonstrative pronoun?
 2. What are the 2 possible subject word orders for 2nd-3rd Aspect verb? Illustrate.
 3. Write the uses of the 4 cases of the noun. Illustrate.
 4. Explain the meanings of these sentences.
  1. Tɔn!
  2. Bɛ bɛ̲n.
  3. Gat imi.
  4. Jɛn ɛ jɛ.
  5. Cak ti̲ti̲ gɔwkɛ.
  6. Ɛ bi̲i̲y duëël wal.
  7. Kɛ kɛn ŋaani̲?
  8. Jɛn a rɛy ria̲a̲y.
  9. Ɛɛ du̲ŋ ŋu̲kä̲?
 5. Translate:
  1. Cu̲ŋni̲ lɛɛr.
  2. Ɛ di̲t lɔaac.
  3. Ci̲ lɔcdä̲ tɛɛth.
  4. Ɛ gua̲n duëël.
  5. Kɛ kui̲c ŋu̲kä̲?
  6. Ɛ tɛ̈th lɔaac Kuɔth.
  7. Ci̲ jɛ nhɔk?
  8. Gatdä̲ jɛn a thaar duëël.
  9. Ci̲ ciɛ̲k ɛ nhɔk.
  10. Ɛ gua̲n gaak.
 6. Write a synopsis of the verbs [wä̲], [bɛ̲n], and [mi̲th] in 1st person singular in all 3 aspects.
 7. Write in Nuer:
  1. There it is!
  2. Whose is this?
  3. What kind of a thing?
  4. Whose cloth?
  5. My daughter took the pipe.
  6. You bring the child tomorrow.
  7. What is this for?
  8. I came with that boy.
  9. He remained at the house.
  10. Take it.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others