Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Review for Lessons 30 -- 32

 1. Write 5 Nuer sentences illustrating the difference in meaning between [] and []. Work them out with your informant.
 2. Explain in your own words the principle behind Transitive and Intransitive verbs in Nuer with illustrations.
 3. How do the words "which?", "how?" and "where?" differ grammatically? Write 5 sentences for each word with your informant.
 4. Write in English.
  1. Jɛn a kui̲c ïth?
  2. Tuɔɔkɛ wïnïth, ɛn duɔ̲ɔ̲r?
  3. Cɛ tɛ̲ jɔ̲ɔ̲r kɛ pä̲th dä̲ŋ di̲?
  4. Ci̲ gat puɔk wïnïth?
  5. Nyi̲nku̲ kɛ tïn tïth?
  6. Tä̲kɛ di̲?
  7. Ɛ jï̲n ï̲ di̲?
  8. /Ke̲nɛ jɛ la̲r ɤä̲ i̲ ɛ raan ïm ïth.
  9. Bi̲ buɔ̩th kɛ nä̲k i̲ di̲?
  10. Ti̲i̲ kɛ gaat da̲ŋ di̲?
 5. Write in Nuer:
  1. What time is it now?
  2. How is your mother?
  3. Which boy?
  4. He only eats porridge but he dislikes fish.
  5. What did he say?
  6. What time will you come?
  7. I finished it.
  8. Which do you think is better, meat or fish?
  9. He went to talk with him.
  10. She went to bathe.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others