Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Review for Lessons 19 -- 21

 1. Take an inventory of the grammar now in your possession which has been previously studied, and what has not been acquired go back over and review.
 2. Decline [kuä̲ä̲r] in both singular and plural with the possessive adjective endings. If you can't recite it you haven't learned.
 3. Write in Nuer:
  1. some day
  2. What's his trouble?
  3. or
  4. Do you have money with you?
  5. the other day
  6. When did it start?
  7. their daughter
  8. every day
  9. Get behind them.
  10. They ran away.
 4. Translate:
  1. Cɛ ɤä̲ dhal ɛn duɔ̲ɔ̲r ɛmɛ.
  2. Kɛn diaal ci̲ lɔcdiɛn tɛɛth.
  3. Buɔ̲t tɛ̲tä̲dɛ bɛcɛ.
  4. Du̲ŋdu̲ ɛ ŋu̲? Ti̲i̲ kɛ kuoth?
  5. Duëlkɔ gɔwkɛ.
 5. Translate them write the grammatical explanation of each word giving the subject and aspect of verbs, the case of nouns and pronouns and how used in the sentence.
  1. Buɔ̲t tɛ̲tä̲dä̲ bɛcɛ.
  2. Cikɛ wä̲ duëli̲kiɛn kɛn wu̲tni̲ tɔtɔ.
  3. Ci̲ kua̲riɛn li̲w.
  4. Ci̲ lɔcdä̲ tɛɛth.
  5. Dho̲o̲l wu̲tä̲ nɔmɔ cɛ wä̲ nhiamdiɛn kɛ dä̲man kɛɛl.
  6. Dhalɛ ɤä̲ ɛn duɔ̲ɔ̲r.
  7. Nyam ɛmɔ cɛ du̲ŋdɛ naŋ kɛ kui̲cdu̲n.
  8. Cɛ jiɛɛn kɛ kui̲c ŋu̲kä̲ ɛn wu̲t ɛmɔ?
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others