Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Exercises for Lesson 4

 1. Learn the next 5 expressions in Pre-Lesson 1.
 2. Learn the 1st Aspect singular forms of the following verbs found in the appendix: want, agree to it, not know it.
 3. How do you say:
  1. Who is he?
  2. I don't know.
  3. Who is she?
  4. She is present.
  5. Is it good? I don't know.
  6. He wants you.
  7. He isn't here now. Never mind.
  8. It's hot. It's no good.
  9. I agree to it. Call him
  10. Who is it?
 4. Translate in writing:
  1. Maali̲? Jï̲n a thï̲n?
   Ɣä̲n göörä̲ ki̲i̲m. Jɛn a thï̲n?
  2. Ɣɔ̲ɔ̲n, j'an thï̲n.
  3. Gɔaaɛ. Wër, cɔl ɛ (jɛ).
 5. Write in Nuer:
  1. That person is my friend.
  2. That person is my father.
  3. That person is your mother.
  4. That person is your sister.
  5. That person, who is it?
 6. Write in Nuer the words not in parenthesis.
  1. I was eating yesterday (but not today).
  2. (What were you doing yesterday?) I was helping him.
  3. Who is he? He is my brother.
  4. (Which one is your mother?) This is she, my mother.
   i.e. this one is my mother.
  5. (Did you mean that person?) Yes, it is he that person.
  6. That's the cow (I told you about).
  7. (Which is the milk?) There's the milk.
  8. Did he work [lä̲t] a lot yesterday? Yes, he worked a lot.
  9. Is he your father? Is he-at-peace?
  10. There's the water.
 7. Translate in writing:
  1. Gua̲a̲r ɛ jɛn ram ɛmɔ.
  2. Kɛ kɛn bɛl.
  3. Mä̲ä̲dä̲ a thï̲n. Mi̲thɛ.
  4. Maalɛ? Jï̲n a thï̲n? Ɣä̲n göörä̲ cak walɛ. Luä̲k ɤä̲.
  5. Ɛ jɛn pɛ̲kdɛ.
  6. Ɛ jɛn duɔ̲ɔ̲r. Ŋu̲n ɛ.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others