Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Exercises For Lesson 36

 1. As you listen in church or in conversation isolate passive constructions. List what you hear in a day and check with informant. Be sure and use this construction in place of the imperative when fitting.
 2. Write a composition with the help of your informant of a conversation between someone and the yard boy giving the boy instructions for the day's work.
 3. Write in Nuer:
  1. He said it was taken yesterday.
  2. We think this one is better because it was done by a woman.
  3. They said theirs was broken by their children.
  4. It's cooked this way because it will be eaten by old people.
  5. They were done that way last year I think.
  6. These things are made by school children.
  7. These were brought here by the men.
  8. These will be good tomorrow.
  9. This will be finished tomorrow.
  10. The cows will be killed some day.
 4. Read aloud with informant then translate. List verbs, their aspects and why used, subjects and objects. Explain the cases of nouns and pronouns. Explain the use of [ni̲].
  Ɣä̲n göörä̲ ruac kɛ yɛ walɛ kɛ kui̲c ram kɛl. Ram ɛmɔ ɛ jɛn mä̲ä̲dä̲. Ram ɛmɔ gɔaa lɔcdɛ kä̲ gɔaa ciaandɛ bä̲. Thïlɛ jɛ duɛ̲r. Ɛ ram mi̲ di̲i̲t ɛlɔ̲ŋ. Du̲ŋdɛ nhök kɛnɛ tɛ̈thlɔaac, kä̲ du̲ŋdɛ mal kɛnɛ kɔa̲c lɔaac bä̲. Ɣä̲n nhɔakä̲ ni̲ jɛ, kä̲ jɛ puɔ̲nydɛ laa nhɔkɛ ɤä̲ bä̲.
  Gua̲a̲dɛ jɛn a nhial. Ɛ ro̲l nhi̩al pa̲ny. Tɛ̲ nɛɛkɛ thï̲n kɛ jɛ kɛɛl. Nɛy tɔtɔ caa kɛ nɛŋ ni̲ nhial pa̲ny ɛ mä̲ä̲dä̲ nɛmɛ. Kä̲ a mä̲ni̲ ɤä̲n bä̲, baa ɤä̲ naŋ nhial cä̲ŋ kɛl. Ci̲ lɔcdä̲ tɛɛ ɛlɔ̲ŋ kɛ mä̲ä̲dä̲ mɛnɛ, kɛ ɤöö laa tëë inɛ. /Cɛ ciaandɛ bi̲ luɛl go̲lä̲. Dɔ̲ɔ̲ ci̲ jï̲n ɛ jɛ̲k i̲ mä̲ä̲dä̲ ɛ jɛn Kuoth Jidhɛth.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others