Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Exercises For Lesson 31

 1. Identify all verbs in the dialogue and explain how they are used. Give aspect, subject and object. Give all nouns and pronouns and explain how they are used.
 2. Listen specifically for the interrogative particle [di̲]. Note the situations in which it is used and check them with your informant.
 3. Go to the clinic patients and ask them how they are. Note their answers, listening especially for verbs and the aspects used.
 4. Write in Nuer:
  1. How do you know?
  2. How is your foot?
  3. How did he say? (how was that?)
  4. How will they eat?
  5. How are they coming?
  6. How will they drink if they have no water?
  7. What do you say?
  8. Is this any better?
  9. How is she feeling?
  10. Is your child ill? How is he?
 5. Read with the informant, then translate and explain all the words grammatically.
  Puɔ̲nydu̲ tëë di̲, madi̲n? Ɛ waa i̲ bɛc puɔ̲nydu̲ ɛlɔ̲ŋ.
  Bɛcɛ pa̲ny, nyaadä̲. Liɛwä̲ tä̲ä̲mɛ.
  Ɣëc, madi̲n, /cu̲ wi̲cdu̲ car i̲ li̲wi̲ kɛ ɤöö dɔ̲ɔ̲ bi̲ puɔ̲nydu̲ buɔm cä̲ŋ kɛl.
  Dɔ̲ŋ ɛ jɛn, nyaadä̲. Gɔaa ni̲ tëk. Ɣä̲n göörä̲ tëk.
  Ɣɔ̲ɔ̲n, ŋa̲cä̲ jɛ i̲ go̲o̲ri̲ tëk, kä̲ tɛ̲ tëkni̲ da̲ŋ rɛw thï̲n. Kɛl ɛ tëk pua̲a̲ny ra̩n kä̲ kɛl ɛ tëk yiɛ̲kä̲ ran. Ɛ ɤä̲n i̲ gɔaa ni̲ tëk yiɛ̲kä̲ kɛ ɤöö mi̲ () tɛ̲ raan kɛ tëk yiɛ̲kä̲, ram ɛmɔ /cɛ bi̲ li̲w. Lia̲a̲ /cɛ bi̲ cop gua̲a̲ yiɛ̲ka̲ ra̩n mi̲ tɛ̲ tëk kuɔth Jidhɛth thï̲n.
  Jï̲n, madi̲n, /cu̲ diɛɛr kɛ kui̲c pua̲a̲nydu̲, kä̲ car wi̲cdu̲ kɛ kui̲c yiɛ̲kä̲du̲ pa̲ny.
 6. Write a composition of 10-15 sentences about a Nuer village.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others