Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Exercises For Lesson 28

 1. Translate these sentences and explain the grammatical construction of each word.
  1. Ciɛ̲k ɛmɔ nhɔkɛ ni̲ rɔɔdɛ.
  2. Ci̲ dho̲o̲l ɛmɔ rɔɔdɛ jiɛc.
  3. Cɛ rɔ nä̲k kɛ mu̲t.
  4. Jɛn puɔ̲nydɛ /ke̲nɛ bɛ̲n. Ɛ dä̲mɛn kä̲ rɔa.
  5. Ŋä̲cɛ rɔ i̲ bëë kä̲ Kuoth.
  6. Bi̲ rɔɔdu̲ ri̲t jiä̲kni̲ku̲.
  7. Cikɛ ro̲ luä̲k kɛn kä̲ ro̲.
  8. Nɛy tɔtɔ pua̲nykiɛn ci̲ kɛn ɛ la̲r ɤä̲.
  9. Cä̲ mi̲th ɤä̲n kä̲ rɔaadä̲.
  10. Jï̲n kä̲ rɔaadu̲ bi̲ wä̲ kɛ kɛ.
  11. Cɛ jɛ la̲t kä̲ rɔ.
  12. Kä̲mni̲ jɛ wu̲t ɤmɔ puɔ̲nydɛ.
 2. Translate into Nuer:
  1. They killed it themselves.
  2. They themselves killed it by themselves.
  3. Does this belong to you, you yourself?
  4. Are these theirs only?
  5. Did she go alone?
  6. They did it for themselves by themselves.
  7. He loves himself and his sin together.
  8. They trust in themselves that they will not die.
  9. They helped themselves but they didn't give me.
  10. Are you going alone by yourself?
 3. Read out loud with informant and translate. Explain the construction of the nouns, pronouns, and verbs.
  Jidhɛth puɔ̲nydɛ ɛ jɛn Gat Kuɔth. Thïlɛ jɛ duɛ̲r. Du̲ŋdɛ ɛ nhök kɛnɛ kɔa̲c lɔaac. Kä̲ Jidhɛth ɛ jɛn tëk bä̲. Jɛn kä̲ rɔaadɛ jä̲lɛ kɛ tëk. Kä̲ tëk ɛmɔ ɛ jɛn tëkdɛ pa̲ny. Mi̲ (if) thïlɛ ji̲ Jidhɛth thïlɛ ji̲ tëk. Du̲ŋdu̲ ɛ lia̲a̲. /Ci̲ bi̲ wä̲ ro̲o̲l Kuɔth.
  Jidhɛth tëë ni̲ tä̲ä̲mɛ? Jɛn puɔ̲nydɛ a ro̲o̲l nhial, kä̲ Yiëëdɛ tëë rɛy nɛɛni̲kɛ diaal. Ci̲ Jidhɛth ɛ lar i̲ ɤä̲n /cä̲ yɛ bi̲ ba̲ny piny, ɤä̲n bä̲ tɛ̲ rɛydu̲n.
  Jidhɛth bu̲m ni̲ jɛn kä̲ Ku̲th piɛny.
  Gɔaani̲ ɤöö jï̲n puɔ̲nydu̲ bi̲ wi̲cdu̲ car kɛ kui̲c Kuɔth ɛmɛ.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others