Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Exercises For Lesson 25

Practice reading aloud with the informant the negative paradigm.

 1. Write in Nuer:
  1. They will not give it to me.
  2. I will not tell it to you.
  3. We will not hear it. (in)
  4. He is not coming tomorrow because he said he was busy.
  5. She is not going home because she understands her mother is not here.
  6. There isn't any water in the water-pot.
  7. He won't know his father died because he lives far away.
  8. I did not give him water because he won't drink it.
  9. Won't you help me today?
  10. This won't be good tomorrow, eat it now.
 2. Practice reading these sentences with the informant, then translate.
  1. Ɣä̲n /ka̲n ɛ ŋa̲c mëëpan i̲ bi̲ bɛ̲n walɛ, kä̲ tä̲ä̲mɛ cɛ wä̲ lɔɔcdä̲ i̲ ci̲ jï̲n ɛ la̲r ɤä̲ pan.
  2. Wu̲t ɛmɛ /ke̲nɛ jɛ ŋä̲th i̲ bɛ thïl bɛl wanɛmɛ waalɛ.
  3. Ɛ ram mi̲ di̲i̲t ɛmɔ i̲ thïlɛ jɛ yaŋ. Ci̲ yaandɛ li̲w mëëthaar.
  4. Ɛ ɤä̲n i̲ kɔn banɛ wä̲ tä̲ä̲mɛ kɛ ɤöö ɤ waa i̲ bi̲ nhial dɛ̈m.
  5. Lɔcdä̲ i̲ bi̲ du̲ŋdu̲ nööŋ wanama tä̲ä̲mɛ kɛ ɤöö dɔ̲ɔ̲ bɛ bath.
  6. Ɛ jɛn i̲ mi̲ thï̲lɛ yɛ bɛl kɛ kui̲c nɛɛni̲ diaal bi̲ tha̲a̲ŋ nath lɔc jɔk wi̲i̲diɛn i̲ru̲u̲n.
  7. Mɛmɛ thïlɛ jɛ gɔɔy. /Cä̲ jɛ go̲r.
  8. /Ci̲ ɤä̲n ɛ bi̲ ŋa̲c kɛ ɤöö /ke̲nɛ jɛ la̲r ɤä̲.
  9. /Ke̲n nɛy wä̲ kɛ ɤö̲ö ci̲ kɛn ɛ lar i̲ thïlɛ gua̲a̲th kɛ kui̲cda.
  10. /Cikɛ du̲ŋdu̲ bi̲ la̲t tä̲ä̲mɛ kɛ ɤöö ŋuotkɛ, /ke̲n kɛn du̲ŋdiɛn la̲t.
 3. Read to informant and translate into English.
  Ram kɛl cɛ wä̲ luaadɛ. Cɛ nɛɛkɛ thie̲c i̲ "Dɛlä̲ a ni̲? Thïlɛ jɛ wanɛmɛ." Cikɛ ga̲a̲c. Ɛ kɛn i̲ dɛ̲t diaal tɛ̲kɛ rɛy luaak. Ci̲ kɛn ɛ lar, "Kui̲c nɛy gua̲a̲dɛ. Dɔ̲ɔ̲ cɛ beth dɔɔr." Wu̲t ɛmɔ cɛ jiɛɛn luaadɛ. Cɛ ja̲l ɛlɔ̲ŋ rɛy dɔaar. Go̲o̲rɛ dɛlɛ. Cɛ jɛ cɔl ɛlɔ̲ŋ. Ci̲ lɔcdɛ jia̩th, ɛn wu̲t ɛmɔ kɛ ɤöö nhɔkɛ dɛlɛ ɛlɔ̲ŋ. I̲yɔɔ cɛ jɔw dɛ̈ɛ̈l liŋ. Ro̲tɛ dɔɔr. Wu̲t ɛmɔ ci̲ lɔcdɛ tɛɛth. Cɛ ri̲i̲ŋ gua̲a̲ dɛ̈ɛ̈l. Cɛ wi̲cdɛ car i̲ ci̲ dɛlɛ li̲w, kä tä̲ä̲mɛ /ci̲ ɛ jɛn. Cɛ jɛ jɛ̲k, tëkɛ, kä̲ cɛ jɛ naŋ ciɛ̲ŋ.
 4. Explain all the use of the verb aspects. List all verbs with their subjects and objects, if any. Explain the cases of all nouns.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others