Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Exercises For Lesson 15

 1. Write in Nuer:
  1. He helped them all.
  2. She saw you all sleeping.
  3. Were you all sleeping yesterday?
  4. Were they all eating too?
  5. All of these are good.
  6. These baffle the boys.
  7. The men are here talking.
  8. We are all lying down. (ex)
  9. I saw everybody there.
 2. Translate:
  1. Ci̲ kɛn diaal bɛ̲n mïndan.
  2. Ɣä̲n göörä̲ wu̲tni̲ diaal.
  3. Kɔ̩n a thï̲n, miɛ̲thkɔ.
  4. Yɛn diaal göörɛ ki̲i̲m?
  5. Ci̲ nɛy diaal wä̲ kä̲ ci̲ nɛy lu̲ny jɔk.
  6. Mä̲ä̲n a thï̲n, tha̲tkɔ.
  7. Kɔn diaal a thï̲̲n wanɛmɛ, thä̲tkɔ.
  8. Dho̲li̲ a thï̲n luaak, ruackɛ.
  9. Dɛ̲t diaal kɛn a rɛy kakä̲ tä̲ä̲mɛ.
  10. Go̲o̲ri̲ ti̲ti̲ diaal?
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others