Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Exercises For Lesson 13

 1. Write in Nuer:
  1. What is it in?
  2. What is it on?
  3. What is it under?
  4. What did he say? (lar)
  5. What did you do?
  6. What business does he have with it?
  7. Who is your mother?
  8. Who is that boy?
  9. Whose cows are these?
  10. Whose cloth do you have?
  11. Whose do I have?
  12. This child, whose is it?
  13. Who are these girls?
  14. This canoe, whose is it?
  15. With whom did you come?
  16. With whom (pl) did he eat?
 2. Translate:
  1. Ci̲ ŋa bɛ̲n duɛ̲ɛ̲l mïndan?
  2. Bi̲ bɛ̲n kɛ ŋa i̲ru̲u̲n?
  3. Bä̲ je ka̲m ŋa?
  4. Ka̲mä̲ jɛ ŋu?
  5. Thïlɛ ŋu̲.
  6. Jï̲n, ci̲ ŋu̲ la̲th (put) thaar ria̲a̲y?
  7. Wu̲t ɛmɔ bɛ bɛ̲n kɛ kui̲c ŋu̲kä̲ i̲ru̲u̲n?
  8. Cɛ du̲ŋ dhöl ɛmɔ la̲th rɛy duëël kɛ kui̲c ŋu̲kä̲?
  9. Jï̲n ti̲i̲ kɛ yio̲̩w kɛ kui̲c ŋu̲kä̲?
  10. Luä̲ki̲ ni̲ jɛ kɛ kui̲c ŋu̲kä̲, nyimaar?
 3. Write sentences using the interrogative pronouns in nominative, genitive and objective positions.
Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others