Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Phonetic Drills

Go over these drills with the informant noting lengths and breathy vowels and the position of the tongue. Pay special attention to the [l] in final position and final [ŋ].

-ä̲- [wä̲̩, bä̲, kä̲̩, nä̲k, thä̲ä̲k, lä̲̩t, jä̲̩l, cä̲̩ŋ, nyä̲ä̲l, mä̲ä̲th]

-u̲- [cu̲̩, nu̲̩p, wu̲̩t, wu̲u̲t, lu̲̩l, mu̲̩n, mu̲̩t, pu̲l, pu̲u̲r, tu̲̩k]

-a- [a, nyal, cak, ka̩k, ga̩l, mal, gat, mac, kal, wa̩ŋ]

-a̲- [ja̲l, ja̲ŋ, la̲t, ra̲a̲l, pa̲n, na̲k, ka̲a̲k, ka̲̩n, ma̲̩n, ya̲a̲t]

ɔa̲- [thɔa̲a̲n, lɔa̲ŋ, kɔa̲a̲k, cɔa̲a̲, dhɔa̲a̲l, rɔa̲a̲th, ɤɔa̲a̲n, kɔa̲m]

-ɔa- [gɔaa, lɔaar, kɔaŋ, rɔa̩l, ɤɔaŋ, gɔa̩l, gɔa̩ŋ, rɔany, lɔa̩r, ŋɔa̩k]

-uɔ- [buɔth, duɔ̩th, cuɔɔr, cuɔ̩p, juɔɔl, kuɔɔk, luɔt, puɔny, tuɔk, tuɔɔŋ]

-uɔ̲- [duɔ̲ɔ̲p, puɔ̲̩ny, buɔ̲ɔ̲t, buɔ̲̩n, wuɔ̲ɔ̲k, tuɔ̲t, tuɔ̲m, thuɔ̲k]

-ŋ- [gaŋ, nyaŋ, tu̲ŋ, ŋɔa̲a̲ŋ, ŋaak, ŋɛk, ŋap, cä̲ŋ, ŋa̲th, ŋuä̲ny]

-i̲- [ri̲ŋ, ŋi̲i̲c, wi̲c, thi̲i̲k, ji̲̩th, ki̲i̲m, pi̲̩, bi̲̩, bi̲i̲y, thï̲̩n]

-ɤ- [ɤä̲n, ɤɔ̲ɔ̲n, ɤa̲a̲c, ɤɔam, ɤɔa̲t, ɤɔ̲ɔ̲l, ɤök, ɤa̲a̲t, ɤɔuw]

-o̲- [go̲r, mo̲k, ŋo̲k, ro̲̩l, dho̲o̲l, go̲no̲o̲r, ko̲̩m, ko̲̩r, ko̲̩l, po̲o̲n]

-ö- [ɤök, gök, mök, köm, köt, nööŋ, köl, böŋ, pöör, tööl]

-c- [ci̲̩, cak, cɔ̲̩k, cä̲̩k, lɔc, kɔc, ti̲c, ŋi̲i̲c, jɔɔc]

-ny- [to̲ny, go̲o̲ny, do̲̩ny, lu̲ny, pa̲ny, nyaŋ, nyal, nyi̲r, nyu̲u̲r, nyu̲u̲th]

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others