Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 9

1 Cu Kuoth Nowa poth kɛnɛ gaatkɛ, kä cuɛ
kɛ jiök, cuɛ wee, "Yɛn diëthɛ ro, bia ŋuan,
bi yɛn piny thiäŋ. 2 Kä täämɛ ley diaal ti
cä cak ti jäl wii muɔ̲ɔ̲n bi yɛn kɛ puɔ̲t a
mäni muɔɔl piɛny diaal ɛwic, a mäni rɛc
yiëri diaal bä, cä kɛ la̲th tetädun. 3 Ŋɔak
diaal ti tëk ti jäl wii muɔ̲ɔ̲n bikaa mi̲thkun.
Ci Ɣän kɛ kam yɛ ni kɛn diaal a mäni wal ti
tɔ̲ɔ̲c diaal. 4 Duŋdɛ ɤöö 'ci yɛn ri̲ŋ mi ŋot
kɛɛl kɛriɛmdɛ bicam kɛ ɤöö riɛm ɛ jɛn tëkdɛ.
5 Kä ɛpuc bä täk riɛmdun ŋuäl. Bä ŋuäl kä
ley diaal a mäni naath diaal, bää ŋuäl kä
dämani nɛɛni diaal. 6 Kä ram mi wä riɛm
ran wuɔ̲th piny, baa riɛmdɛ ni wuɔ̲th piny ɛ
raan kɛ ɤöö Kuoth cɛ raan cak kɛ cätdɛ. 7
Kä yɛn, diëthɛ ro baa ŋuan, bia piny thiäŋ,
bia ro kuay."
8 Kä cu Kuoth ruac kɛ Nowa kɛnɛ gaatkɛ, cuɛ
wee, 9 "Luŋ ɛ, Ɣän kɔnɛ ji ban guok la̲t
kamdan mäni kuayku, 10 a mäni ŋɔak diaal
tɔ tëk kɛɛl kɛ ji tɔ, diit, ɤɔ̲k, a mäni ley
diaal tɔ tëk kɛɛl kɛ ji tɔ tëë bä raar kɛɛl

(Page 28)

kɛ ji rɛy babuurä. 11 Kä Ɣän bä guokdä
la̲t kɛ ji, thilɛ ri̲ŋ mi bi nyɔc ɛ met nyɔk
kɛ wuɔ̲c a mäni cäŋ kɛl, kä thilɛ nyɔc mi bi
piny lɛ met nyɔk kɛ däk a mäni cäŋ kɛl."
12 Kä cu Kuoth Nowa jiök, "Nɛmɛ ɛ nyuuth
guokä min cä la̲t kamdä kɔnɛ ji, a mäni ŋɔak
diaal ti te kɛɛl kɛ ji, a mäni ri̲c diaal tɔ
bi ben kɔɔru tɔ. 13 Ɣän bä mi̲i̲tdä la̲th
nhial rɛy puɔ̲rä, baa nyuuth guokä mi te
kamdä kɔnɛ piny. 14 Mi wa̲a̲ pua̲a̲r jak kä
wun nhial, kä baa mi̲i̲t nɛn rɛy puɔ̲rä nhial,
15 Ɣän bä guokdä tit, guok ëë ci Ɣän ɛ la̲th
kamdä kɔnɛ ji a mäni ri̲ŋ diaal ti tëk. Pi
'cikɛ bi lɛ met ɛ nyɔc mi bi ri̲ŋ diaal däk.
16 Mi bi mi̲i̲t jɔɔc rɛy pua̲a̲ri nhial, Ɣän bä
jɛ guic, kä bä guok mi do̲t raar mi te kam
Kuɔth kɛnɛ ri̲ŋ diaal ti tëk wii muɔ̲ɔ̲n coo
tim." 17 Kä cu Kuoth Nowa jiök, "Mɛmɛ ɛ
jɛn nyuuth guokä mii ci Ɣan ɛ la̲t kamdä kɔnɛ
ri̲ŋ diaal ti te wii muɔ̲ɔ̲n."
18 Gaat Nowa tëë bä raar rieey ɛ Cɛm kɛnɛɛ
Hɛm, kɛɛ Jɛpɛth. Kä Hɛm ɛ jɛn gua̲n Kɛynɛn.

(Page 29)

Gaat da̲ŋ diɔ̲k titi kɛ kɛn gaat Nowa, kä kɛn
cu kaa kɛn diëëth nath diaal wii muɔ̲ɔ̲n
kɛɛliw. 20 Cu Nowa cua jɛn ram in nhiam
mëë puur kak. Cuɛ rɔɔdɛ pieth kak mi te kɛ
wäl mi dee yɔ̲ŋ kɛ naath mɔ caa la̲t a la kɔaŋɔ.
21 Cuɛ coo maath kɛ kɔaŋ wa̲l ɛmɔ, kä cuɛ
yɔ̲ŋ. Cuɛ tɔ̲ɔ̲c a thil kuum dueelɛ mi laa
la̲tkɛ kɛ dua̲l. 22 Kä Hɛm in la gua̲n
Kɛynɛn cuɛ gua̲n nɛn a thil kuum, cuɛ ben
la̲r gaatman da̲ŋ rew raar. 23 Kä Cɛm kɛnɛ
Jɛpɛth cukɛɛ bi̲i̲y ka̲n, cukɛ jɛ la̲th
wuɔ̲ɔ̲knikiɛn, kä cu kɛn ɛ ja̲l gua̲ndiɛn kɛɛ
jɔak jɔak, cukɛ ta̲a̲ gua̲ndiɛn a thil kuum
kum. Te waŋdiɛn jɔ̲ɔ̲r kä gua̲ndiɛn a 'kenkɛ
ta̲a̲ gua̲ndiɛn lorä nɛn. 24 Mëë ci Nowa yɔ̲ŋ
kɔaŋdɛ wä piny, cuɛ mëë ci gatdɛ min tɔt ɛ
lät kä jɛ ŋac,
25 cuɛ wee, "A lam wä kä Kɛynɛn, a baa ja̲ŋ
jäŋä kä dämani diaal."
26 Kä cuɛ lɛ ni wee, "A puɔ̲th bä kä Cɛm kɛ
tet Jaopa Kuothdä, kä a Kɛynɛn bi a ja̲ŋdɛ.

(Page 30)

27 A Kuoth jak gɔl Jɛpɛth kä di̲t, a jɛ bi
cieŋ rɛy gɔaal Cɛɛm, kä a Kɛynɛn bi a ja̲ŋdɛ."
28 Kɛ kɔr nyɔac cu Nowa lɛ ni cieŋ kɛ run
ti kur diɔ̲k wi̲cdɛ jɛn dhieec. 29 Kä ni̲n
Nowa diaal kɛ run ti kur bäŋuan wi̲cdɛ jɛn
dhieec, cuɛ coo li̲w.

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others