Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 7

1 Täämɛ cu Jaopa Nowa jiök, "Wër rɛy
babuurä, ji̲n yɛnɛ ji gɔaalu diaal kɛ ɤöö
cä ji nɛn lapi gua̲n cuŋni nhiamdä kä ri̲cdu
nɛmɛ. 2 No̲o̲ni ley tin luɔtkɛ ro kɛ mieth
kɛɛl kɛ ji, rɛw kɛɛl kä guäth b̈rɔw, tuut
kɛnɛ ŋuɔ̲ɔ̲tdɛ. No̲o̲ni rɛw kä ley tin 'caa
ro lot kɛ mieth, tuut kɛnɛ ŋuɔ̲ɔ̲tdɛ. 3 A
mäni diit nhial rɛw kä guäth bärɔw, tuut
kɛnɛ ŋuɔ̲ɔ̲t kɛ ɤöö bikɛ dörkiɛn yiopp teekä
wi̲c muɔ̲ɔ̲n. 4 Kɛ ɤöö bä nihaal jak kä dɛm
mi wä ni̲n da̲ŋ bärɔw thuuk, kä bɛ dɛ̈m kɛ cäŋ
dääri ti jɛn ŋuaan kɛnɛ wääri ti jɛn ŋuaan."
5 Cu Nowa ti diaal tëë ci Jaopa kɛ la̲r jɛ
la̲t.
6 Nowa runkɛ a kur bäkɛl kɛ gua̲a̲th ëë be kɛ
nyɔc wii muɔ̲ɔ̲n. 7 Cu Nowa kɛnɛ gaatkɛ, kɛ
ciekdɛ, kɛ män gankɛ wä kɛɛl kɛ jɛ rɛy
babuurä, kɛ ɤöö baa ro kɔl kɛ nyɔc. 8
ley tin luɔtkɛ ro kɛ mieth, kɛnɛ ley tin
caa ro lot kɛ mieth, kɛ diit kɛnɛ muɔɔl
piɛny

(Page 22)

9 rɛw kɛɛl rɛw kɛɛl, tuut kɛnɛ ŋuɔ̲ɔ̲t, cukɛ
wä rɛy babuurä kɛɛl kɛɛ Nowa cet kɛ mi ci
Kuoth ɛ la̲r Nowa. 10 Kä kɛ kɔr ni̲ni da̲ŋ
bärɔw cu nyɔc ben wi̲c muɔ̲ɔ̲n.
11 Mëë ci Nowa runkɛ a kur bäkɛl, kɛ rɛw
päthni kɛ wäl bärɔw ni̲ni, ɛn cäŋ ɛmɔ cu pi
bapdiitni ti luëŋ luëëŋ ɛlo̲ŋ kac nhial, cukɛ
wi̲c muɔ̲ɔ̲n kum kä cu pua̲a̲r ro lɛp, cu nhiaal
wä piny ɛwuuuw. 12 Cu nhiaal dɛ̈m kɛ cäŋ
dääri ti jɛn ŋuaan kɛnɛ wääri ti jɛn ŋuaan.
13 kä ni ɛɛn cäŋ ɛmɔ pa̲ny cu Nowa kɛnɛ
gaatkɛ Cɛm, Hɛm kɛ Jɛpɛth, kɛ ciek Nowa, kɛ
mänkiɛn da̲ŋ diɔ̲k wä rɛy babuurä. 14 Kɛn
a mäni dör leeyni diaal, kɛ dör ɤɔ̲ɔ̲k diaal
kɛ dör muɔɔli piɛny diaal tin la mol piny,
kɛ dör din diaal, dör din diaal kɛ biɛɛlkiɛn.
15 Cukɛ wä rɛy babuurä kɛɛl kɛ Nowa, rɛw
kɛɛl rɛw kɛɛl kä ri̲ŋ diaal ti te kɛ yiey ti
tëk. 16 Kä kɛn tëë ci wä rɛc, tuut kɛnɛ
ŋuɔ̲ɔt kä ri̲ŋ diaal, cukɛ w̲a rɛc cet kɛ mi
ci Kuoth ɛ la̲r jɛ, kä cu Jaopa jɛ lëk rɛc.

(Page 23)

17 Cu nyɔc ŋot wi̲c muɔ̲ɔ̲n kɛ ni̲n ti jɛn
ŋuaan, kä cu pi ro rep, cukɛ baabuur ɤöth
nhial, cuɛ kap nhial ɛlo̲ŋ piny. 18 Cu
nyɔc wä kɛ di̲t ɛlo̲ŋ, cu nhiaal wee mi reepɛ
rɔ piny. Cu baabuur lɔk wi̲c pi̲i̲ni. 19
kɛ ɤöö ci nyɔc di̲t ɛlo̲ŋ cuɛ pääm diaal tin
ba̲r ba̲a̲r coo buɔny. 20 Cu lu̲eŋ pi̲i̲ni wi̲c
pa̲a̲m a ka̲a̲th ciökni da̲ŋ bäŋuan. 21 Cu ri̲i̲ŋ
diaal ti tëk wi̲c muɔ̲ɔ̲n li̲w, diit, kɛ ɤɔ̲k, kɛ
ley, kɛ muɔɔl piɛny ti mol piny a mäni nɛy
diaal. 22 Ti diaal ti yiëë piny mi köoẗ
cukɛ li̲w. 23 Cuɛ ti diaal ti tëk ti te
wi̲c muɔ̲ɔ̲n poc, naath, ley, muɔɔl piɛny kɛ
diit nhial. Cua kɛ poc wi̲c muɔ̲ɔ̲n, cu duɔth
ni Nowa kä rɔa kɛnɛ nɛy ti te kɛ jɛ kɛɛl
rɛy babuurä. 24 Kä cu nyɔc cuɔ̲ŋ wi̲c muɔ̲ɔ̲n
kɛ ni̲n ti kuɔ̲r kɛl wi̲cdɛ jɛn dhieec.

(Page 24)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others