Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 6

1 Mëë ci naath ro tok kɛ mi rëpkɛ ro wii
muɔ̲ɔ̲n cukɛ nyier dieth. 2 Kä mëë ci gaat
Kuɔth nyier nath nɛn tekɛ kɛ maan, cu kɛn kɛ
kuɛn a la mänkiɛn ciet kɛ pek mi go̲o̲r kɛn ɛ,
3 cu Jaopa jɛ lar, i " 'Ci Yiëëdä min thuɔ̲k
in rɛl rɔ bi lɛ met te kɛ raan a la do̲t
raar kɛ ɤöö raan ɛ ri̲ŋ. Kä bi pek ni̲nikɛ a
run ti kuɔ̲r kɛl wi̲cdɛ jɛn rɛw kä ro wi̲c
muɔ̲ɔ̲n." 4 Kä tëë kɛ nɛy ti cɔal i Nɛpilim
wi̲c muɔ̲ɔ̲n kɛn ni̲ni tɔtɔ, a mäni gua̲a̲th ëë
ŋot nhiam bä. Mëë ci gaat Kuɔth ben kä
nyier nath cukɛ kɛ dieth gaat. Titi kɛ kɛn
nɛy ti di̲t tëë wal tëë ci kɛ̈kdiɛn räth.
5 Kä cu Jaopa jiääk lɔaac nath nɛn, cɛ di̲t
wi̲c muɔ̲ɔ̲n, kɛnɛ ɤöö ci cäät cärä lo̲cni nath
duŋdɛ a jiääk kä rɔa a wee wä. 6 Kä Jaopa
cu lɔcdɛ jiath kɛ ɤöö cɛ naath cak wi̲c
muɔ̲ɔ̲n, kä cukɛ lɔcdɛ jak kä ŋuaw. 7 Cu
Jaopa jɛ coo lar, "Ɣän bä naath ti ci Ɣän kɛ
cak poc wi̲c muɔ̲ɔ̲n naath, kɛ lɛy, kɛɛ muɔɔl
piɛny, kɛ diit nhial kɛ ɤöö ci lɔcdä jiath
kɛ täthdiɛn." 8 Kä cu Jaopa lɔcdɛ gɔaa kɛ
Nowa.

(Page 19)

9 Titi kɛ kɛn ri̲c ka̲a̲thni gan Nowa. Nowa
ɛ gua̲n cuŋni, thilɛ mi caa met bɛl ni jɛ
kä ri̲cdɛ, Nowa cuɛ ja̲l kɛɛl kɛ Kuoth. 10
Kä cu Nowa te kɛ gaat da̲ŋ diɔ̲k Cɛm, Hɛm kɛɛ
Jɛpɛth.
11 Täämɛ piny cua yia̲r nhiam Kuɛth, kä piny
cuɛ thia̲a̲ŋ kɛɛ tɛ̈r. 12 Cu Jaopa piny guic,
kä cuɛ nɛn jiäkɛ kɛ ɤöö ri̲ŋ diaal cikɛ
ciaandiɛn wi̲c muɔ̲ɔ̲n kɛɛliw jak kä mi jiääk.
13 Kä cu Kuoth Nowa jiök, "Ɣän cä jɛ guok,
i bä ri̲ŋ diaal moc pek kɛ ɤöö ci piny thia̲a̲ŋ
kɛɛ tɛ̈r kɛ kui̲cdiɛn. Nɛn ɛ, Ɣän bä kɛ däk
kɛɛl kɛ piny. 14 Lätni rɔ kä baabuur kɛ
jiath mi cɔal i goper. Lätni rɛy baburrä
duël. Rɔth jɔkdɛ kɛnɛ rɛydɛ kɛ mun mi nuɛt
nuɛt. 15 Bi ji̲n ɛ la̲t inɛ: bär babuurä
baa ka̲a̲th ti kuɔ̲r wi̲cdɛ jɛn bärɔw wi̲cdɛ
dhieec. Bi riewdɛ a ka̲a̲th ti jɛn rɛw wi̲cdɛ
bäŋuan, kä bi bärɛ nhial a ka̲a̲th ti jiath
kɛl wi̲cdɛ bärɔw. 16 Täthni baabuur wi̲c,
kä moc ɛ gua̲a̲th mi ɤööŋ kam pa̲a̲ny kɛnɛ wi̲c
babuurä.

(Page 20)

Kä lätni duël da̲ŋ diɔ̲k do̲o̲rikɛ te mɔ wi̲c
kä mɔ. 17 Kɛ kui̲c ɛmɔ nɛn ɛ, Ɣän bä nyɔc
pi̲i̲ni nööŋ kɛ ɤöö bɛ ri̲ŋ diaal wi̲c muɔ̲ɔ̲n ti
tekɛ yiey ti tëk däk. Ti diaal ti te wi̲c
muɔ̲ɔ̲n bikɛ li̲w. 18 Kä bä guokdä la̲t kɛ ji.
Bi yɛn ben rɛy babuurä, ji̲n yɛnɛ gaatku, kɛ
ciekdu, kɛ män ganku kɛɛl. 19 Bi rɛw a
no̲o̲ŋi rɛy babuurä kä ri̲ŋ diaal ti tëk kɛ
ɤöö bi kɛ yiop a tëk, kɛɛl kɛ ji. Bikɛ a
tuut kɛnɛ ŋuɔ̲ɔ̲t. 20 Kä diit kɛ dörkiɛn,
ley kɛ dörkiɛn, a mäni muɔɔl piɛny diaal kɛ
dörkiɛn. Bi rɛw a no̲o̲ŋi kä do̲rɔ, bi kɛ
yiop a tëk. 21 No̲o̲ŋni biɛɛl mi̲thni diaal
bä tin camkɛ, kä tɔw kɛ, bikaa mi̲th kɛ
kui̲cdun kɛnɛ kui̲cdiɛn." 22 Cu Nowa jɛ la̲t,
cuɛ ti diaal ti ci Kuoth kɛ la̲r jɛ la̲t.

(Page 21)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others