Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 5

1 Nɛmɛ ɛ jɛn warɛgak ri̲cni gan Adam. Mëë
ci Kuoth raan cak cuɛ jɛ cak ni kɛ cät Kuɔth.
2 Tuut kɛnɛ ŋuɔ̲ɔ̲t cuɛ kɛ cak, cuɛ kɛ poth,
kä cuɛ kɛ moc ciöt i Raan, ni ɛn cäŋ ëë cakkɛ
ni kɛ. 3 Kä kɛ gua̲a̲th ëë ci Adam cieŋ wi̲c
muɔ̲ɔ̲n kɛ run ti kuɔ̲r kɛl wi̲cdɛ run ti jɛn
diɔ̲k cuɛ gatdɛ dieth kɛ cätdɛ, cuɛ gatdɛ
cal. Cuɛ jɛ cɔal i Thɛth. 4 Cu Adam te kɛ
run ti kur da̲ŋ bädäk kɛ kɔr dapkä Thɛth, kä
cuɛ gaat kɔkiɛn lɛ ni dieth, dhɔl kɛnɛ nyier.
5 Täämɛ mat ni̲ni teekä Adam diaal wii
muɔ̲ɔn kɛ run ti kur bäŋuan wi̲cdɛ jɛn diɔ̲k
cuɛ coo li̲w.

(Page 15)

6 Mëë ci Thɛth te kɛ run ti kuɔ̲r kɛl
wi̲cdɛ dhieec cuɛ gatdɛ ni Inɔc dieth. 7
Kä kɛ kɔr dapkä Thɛth cu Inɔc te kɛ run ti
kur bädäk wi̲cdɛ bärɔw, kä cuɛ gaat kɔkiɛn
lɛ ni dieth, dhɔl dɛnɛ nyier. 8 Täämɛ mat
ni̲ni teekä Thɛth diaal wii muɔ̲ɔ̲n kɛ run ti
kur bäŋuan wi̲cdɛ jiath kɛl wi̲cdɛ rɛw, cuɛ
coo li̲w.
9 Kä mëë ci Inɔc lɛ tey kɛ run ti jɛn bäŋuan
cuɛ Kɛynan dieth. 10 Kä kɛ kɔr dapkä
Kɛynan cu Inɔc te kɛ run ti kur bädäk wi̲cdɛ
jiath kɛl wi̲cdɛ dhieec, kä cuɛ gaat kɔkiɛn
lɛ ni dieth, dhɔl kɛnɛ nyier. 11 Täämɛ mat
ni̲ni teekä Inɔc diaal wii muɔ̲ɔ̲n kɛ run ti
kur bäŋuan wi̲cdɛ dhieec, cuɛ coo li̲w.
12 Kä mëë ci Kɛynan coo te kɛ run ti jɛn
bärɔw cuɛ Maalalɛl dieth. 13 Kä kɛ kɔr
dapkä Maalalɛl cu Kɛynan te kɛ run ti kur
bädäk wi̲cdɛ jɛn ŋuaan, cuɛ gaat kɛkiɛn lɛ ni
dieth, dhɔl kɛnɛ nyier. 14 Täämɛ, mat
ni̲ni teekä Kɛynan diaal wii muɔ̲ɔ̲n kɛ run ti
kur bäŋuan wi̲cdɛ jiath kɛl, cuɛ coo li̲w.

(Page 16)

17 Täämɛ mat ni̲ni teekä Maalalɛl diaal wii
muɔ̲ɔ̲n kɛ run ti kur bädäk wi̲cdɛ jɛn bäŋuan
wi̲cdɛ dhieec, cuɛ coo li̲w.
18 Kä mëë cu Jarɛt te kɛ run ti kuɔr kɛl
wi̲cdɛ jɛn bäkɛl wi̲cdɛ rɛw, cuɛ Inɔk coo dieth.
19 Kä kɛ kɔr dapkä Inɔk cu Jarɛt te kɛ run
ti kur bädäk ɛjuc, kä cuɛ gaat kɛkiɛn lɛ ni
dieth, dhɔl kɛnɛ nyier. 20 Täämɛ mat ni̲ni
teekä Jarɛt diaal wii muɔ̲ɔ̲n kɛ run ti kur
bäŋuan wi̲cdɛ jɛn bäkɛl wi̲cdɛ rɛw, cuɛ coo
li̲w.
21 Mëë ci Inɔk lɛ te kɛ run ti jɛn bäkɛl
wi̲cdɛ dhieec cuɛ Mɛthu-thɛla dieth. 22
kɛ kɔr dapkä Methu-thɛla cu Inɔk te kɛ run
ti kur diɔ̲k, cuɛ ja̲l kɛɛl kɛ Kuoth, kä cuɛ
gaat kɔkiɛn lɛ ni dieth, dhɔl kɛnɛ nyier.
23 Mat ni̲ni teekä Inɔk diaal wii muɔ̲ɔ̲n kɛ
run ti kur diɔ̲k wi̲cdɛ jɛn bäkɛl wi̲cdɛ dhieec.
24 Kä cu Inɔk ja̲l kɛɛl kɛnɛ Kuoth. Cuɔ
Inɔk coo naŋ ɛ Kuoth, ka̲nɛ lɛ nyɔk kɛ nën.
Cuɛ cua jɛn lia̲a̲dɛ ɛn nɔmɔ.

(Page 17)

25 Mëë ci Mɛthu-thɛla te kɛ run ti kuɔ̲r
kɛl wi̲cdɛ jɛn bädäk wi̲cdɛ bärɔw cuɛ Lɛ̈mɛk
dieth. 26 Kä kɛ kɔr da kä Lɛ̈mɛk cu
Mɛthu-thɛla te kɛ run ti kur bärɔw wi̲cdɛ jɛn
bädäk wi̲cdɛ rɛw, kä cuɛ gaat kɔkiɛn dieth,
dhɔl kɛnɛ nyier. 27 Täämɛ mat ni̲ni teekä
Methu-thɛla diaal wii muɔ̲ɔ̲n kɛ run ti kur
bäŋuan wi̲cdɛ jɛn bäkɛl wi̲cdɛ bäŋuan, cuɛ coo
li̲w. 28 Mëë ci Lɛ̈mɛk lɛ te kɛ run ti kuɔ̲r
kɛl wi̲cdɛ jɛn bädäk wi̲cdɛ rɛw cuɛ gat mi
dho̲o̲l dieth. 29 Cuɛ ciöt gatkä nɔmɔ cɔl i
Nowa, cuɛ lar, "Ram ɛmɛ bɛ tetdan lor kɛ
la̲t ɛ bɛc bɛcɛ lät kɔnɛ mɛ rɛy muɔ̲ɔ̲n mi ci
Jaopa jɛ lam." 30 Kä kɛ kɔr dapkä Nowa cu
Lɛ̈mɛk te kɛ run ti kur dhiecc wi̲cdɛ jɛn
bäŋuan wi̲cdɛ dhieec, kä cuɛ gaat kɔkiɛn
dieth, dhɔl kɛnɛ nyier. 31 Kä mat ni̲ni
teekä Lɛ̈mɛk diaal wi̲c muɔ̲ɔ̲n kɛ kur bärɔw
wi̲cdɛ jɛn bärcw wi̲cdɛ bärɔw, cuɛ coo li̲w.
32 Mëë ci Nowa te kɛ run ti kur dhieec cuɛ
Cɛm kɛnɛ Hɛm kɛ Jɛpɛth dieth.

(Page 18)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others