Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 49

1 Täämɛ Jɛykɔp cuɛ gaatkɛ cɔl, cuɛ wee,
Matɛ ro guäth kɛl, bä yɛ la̲r mɔ bi yɛn ɛ
ekɔ kɛ ni̲n tɔ bëë tɔ.
Aɤ gaat Jɛykɔp, duɔlɛ ro, kä liɛŋɛ ji̲thdun
kɛ ruac guurun ni Ithɛrɛl: Ji̲n Rubɛn,
ɛ jɛn ji̲n kɛ̲̈ɛ̲̈dä, buɔ̲mdä, kä ɛ jɛn ji̲n
kuɛ̈ɛ̈ bumkädä mëë diëëthä ni ŋuɛɛtkädä
kɛ nhiam, min di̲t ni liakdɛ kä nɛy diaal
4 kɛnɛ kɛ̈kdɛ. Kä kɛ ɤöö ci kɔ̲a̲k ɛthɛy
cet kɛ pi bi kuɛ̈ɛ̈ ni ji̲n kä nɛy diaal
kɛ ɤöö cui köl guur guäl, a cui kɛ yia̲r,
cui wä ni kölikä!
5 Thimiyɔn kɛnɛ Li̲bay kɛ raan kɛnɛ gat man.
6 Go̲cɛdiɛn ni lät jiäknikiɛn. Aɤ lɔcdä,
'cu rɔɔdu mat kä ruicdiɛn, 'cu rɔɔdu mat
'cu rɔɔdu mat dolädiɛn

(Page 198)

kɛ ɤöö laa waŋ lɔaacdiɛn kɛ a jak
kɛ na̲kɛ naath, kä kɛ ɤöö la kɛn dɔ̲a̲ŋ
7 thääni a tem kɛ kuenydiɛn. Waŋ lɔaacdiɛn
caa kuɛth kɛ ɤöö cetɛ kɛ ŋɛ̈ɛ̈ny luɔny,
kɛnɛ kɛ̈c lɔaacdiɛn kɛ ɤöö ɛ ciaaŋ i
bɛc bɛc kä nɛy kɔkiɛn! Ɣän bä kɛ däk
kä rɛy Jɛykɔp, kä bä kɛ riaw dɔɔr rɛy
Ithɛrɛl.
8 Ji̲n Judä, bi gaat muɔɔri ji puany, kä
bi ji tɛ̈ru nyiɛɛc ŋuäädiɛn kɛ tetdu.
9 Gaat guur bikɛ ro goŋ nhiamdu. Judä ɛ
dɔw luɔny, laa peci, kä bi rɔ gɔth, bi
loc ni gua̲a̲du min ti̲i̲ thi̲n, gatdä. Cɛ
tɔ̲ɔ̲c, cɛ niɛɛn cet kɛ lony kɛnɛ ŋuɔ̲ɔ̲t
10 luɔny. Bi ŋa rɔ dɔp kɛ kërɛ? Bi̲i̲y
kuäärä 'cɛ bi met jiɛɛn kä Judä, kä
'ci kɛɛt kuäärkädɛ bi jiɛɛn kam ciöknikɛ
mäni cäŋ in wä ben ni jɛn puɔ̲ny raam
in la gua̲ndɛ. Kä baa jɛn raam min baa
11 luɔ̲th ni jɛ ɛ nɛy diaal. Yiɛnɛ dɔw
rɔtha̲nädɛ cio̲kä jiöŋ bɛɛl kɛnɛ dɔw muɔ̲lɛ
ciökä jiöŋ bɛɛl in gɔaa ni jɛn,

(Page 199)

kä lakɛ bieeynikɛ ni kɛ kɔaŋ a mäni
12 bieeynikɛ lakɛ kɛ ni kɛ pi kɔaŋ. Bi
wäŋkɛ tith ɛcuät kɛ kɔaŋ, kä bi lɛckɛ
buɔy ɛpak kɛ cak.
13 Bi Dhɛbulun cieŋ wi̲c baar, baa thok
waath kɛ kui̲c baabuuri rikni, kä bi
keydu a Thaydɔn.
14 Ithakar ɛ muul mi bum bum, tɔ̲ɔ̲cɛ kam
15 rɛ̈ɛ̈k deet. Cuɛ nɛn ɛn ɤöö lɔ̲a̲ŋ gɔaaɛ
a mäni mun gɔaaɛ, kɛ kui̲c ɛmɔ cuɛ jɔkdɛ
coo guɔ̲ŋ lät, cuɛ cuaa ja̲ŋ mi laa kuɔk
16 kɛ lät. Dɛ̈n bɛ nɛɛkɛ luk cet kɛ dör
17 Ithɛrɛl tin kɔkiɛn. Dɛ̈n baa thɔ̲l
duɔ̲p, thɔ̲l mi cɔal i (unclear)ɛŋ ciɛk gekä
duɔ̲p, mi kac kuɔc rɔtha̲nä a bi gua̲ndɛ
pɛn jɔk.
18 Aɤ Jaopa, ɤän liɛɛpä ni ka̲ndu.
19 Pëëc bikɛ Gɛ̈ɛ̈t pɛc, kä Gɛ̈ɛ̈t bɛ kockiɛn
pɛ̈c lɛɛr.
20 Mi̲th Acɛr bikɛ thia̲a̲ŋ kɛ liɛɛth, bɛ
mi̲th kua̲ri tɔk.

(Page 200)

21 Nɛ̈ptɔlaay ɛ kɛ̈w mi caa luɔny cuɔ̲ŋ dieethɛ
dɛy ti gɔw.
22 Jothɛp ɛ kaar mi kui̲r kaar mi kui̲r gekä
yiëër. Karkɛ cikɛ ta̲ny wi̲c pa̲a̲ny. Cu
23 ji bääri nyiëëny kɛ jɛ, cukɛ jɛ ba̲r kɛ
24 bääri, kä cukɛ jɛ riɛk ɛlo̲ŋ, a 'kenɛ
bäärɛ kuɛr cuaa wuɔ̲ɔ̲kɛ jak kä puɔl ɛ
raan Jɛykɔp mi Bum, kɛ ciöt yieen deet
min la Päm Ithɛrɛl.
25 Kɛ Kuoth guur in bi ji luäk, kɛ Kuoth
in Bum in bi ji poth kɛ puɔ̲th rööl
nhial, puɔ̲th piɛny in laa te piny,
26 puɔ̲th thiin kɛnɛ puɔ̲th jiɛc. Puɔ̲th
guur di̲tɛ a lenyɛ puɔ̲th pa̲a̲m mi do̲t raar
kɛnɛ gɔɔy päämni mi thil pek. A kɛ pɛn
wi̲i̲ Jothɛp kɛnɛ nhiam kaan raam ɔ rɛl
rɔ mɔ kä dämani.
27 Bɛnjamin ɛ jio̲k nyapec mi ci buɔ̲th ɛ
näk ɛlo̲ŋ kɛ runwaŋ, bɛ nyinkɛ tin cɛ
näk cam. Kɛ thiaŋ bɛ kuak köör da̲a̲k."
28 Titi diaal kɛ kɛn thuk duëli Ithɛrɛl, kä
nɛmɛ ɛ jɛn mi ci gua̲ndiɛn ɛ la̲r kɛ mëë pothɛ
kɛ.

(Page 201)

laa ramɔ a pothɛ kɛ puɔ̲th mi lot rɔɔdɛ kɛ jɛ.
29 Cuɛ kɛ coo guok, kä cuɛ kɛ jiök, "Ɣän
baa mat kɛ nɛɛkä kɛɛl. Kuɔnyɛ ɤä kɛɛl kɛ
gua̲a̲ri kɔ̲kä pa̲a̲m in te rɛy kakä Ipɛri̲m in
la raan Hitayt. 30 Kɔ̲kä pa̲a̲m in te rɛy
kä Mɛ̈kpi̲i̲la min te kä käny ca̲ŋ kä Mɛ̈mɛrɛy,
muun Kɛynɛn mëë kɔk Abram ɛ kɛɛl kɛ kak kä
Epɛrɔn raan Hitayt kɛ ɤöö baa gua̲a̲ kunykä-
diɛn. 31 Kɛn cikɛ Abɛraam kony thi̲n kɛnɛ
ciekdɛ ni Thɛyrä, kä caa Aydhɛk ni kony
thi̲n bä kɛnɛ ciekdɛ ni Ribɛkä, kä ɤän bä
cä Li̲i̲yä ni kony thi̲n bä. 32 Dɔr kɛnɛ
kɔ̲a̲k päämni tin te thi̲n kɛn diaal caa kɛ
kɔk kä ji Hitayt." 33 Kä mëë ci Jɛykɔp ku
thuɔ̲k kɛ mi lätɛ gaatkɛ rieet titi, cuɛ
ciökɛ coo coŋ, kä cuɛ yiëëdɛ ŋok, cuaa mat
kɔɔr nɛɛnikɛ.

(Page 202)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others