Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 48

1 Kɛ kɔr mɛmɛkä cuaa Jothɛp jiök, i "Nɛn
ɛ, guur a kɛ juey." Cuɛ gaatkɛ da̲ŋ rɛw coo
naŋ kɛ jɛ kɛɛl, Manɛ̈thä kɛnɛ Ipɛri̲m. 2
Cuaa Jɛykɔp jiök, i "Ci gatdu ni JOthɛp ben
kä ji." Täämɛ cu Ithɛrɛl puɔ̲nydɛ päär, cuɛ
rɔɔdɛ jiɛc tɔ̲ɔ̲cä. 3 Cu Jɛykɔp Jothɛp jiök,
"Kuoth in Bumdiɛn cɛ rɔɔdɛ nyuɔ̲th ɤä kɛ
(unknown)a̲k kä Lädh ro̲o̲l Kɛynɛn, kä cuɛ ɤä poth.

(Page 194)

4 Cuɛ ɤä jiök, i "Ji̲n, liŋ ɛ, täämɛ ɤän bä
ji jak kä kuaayi rɔɔdu a bi ŋuan ɛlo̲ŋ, kä
Ɣän bä do̲r mi di̲i̲t cak kɛ ji, kä bä mun ɛmɛ
ka̲m kuayku kɔɔru kɛ ɤöö baa duŋdiɛn a mäni
cäŋ kɛl. 5 Kä täämɛ gaatku da̲ŋ rɛw tëë bi
ben dieth kä Ijipt ni mëë ŋuɔtä a ka̲n ni ben
kä ji kä Ijipt kɛ gaatkä cet ni kɛ min te gatdä
ni Rubɛn kɛnɛ gatdä ni Thimiyɔn. 6
gaat tɔ bi lɛ dieth kɔɔriɛn tɔ bikɛ a kɛn
gaatku, kä baa kɛ cɔl kɛ ciöt gan mandiɛn
rɛy gɔaliɛn, baa kɛ cɔal kä nyinkiɛn. 7
kui̲c ɛmɔ mëë cä cop kä Pɛydɛn cu Rɛycɔl li̲w
a cu lɔcda jiath muun Kɛynɛn dup a ŋot
Eperɛth kɛ na̲n, kä cuaa jɛ kony dup in wä
kä Eperɛth in la Bɛthɛlɛm."
8 Kä min ci Ithɛrɛl gaat Jothɛp nɛn cuɛ wee,
"Kä kɛ ŋaani kɛn titi?" 9 Cu Jothɛp gua̲n
jiök, "Kɛ gaatkä tëë käm Kuoth kɛ ɤä
wanɛmɛ." Kä cu gua̲n ɛ jiök, "Ŋɔali kɛ nööŋ
gua̲a̲th ɛ ta̲a̲ thi̲nɛ, bi ɤän kɛ ben poth."
10 Kä ɛn guäth ɛmɔ Ithɛprɛl cɛ dɔŋ a cɛ wäŋkɛ
yäm.

(Page 195)

Cu Jothɛp gaatkɛ nööŋ thiäkä kut gua̲n, cu
gua̲n dɔɔŋdiɛn kɛ ciɛm, kä cuɛ kɛ buɔm baapdɛ.
11 Kä cu Ithɛrɛl Jothɛp jiök, "'Ka̲n ɛ met
car i dëë waŋdu nɛn, kä cä ga̲a̲c kɛ ɤöö cu
Kuoth ɤä jak kä nɛ̈ɛ̈nä waŋdu a mäni gaatku bä."
12 Täämɛ cu Jothɛp dho̲li woc nhiamdɛ, cuɛ
rɔɔdɛ goŋ, cuɛ wi̲cdɛ guɔ̲l piny. 13 Cu
Jothɛp gaatkɛ da̲ŋ rɛw käp, cuɛ Ipɛ̲rim käp kɛ
tet cuëëcdɛ, cuɛ jɛ buath tetkä caam Ithɛrɛl,
kä cuɛ Manɛ̈thä käp kɛ tet caam, kä cuɛ jɛ
buath tetkä cuëëc Ithɛrɛl, cuɛ kɛ nööŋ kutdɛ.
14 Cu Ithɛrɛl tet cuëëcdɛ riɛny wii Ipɛri̲m
in la gat in tɔt, cuɛ tetdɛ kuëŋ wi̲i̲dɛ. Cuɛ
tet caamdɛ la̲th wi̲c Manɛ̈thä, cuɛ tetkɛ gua̲c
inɔ kɛ ɤöö Manɛ̈thä ɛ jɛn la kɛ̲̈ɛ̲̈ɔ. 15 Kä cuɛ
Jothɛp poth, cuɛ wee,
"Kuoth gua̲a̲ri, Kuoth Abɛraam kɛnɛ Ayudhɛk
ëë la kɛn ɛ a guur, Kuoth ëë la ɤä a
16 bo̲o̲th mee mi ciee walɛ, kɛnɛ jääk
Kuɔth ëë dhi̲i̲l ɤä raar kä mi jiääk
kɛɛliw, a puɔ̲thdu bëë kä dho̲li titi.

(Page 196)

Kä jak ni ɤä kä kɛ̲k kɛ ciötdä kɛ kɛ
a mäni ciöt gua̲a̲r ni Abɛraam kɛnɛ Aydhɛk,
kä jak ni kɛ kä diëthkɛ ro a bikɛ ŋuan
a bikɛ a do̲r mi di̲i̲t rɛy ɤɔaa."
17 Kä mëë ci JOthɛp ɛ nɛn ɛn ɤöö ci gua̲n
tet cuëëcdɛ la̲th wi̲c Ipɛri̲m cu lɔcdɛ jiääk,
cuɛ tet gua̲n wä käp, go̲o̲rɛ ɤöö dɛy ɛ jɛ ka̲m
raar wi̲c Ipɛri̲m deyɛ jɛ wä la̲th wi̲c Manɛ̈thä.
18 Cu Jothɛp gua̲n jiök, " ' Ci ɛ jɛn inɔ,
gua̲din, kɛ ɤöö ɛ jɛn kɛ̲̈ɛ̲̲̈, läthni tet cuëëcdu
wi̲i̲dɛ kɛ ɤöö ɛ jɛn gat in di̲t ni jɛn. 19
Kä cu gua̲n ɛ lo̲k, cuɛ wee, "Ŋa̲cä jɛ, ŋa̲cä jɛ,
gatdä, jɛn bä baa do̲r, kä baa ram mi te kɛ
rui̲c, duŋdɛ ɤöö bi ku lɛ di̲t ni däman in
tɔtdiɛn kä jɛ ɛlo̲ŋ, kä bi kuaykɛ a dör ti
ŋuan ti di̲t ɛlo̲ŋ." 20 Cuɛ kɛ poth ɛn cäŋ
ɛmɔ, cuɛ wee,
"Bi Ithɛrɛl puɔ̲th a lat kɛ ji inɛ: A
Kuoth bi ji jak kä cet kɛ Ipɛri̲m kɛnɛ
Manɛ̈thä."
Kä cuɛ Ipɛri̲m coo jak kä di̲t ni jɛn kä
Manɛ̈thä inɔ. 21 Täämɛ cu Ithɛrɛl Jothɛp
jiök,

(Page 197)

i "Nɛn ɛ, lia̲a̲dä cɛ thia̲k, kä Kuoth bɛ te
kɛɛl kɛ ji, kä bɛ ji nyɔk kɛ no̲o̲ŋ muun guuri.
22 Kä dɔdiɛn, ɛn ɛ jɛn ji̲n ram min cä ka̲m
luɔ̲ŋ pa̲a̲m kui̲c kɛl kä dämuɔɔri mëë ka̲nä kä
ji Amɔr kɛ go̲cɛdä kɛnɛ bäärä."

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others