Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 46

1 Cu Ithɛrɛl nyinkɛ diaal thol, cuɛ tɛth
piny. Mëë cɛ cop kä Birciibä cuɛ Kuoth gua̲n
ni Aydhɛk na̲k loori. 2 Kä cu Kuoth ruac
kɛ Ithɛrɛl kɛ la̲k kɛ wäär, cuɛ jɛ cɔl,
"Jɛykɔp, Jɛykɔp." Cu Jɛykɔp ɛ nhɔk, cuɛ
wee, "Ɣän ɛn." 3 Kä cuɛ wee, "E Ɣän Kuoth
guur, ji̲n wër kä Ijipt, kä 'cu dual kɛ ɤöö
Ɣän bä ji wä jak kä do̲r mi di̲i̲t ɛn wi̲ni̲mi̲.
4 Ɣän bä wä kä Ijipt kɛ jɛ kɛɛl, kä bi Ɣän
i lɛ ni wä jak kä luny jɔk wanɛmɛ, kä bi
Jothɛp wäŋku kum kɛ tetkɛ."
5 Cu Jɛykɔp jiɛɛn kä Birciibä, kä cu gaat
Ithɛrɛl gua̲ndiɛn ni Jɛykɔp naŋ kɛɛl kɛ nyin
tiɛnikiɛn, kɛ mänkiɛn, kɛ thurbili

(Page 185)

tëë ŋun Përow kɛ kɛ kui̲cdɛ. 6 Cukɛ ɤɔ̲ɔ̲kiɛn
a mäni kuakiɛn tëë tekɛ kɛ ro̲o̲l Kɛynɛn naŋ
kä Ijipt. Cu Jɛykɔp ben kä Ijipt kɛn
gaatkɛ a mäni kuak diaal ɛwic. 7 Gaatkɛ,
kɛ gaat gankɛ, kɛ nyieekɛ, a mäni nyier
gankɛ, cu kuaykɛ diaal ben kä Ijipt kɛ jɛ
kɛɛl. 8 Titi kɛ kɛn ciööt kuayni gan
Ithɛrɛl tëë ci ben kä Ijipt: Jɛykɔp kɛnɛ
gaatkɛ, Rubɛn kɛ̲̈ɛ̲̈ Jɛykɔp, 9 kɛnɛ gaat
Rubɛn: Hɛ̈nɔk, Palu, Hɛdhɛrɔn kɛnɛ Karmay.
10 Titi kɛ kɛn gaat Thimiyɔn: Jɛmuɛl, Jɛymin,
Ohat, Jɛykin, Dhohar kɛnɛ Cual min la gat
nya Kɛynɛn. 11 Titi kɛ kɛn gaat Libay:
Gɛrcɔn, Kohath, kɛnɛ Mɛrari. 12 Titi kɛ
kɛn gaat Judä: Er, Onan, Pɛrɛth, Dhɛra. Kä
cu Er kɛnɛ Onan li̲w muun Kɛynɛn. Kä gaat
Pɛrɛdh ɛ Hɛdhɛrɔn kɛnɛ Hamul. 13 Titi kɛ
kɛn gaat Ithakar: Tolä, Pubä, Iop kɛnɛ
Cimrɔn. 14 Titi kɛ kɛn gaat Dhɛbulɔn;
Thɛrɛt, Elɔn kɛnɛ Jaali̲i̲l. 15 Titi kɛ kɛn
gaat Li̲i̲yä tëë cɛ dieth kɛɛ Jɛykɔp kä
Pɛydɛn ɛram kɛɛl kɛ nyaadɛ ni Daynä.

(Page 186)

Mat gan diaal kɛnɛ nyieekɛ kɛ jɛn diɔ̲k
wi̲cdɛ diɔ̲k. 16 Titi kɛ kɛn gaat Gɛ̈ɛ̈t:
Dhipiyɔn, Hagi, Cuni, Edhɛbɔn, Eri, Aroti
kɛnɛ Arɛli. 17 Titi kɛ kɛn gaat Acɛr:
Imna, Icpa, Icpi, Bɛriyä kɛɛl kɛ nyimandiɛn
ni Thɛrä. Kä gaat Bɛriyä ɛ Hi̲i̲pɛr kɛnɛ
Malkiɛl. 18 Titi kɛ kɛn gaat Dhilpä ëë
käm Lɛybɛn ɛ Li̲i̲yä, cuɛ kɛn da̲ŋ wäl bäkɛl
titi dieth kɛɛ Jɛykɔp. 19 Titi kɛ kɛn gaat
Rɛycɔl, ciek Jɛykɔp: ɛ Jothɛp kɛnɛ Bɛnjamin.
20 Kä cu Jothɛp Manɛ̈thä kɛnɛ Ipɛrɛyi̲i̲m
dieth kä Ijipt kɛ ciekdɛ ni Athɛnath nya
Patipɛrä ëë la gua̲n ŋuɔ̲tni. 21 Kä titi
kɛ kɛn gaat Bɛnjamin: Bɛylä, Bɛkɛr, Acpɛl,
Gɛrä, Naaman, Ehay, Roc, Mupi̲m, Hupi̲m kɛnɛ
Art 22 (titi kɛ kɛn gaat Rɛycɔl tëë dieeth
ɛ kɛɛ Jɛykɔp, matdiɛn diaal kɛ wäl ŋuaan.)
23 Titi kɛ kɛn gaat Dɛ̈n: ɛ Huc̲im. 24 Titi
kɛ kɛn gaat Nɛ̈p tɔlaay: Jadhi̲l, Gumi, Jɛdhɛr
kɛnɛ Cilɛm. 25 (titi kɛ kɛn gaat Bilä mëë
ci Lɛybɛn ɛ ka̲m nyaadɛ ni Rɛycɔl, kä kɛn tëë
cɛ dieth kɛɛ Jɛykɔp, matdiɛn diaal kɛ bärɔw.)

(Page 187)

26 Kä nɛy diaal tin la nɛɛ Jɛykɔp tëë la
kuaykɛ pa̲ny tëë ci ben kä Ijipt a 'ci män
gan Jɛykɔp te thi̲n, matdiɛn diaal nɛy ti jɛn
bäkɛl wi̲cdɛ bäkɛl. 27 Kä gaat Jothɛp tëë
diethɛ kä Ijipt kɛ rɛw kä ro. Mat ji gɔaal
Jɛykɔp diaal tëë ci ben ro̲o̲l Ijipt kɛ jɛn
bärɔw ɛjuc. 28 Cu Jɛykɔp gatdɛ ni Judä jäk
kä nhiam kä Jothɛp kä Gocɛn kɛ ɤöö bɛ thok
wä nööŋ kä Jothɛp. Cukɛ ben muun Gocɛn. 29
Kä cu Jothɛp thurbil mi duŋ gɔaa rial ikä,
cuɛ gua̲n ni Ithɛrɛl wä lor kä Gocɛn. Kä
cuɛ rɔɔdɛ nyuɔ̲th gua̲n, cuɛ ŋuäk gua̲n wä kuak,
cuɛ wiee kɛ gua̲a̲th mi bäär a kuakɛ ŋuäk gua̲(unclear)
30 Cu Ithɛrɛl Jothɛp jiök, "Ni kɛ ɤöö cä
nhiamdu nɛn a cä jɛ ŋa̲c i ŋoti kɛ tëk bä ku
li̲w." 31 Kä cu Jothɛp dämani kɛnɛ ji gɔaal
gua̲n jiök, "Täämɛ ɤän bä loc kä Përow, bää
wä la̲r thok i ci gaat maar ben a mäni ji
gɔal gua̲a̲r tëë te ro̲o̲l Kɛynɛn cikɛ ben kä ɤä.
32 Kä wutni tɔtɔ kɛ ji ɤɔ̲ɔ̲k kɛ ɤöö la̲tdiɛn
ɛ yiën ɤɔ̲ɔ̲k. Cukɛ ɤɔ̲ɔ̲kiɛn kɛ detkiɛn mäni
ŋɔak diaal ti te kɛ kɛ nööŋ.

(Page 188)

33 Kä mi wä Përow yɛ cɔl a bɛ yɛ wä thiec,
i La̲tdun ɛ ŋu? 34 Bi yɛn ɛ jiök, i Kɔn
ja̲a̲ŋku titi lapkɔ nɛy ti yiankɔ ɤɔ̲k kɛnɛ
det ni ŋuɛɛtkäda a mäni täämɛ cet kɛ
gua̲nikɔ. Jiökɛ jɛ inɔ kɛ ɤöö bi yɛn cieŋ
ro̲o̲l Gocɛn kɛ ɤöö yiëën ɤɔ̲ɔ̲k canykɛ ro
kamdiɛn kɛ ji Ijipt."

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others