Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 45

1 Täämɛ Jothɛp 'cɛ rɔɔdɛ dee lɛ luäŋ kɛ
kuɛn piny nhiam nɛɛni diaal tëë cuŋ kɛ jɛ
kɛɛl, cu duŋdɛ cuaa wiee, cuɛ wee, "Jakɛ
nɛy diaal kä wä raar kutdä." Cuɛ coo thil
raan mi te kɛɛl kɛ jɛ gua̲a̲ ëë nyuthɛ rɔɔdɛ
dämani thi̲n. 2 Cuɛ wiee a jɔc a baa coo
liŋ ɛ ji Ijipt, kä cu ji gɔaal Përow ɛ liŋ.
3 Cu Jothɛp dämani jiök, i "E jɛn ɤän
Jothɛp ɛn nɛmɛ." Kä cuɛ kɛ thiec, "Täämɛ
gua̲a̲r a thi̲n, ŋotɛ tëkɛ?" Kä gaat mani
'ken kɛn thiecdɛ loc kɛ ɤöö cɛ wi̲cdiɛn yi̲c
nhiamdɛ. 4 Cu Jothɛp gaat man jiök,
"Ŋɔalɛ ben kutdä." Cukɛ ro tiec thiäkä
kutdɛ. Cuɛ kɛ jiök,

(Page 181)

"E jɛn ɤän dämuɔɔrun ni Jothɛp ëë ci yɛn ɛ
kök ji Ijipt. 5 Kä yɛn a lɔcdun 'ci bath,
kä 'cuayɛ ŋɛɛny kɛ ro kɛ ɤöö ci yɛn ɤä kɔak
wanɛmɛ kɛ ɤöö ɛ Kuoth ɛn ɔ jäk ɤä nhaimdunɔ
kɛ ɤöö bä tëk nath yop. 6 Kɛ ɤöö ci buɔth
te rɛy ɤɔaa kɛ kɛn run da̲ŋ rɛw titi, kä ŋot
run dhieec kɔkiɛn thilɛ bɛl ti baa pur, kä
thilɛ ti baa ciɛc. 7 Kɛ kui̲c ɛmɔ Kuoth ɛ
Jɛn ci ɤä jäk kä nhiamdunɔ kɛ ɤöö bä duɔth
yop kɛ kui̲cdun wi̲c muɔ̲ɔ̲n, kä bä nɛy ti nuan
ti bi kaac li̲th jak kä tëk kɛ kui̲cdun. 8
Kɛ kui̲c ɛmɔ täämɛ 'cikɛ lɛ a yɛn tɔ jak
ɤä kä bä wanɛmɛ tɔ. E Kuoth no̲o̲ŋ ɤä mɔ,
kä cɛ ɤä jak kä gua̲n ŋɔaani Përow, kä cɛ ɤä
ni jak kä kuäär ji gɔaalɛ, kä cuɛ ɤä jak
kä rui̲i̲c ro̲o̲l Ijipt kɛɛliw. 9 Ŋɔalɛ wä,
wɛ̈ɛ̈ kä gua̲a̲r, jiökɛ jɛ, i Ci gatdu ni Jothɛp
wee inɛnɛ: Kuoth cɛ ɤä jak kä kuäär ro̲o̲l
Ijipt kɛɛliw. Bër gua̲a̲ ta̲a̲ thi̲nɛ, 'cu
jäny jɔ̲ɔ̲r. 10 Bi yɛn ben ciɛŋ muun Gɔcɛn
kutdä wanɛmɛ, ji̲n yɛnɛ gaatku ni kɛ gaat
ganku kɛ ɤɔ̲ɔ̲ku kɛnɛ detku a mäni ŋɔaku diaal
kɔkiɛn tɔ te kɛ ji tɔ.

(Page 182)

11 Bä yɛ ben rɔm kɛ ɤöö ŋot run buath da̲ŋ
dhieec kɔkiɛn mäni mi yi̲k yɛn waa nɛy ti
can. 12 Kä täämɛ ci wäŋkun nën a mäni wäŋ
dämaar ni Bɛnjamin cikɛ jɛ nɛn ɛn ɤöö ɛ jɛn
ɤän ɛn ɔ ruac kɛ yɛ mɔ kɛ thokdä. 13 Bi yɛn
gua̲a̲r wä lar di̲tdä kɛɛliw rɛy rööl Ijipt a
mäni ŋɔak diaal kɔkiɛn tin ci yɛn kɛ nɛn
wanɛmɛ. Ŋɔalɛ wä, bi yɛn gua̲a̲r wä nööŋ.
14 Kä ɛn guäth ɛmɔ cuɛ kac puɔ̲ɔ̲ny däman ni
Bɛnjamin, cuɛ jɛ bom, kä cuɛ coo röt. Cu
däman ni Bɛnjamin jɛ bom, kä cuɛ röt bä. 15
Cuɛ dämani diaal ku ciɛm, kä ro̲tɛ puɔ̲ɔ̲nydiɛn.
Cu dämani coo ruac kɛ jɛ kɛ kɔrɛ. 16 Mëë
caa thok ɛmɔ liŋ dhɔɔr Përow ɛn ɤöö ci dämani
Jothɛp ben cu Përow lɔcdɛ tɛth ɛlo̲ŋ a mäni
nɛɛkiɛn tin kɔkiɛn bä. 17 Kä cu Përow
Jothɛp jiök inɛ, "Jio̲k ni dämuɔɔri, yianɛ
kuak jio̲kni leeynikun, kä luɔcɛ muun Kɛynɛn.
18 Bi yɛn guurun kɛnɛ ji gɔalikun wä nööŋ
wanɛmɛ gua̲a̲th ɛ ta̲a̲ thi̲nɛ. Bä yɛ ben ka̲m
gɔy Ijipt, bi yɛn thiɔl muɔ̲ɔ̲n kɛɛliw ben
cam.

(Page 183)

19 Jio̲k ni kɛ inɛ bä: Ka̲nɛ thurbiɛɛlɛ rööl
ɛmɛ tin la jio̲o̲k kɛ a yɔ̲ɔ̲c kɛ kui̲c nyin
tiɛnikun, kɛ mänkun, kɛ guurun, kä luɔ̲nyɛ jɔk.
20 Kä yɛn 'cuayɛ diɛɛr kɛ kuakun kɛ ɤöö gɔy
rööl Ijipt diaal bikɛ a nyinkun." 21 Cu
gaat Ithɛrɛl tɔtɔ lät inɔ cet ni kɛ mi caa
la̲r kɛ, kä cu Jothɛp kɛ ka̲m thurbiɛɛli cet
kɛ ruac Përow, kä cuɔ kɛ moc mi̲th ti jäl kɛ
kɛ dup. 22 Kɛn diaal cuɛ ramɔ kam bieeyni
ti gɔw, kä cuɛ benjamin ka̲m yio̲w thilbɛr ti
kur diɔ̲k kɛnɛ bieeyni ti gɔw da̲ŋ dhieec. 23
Cuɛ gua̲n jäk kä ŋɔak titi: muɔ̲li wäl ti caa
jio̲kiɛn yiën kuak Ijipt ti nyin gɔw, kɛ ŋut
muɔ̲li da̲ŋ wäl ti caa jio̲kiɛn yiën bɛl kɛnɛ
jurayni, kɛ mi̲th kɛ kui̲c ja̲l gua̲n. 24
cuɛ dämani ku jak kä wä, kä gua̲a̲th ëë tɛthkɛ
piny cuɛ kɛ jiök, i "Yɛn 'cuayɛ a gakɛ dup."
25 Cukɛ coo jiɛɛn kä Ijipt, cukɛ ben muun
Kɛynɛn kä gua̲ndiɛn ni Jɛykɔp. 26 Cukɛ
gua̲ndiɛn jiök, "Jothɛp ŋotɛ tëkɛ, kä ɛ jɛn
rui̲i̲c rööl Ijipt kɛɛliw." Mëë cɛ jɛ liŋ cuɛ
ŋɛ̈ɛ̈r.

(Page 184)

27 Kä mëë ci kɛn ɛ la̲t laat Jothɛp diaal
tëë cɛ la̲t kɛ kɛnɛ mëë cɛ thurbiɛɛli tëë
ci Jothɛp ja̲k kɛ ɤöö baa jɛ ben kap ro̲o̲l
Ijipt kɛ kɛ nɛn, cuɛ coo ɤɔ̲r. 28 Kä cu
Ithɛrɛl wee, i "Cɛ ku thuuk min ci gatdä ni
Jothɛp ŋot kɛ tëk, ɤän bä wä kä jɛ, bä jɛ
wä nɛn a ŋuɔtä 'ka̲n li̲w."

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others