Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 43

1 Täämɛ buɔth cuɛ ku bɛ̈c ɛlo̲ŋ ɛn muun ɛmɔ.
2 Mëë cikɛ bɛlkiɛn tëë no̲o̲ŋ kɛn kɛ kä Ijipt
ku cam cu gua̲ndiɛn kɛ jiök, "Lɛ̈lɛ kɔn wä kök
mi̲th ti tɔt." 3 Kä cu Judä jɛ jiök, "Wut
ɛmɔ cɛ kɔ gik a bum, cɛ wee, 'Ci yɛn nhiamdä
bi nɛn ɛ ni mi jäl yɛn kɛ dämandun kɛɛl. 4
Mi bi dämanda ja̲k kɛ kɔ kɛɛl bakɔ ji wä kök
mi̲th. 5 Kä mi 'ci jɛ bi nhök wä 'cakɔ bi
wä kɛ ɤöö ci wut ɛmɔ jɛ la̲r kɔ, i 'Ci yɛn
nhiamdä bi nɛn ɛ ni mi te dämandun kɛɛl kɛ yɛ."
6 Cu Ithɛrɛl wee, "E ŋu ciaa ku ciɛŋ a jiäk
inɛɛnɛ mɛ a bi yɛn wut ɛmɔ jiök, "Ta̲yɛ kɛ
dämandun dɔdiɛn?" 7 Cukɛ gua̲ndiɛn jiök, i
"Wut ɛmɔ cɛ kɔ diel thiec kɛ kui̲cda kɛnɛ kui̲c
ciëŋda. Cuɛ kɔ thiec, i Ŋot guurun kɛ tëk?
I kä te yɛn kɛ dämuɔɔrun mi dɔdiɛn? Kɛ kui̲c
ɛmɔ cuɔkɔ jɛ coo kuën pek ŋɔaani tɔtɔ diaal.
Täämɛ kɔn dëkɔ jɛ ku lɛ ŋa̲c i di ɛn ɤöö bɛ
kɔ jiök, i Wɛ̈ɛ̈, nööŋɛ dämuɔɔrun?" 8 Cu
Judä gua̲n ni Ithɛrɛl jiök, "Jäk ni gat kɛ
ɤä kɛɛl, bakɔ tɛth piny. Kɛ kui̲c ɛmɔ ɛ jɛn
banɛ tëkɔ, 'canɛ bi lɛ li̲w, kɔn, kɛ ji̲n a
mäni nyin tiɛnikɔn.

(Page 171)

9 Baa wi̲cdä, bi ɛ thiec kä ɤä mi 'cä jɛ bi
nööŋ a bä kuëŋ nhiamdu bi bɛ̈lɛ a wi̲cdä a
mäni cäŋ kɛl. 10 Duŋ 'ka̲nkɔ gaal wanɛmɛ
cët ci luɔɔckɔ ku thuŋ a rɛw."
11 Kä cu gua̲ndiɛn ni Ithɛrɛl kɛ jiök, "Mi
bɛ yi̲k a jɛn inɔ, la̲tɛ nɛmɛ täämɛ, ka̲nɛ dɛy
jiɛn muɔ̲ɔ̲n ɛmɛ tin gɔw ni kɛn kɛ cualikun,
nööŋɛ wut ɛmɔ muc titi: jiath wal mi tɔt mi
cɔal i balm, kɛ tuaar mi tɔt, kɛɛ luac, kɛɛ
luac dɔdiɛn mi cɔal i myrrh, kɛ dɛy jiaath mi
cɔal i pithtaciyo, kɛ dɛy jiaath mi cɔal i
almond. 12 Ka̲nɛ pek yio̲o̲ni ti cet kɛ yio̲w
tëë luuc yɛn kɛ jɔk kɛ thuk cualikun, naŋɛ
kɛ kɛ yɛ kɛɛl, dɔ̲ŋ no̲o̲ŋ yɛn kɛ kɛɛ guäc. 13
Naŋɛ dämuɔɔrun bä kɛ yɛ kɛɛl, jiacɛ ro, wɛ̈ɛ̈
kä wut ɛmɔ. 14 A Kuoth in te kɛ buɔ̲m kɛɛliw
bi wut ɛmɔ lɔcdɛ tɔ̲a̲a̲c kɛ yɛ mi wɛ̈ɛ̈ wä
nhiamdɛ kɛ ɤöö bɛ dämandun luɔ̲c yɛ kɛnɛ
Bɛnjamin. Mi cä tee riɛk kɛ riɛk gankä,
ɤɔɔ cä te riɛk. 15 Cu wutni tɔtɔ muc ka̲n,
cukɛ yio̲w tëë ci k(unclear)n kɛ mat thi̲n ka̲n, cukɛ
tɛth piny kɛɛl kɛɛ Bɛnjamin.

(Page 172)

16 Mëë ci Jothɛp däman ni Bɛnjamin nɛn kɛ
kɛ kɛɛl a caa nööŋ cuɛ raan la̲tdɛ jiök,
"Ji̲n, no̲o̲ni ja̲a̲l titi dueel, kä baa ley näk,
baa mi̲th rial ikä kɛ ɤöö bakɔ mi̲th ca̲ŋ da̲a̲r
ben nyuak kɛɛl." 17 Kä cu wut ɛmɔ lät cet
ni kɛ mi ci Jothɛp ɛ la̲r ɛ, cuɛ wutni tɔtɔ
naŋ dueel Jothɛp. 18 Cu wutni tɔtɔ dual kɛ
ɤöö caa kɛ naŋ dueel Jothɛp, kä cukɛ wee,
"Dɔ̲ŋ kɛ yio̲w tëë caa luɔc thukni cualikɔn
cäŋëë ɛn ɔ nööŋkɛ kɔn dueel kɛ jɛ mɔ kɛ ɤöö
go̲o̲rɛ ni mi bɛ dɔɔp ni kɔn, bɛ coo pɛn wi̲i̲dan.
Bɛ kɔn coo jak kä ja̲a̲ŋ, kä bɛɛ muɔlikɔn coo
ka̲n." 19 Cukɛ coo wä kä raan la̲t duëël
Jothɛp, cukɛ wä ruac kɛ jɛ thoo duëël, 20
cukɛ jɛ jiök, "Aɤ kuäära, kɛɛ nhiam be nɛy
mëëdan kɛ kök mi̲thni, 21 kä mëë cakɔ ben
guäth mi lɔ̲a̲ŋkɔ thi̲n cakɔ cualikɔ lɛp. Cu
yio̲w nɛɛni diaal te thukni cuaalikiɛn, yio̲w
raamɔ diaal ɛwic, cakɔ kɛ nyɔk ni kɛ luuc
jɔk ni inɔ kɛ kɔ kɛɛl. 22 Kä cakɔ yio̲w
kɔkiɛn nööŋ ti bakɔ ben kɔk mi̲th. Kueckɔ
ram loc yio̲o̲kɔ thukni cuaali mɔ."

(Page 173)

23 Cuɛ kɛ loc, "Kuaa yieykun pa̲l piny,
'cuayɛ dual. Kuothdun, kä Kuoth guurun
diɛɛwä ni jɛ i cɛ yio̲w la̲th rɛy cualikun a
la muc kɛ kui̲ɔdun. Cä yio̲o̲kun ka̲n mëë
caŋëë." Cuɛ Thimiyɔn coo nöŋ kɛ. 24 Mëë
ci raan la̲t ɛmɔ ja̲a̲l ku nööŋ dueel Jothɛp,
mëë cɛ kɛ moc pi, kä cɛ ciökiɛn lak, kä cɛɛ
(unclear) uɔ̲likiɛn moc mi̲th ti cam kɛn kɛ 25 cukɛ
(unclear) uckiɛn ku rial ikä ti bi kɛn kɛ ka̲m Jothɛp
(unclear) ɛ cäŋ däär ɛmɔ kɛ ɤöö ci kɛn ɛ liŋ i bi kɛn
(unclear) i̲th ɛm wanɛmɔ.
6 Kä mëë ci Jothɛp ben cieŋ cukɛ jɛ ka̲m
(unclear) uc tin te kɛ kɛ dueel. Cukɛ mua̲a̲lkiɛn yiath
(unclear) iny nhiam Jothɛp, kä cukɛ ro goŋ a bikɛ
(unclear) hiamdiɛn yiath piny. 27 Kä ɛn guäth ɛmɔ
(unclear) u Jothɛp maliɛn thiec, kä cuɛ kɛ thiec, i
'Guurun ëë¨dɔaŋ ëë lär yɛn ɛ ɤä a mal ni?
Ŋotɛ kɛ tëk?" 28 Cukɛ jɛ jiök, "Ja̲ŋdu min
la gua̲nda malɛ, ŋotɛ tëkɛ." Kä cukɛ wuäthkiɛn
goŋ kɛ min luɔ̲thkɛ jɛ. 29 Min ci Jothɛp
wicd̲ɛ kap nhial in cuɛ cäman ni Bɛnjamin nɛn,
kä cuɛ kɛ thiec,

(Page 174)

i "E jɛn dämuɔɔrun ëë tɔt ëë lär yɛn ɛ ɤä
ɛn nɛmɛ?" Kä cuɛ Bɛnjamin jiök, "A puɔ̲th
Kuɔth wä kä ji, gatdä." 30 Täämɛ pa̲ny cu
Jothɛp rɔ gɔp ni piny wëë gua̲a̲th mi ro̲tɛ
thi̲n go̲r kɛ ɤöö ci lɔcdɛ ŋuaw kɛ däman. Kä
cuɛ wä dueel in dɔ̲ŋ rɛci, cuɛ wä röt thi̲n.
31 Mëë cɛ thuɔ̲k kɛ lul cuɛ waŋdɛ wä lak,
cuɛ ku ben raar, cuɛ lcɔdɛ ku kuɛ̈n piny,
cuɛ raan la̲tdɛ jiök, i "No̲o̲ni mi̲th." 32
Cuɔ miethdɛ nöŋ ɛ go̲lä, kä cuɔ ja̲a̲l nöŋ mieth
go̲lä. Kä cuɔ ji Ijipt tin laa mi̲th kɛɛl kɛ
jɛ ni wen nöŋ miethdiɛn go̲lä bä kɛ ɤöö 'ci
ji Ijipt dee mi̲th kɛɛl kɛ ji Hi̲i̲bɛru kɛ ɤöö
canykɛ ro kamdiɛn. 33 Cukɛ ben nyuur nhiamdɛ,
cu kɔn ben ni kɛ̲̈ɛ̲̈ kɛ nhiam kɛ gua̲a̲ di̲tä
diëëthdɛ. Cukɛ ro luay, cu pëëkdiɛn jɔk ku
wä gik kɛ gua̲a̲ kuɛɛkädɛ. Kä cu wutni tɔtɔ ro
guic kɛ ga̲a̲c mi di̲i̲t ɛlo̲ŋ pa̲ny. 34 Cua kɛ
ku tök kuan gua̲a̲ mieth Jothɛp, cua Benjamin
jio̲m ikä ni kä dhieec kɛ mi leny nyinkiɛn.
Cukɛ coo mi̲th kɛ jɛ kɛɛl kɛ tɛ̈th lɔaac.

(Page 175)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others