Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 42

1 Mëë ci Jɛykɔp ɛ ŋa̲c i te Ijipt kɛ bɛl
cuɛ gaatkɛ jiök, "E ŋu guɛcɛ ni ro mɔ?" 2
Kä cuɛ wee, "Nɛ̈nɛ jɛ, ɤän cä jɛ liŋ i ɛ waa
te Ijipt kɛ bɛl, wɛ̈ɛ̈ kökɛ kɔn bɛl thi̲n kɛ
ɤöö banɛ tëk, 'canɛ bi li̲w." 2 Cu gaat
mani Jothɛp da̲ŋ wäl coo jiɛɛn wäkɛ bɛl kɔk
kä Ijipt. 4 Kä Jɛykɔp cuɛ däman Jothɛp ni
Bɛnjamin pen wä kɔk bɛɛl kä Ijipt kɛɛl kɛ
gati tin di̲t, kɛ ɤöö ɛ jɛn i dɔ̲ŋ bɛ lɛ wä
gua̲a̲c dɔɔr a 'cɛ bi luny jɔk kä jɛ. 5 Cu
gaat Ithɛrɛl coo ben wäkɛ kɔk, bapkɛ ro kɛɛl
kɛ nɛy tëë ci ben kɛ kui̲c kä ɤöö te mun
Kɛynɛn kɛ buɔth.
6 Kä Jothɛp puɔ̲nydɛ ɛ jɛn kuäär in di̲i̲t
muun ɛmɔ mi ko̲k nɛy diaal kä jɛ kɛ bɛl, kä
cu dämani ro ben goŋ a bikɛ nhiamdiɛn yiath
piny nhiamdɛ. 7 Cu Jothɛp dämani nɛn, cuɛ
kɛ ŋic, kä 'ken kɛn Jothɛp ŋic. Kä cuɛ
ruac ɛ jäny jäny kɛ kɛ, cuɛ kɛ thiec, i
"Kä bä yɛn ni ka?" Cukɛ wee, i "Bakɔ muun
Kɛynɛn kɛ ɤöö bakɔ ben kɔk kɛ bɛl."

(Page 166)

8 Jothɛp cuɛ dämani ŋa̲c, kä 'ken dämani jɛ
ŋa̲c bä. 9 Cuɛ la̲kdɛ mëë cɛ läk ikä kɛ
kuicdiɛn coo tim, cuɛ kɛ jiök, "Ɣɛn lapɛ
lieem. Be yɛn kɛ ɤöö bi yɛn ben lim ni
kɔ̲a̲c rööla." 10 Cu kɛn ɛ jiök, "ëc, kuäära,
be ja̲a̲ŋku ni kɛ kök mi̲th ni kä rɔa. 11
Kɔn diaal lapkɔ gaat ram kɛl, kɔn lapkɔ
nɛy ti ji thuɔ̲ɔ̲kni. 'Ci ja̲a̲ŋku a lieem."
12 Cuɛ kɛ jiök, "ëc, duŋdun ɤöö bi yɛn ben
guic ni kɔ̲a̲c rööl, ɛ jɛn in be kɛ yɛ." 13
Cukɛ wee, "Kɔn ja̲a̲ŋku lapkɔ gaat raam kɛl
kɔn da̲ŋ wäl wi̲cda rɛw, gaat wutkä kɛl muun
Kɛynɛn, kä nɛn ɛ, gat in tɔtdiɛn a kut
gua̲nda ɛn walɛ, kä min dɔ̲ŋ thilɛ jɛ, cɛ
li̲w." 14 Cu Jothɛp kɛ jiök, i "E jɛn ɛn
ɔ cä la̲r yɛ mɔ in kɛ yɛn lieem." 15 Baa yɛ
ɤɔ̲n kɛ nɛmɛ: 'Ci yɛn bi jiɛɛn guäth ɛmɛ ni
kɛ ciöt Përow ɛ ni mi ci dämandun in tɔtdiɛn
ben wanɛmɛ. 16 En täämɛ yɛn ja̲kɛ ram kɛl
kä yɛ, a jɛ wä dämuɔɔrun nööŋ, kä a ŋuɔtɛ
yieenkä bakɔ ruaacnikun ɤɔ̲n mi te thuɔ̲k
rɛydun kiɛ dɔ̲ŋ yi̲k yɛn a lieem; ni kɛ ciöt
Përow bi nɛy ca̲pdun jek ɛpuc.

(Page 167)

17 Kä cuɛ kɛn diaal coo yiɛn rɛy duëël
yieenkä kɛ ni̲n da̲ŋ diɔ̲k.
18 Kɛ diɔ̲ɔ̲k nini cu Jothɛp kɛ jiök, "La̲tɛ
nɛmɛ ɛ jɛn baa tëkɔ, kɛ ɤöö ɤän ta̲a̲ kɛ luth
kɛ Kuoth. 19 Täämɛ yɛn mi lapɛ nɛy ti ji
thuɔ̲ɔ̲kni, a ram kɛl kä yɛ doth rɛy yieenkä,
bi tha̲ndun bɛl naŋ wi̲cdun gɔalikun kɛ ɤöö
näk buɔth kɛ täämɛ. 20 Kä nööŋɛ ɤä
dämandun in tɔtdiɛn, bä rieetkun coo ŋa̲c i
kɛ thuɔ̲ɔ̲k inɔ, 'ci yɛn bi lɛ li̲w. Cukɛ jɛ
coo la̲t inɔ. 21 Täämɛ cukɛ ku ruac kamdiɛn,
"Ni kɛ thuɔ̲k canɛ kuaa luɔ̲ɔ̲c dämandan kɛ
ɤöö canɛ bɛ̈c yieenikɛ nɛn mëë läŋɛ kɔn, kä
'ka̲nɛ ruacdɛ liŋ. Kɛ kui̲c ɛmɔ 'ci ɛ jɛn ci
ciendɛ ku ben kä kɔnɛ." 22 Kä cu Rubɛn kɛ
jiök, "'Ka̲n yɛ jiök, i 'Cuayɛ gat lät kä
duer? kä 'kanɛ ruacdä liŋ. Riɛmdɛ ci ku
pɛn wi̲i̲danɔ täämɛ." 23 Kui̲c kɛn ɛ ɛn ɤöö
ŋäc Jothɛp mɔ lat kɛn ɛ mɔ kɛ ɤöö te thook
kamdiɛn. 24 Täämɛ cu Jothɛp wi̲cdɛ riet
jɔ̲ɔ̲r kä kɛ, cuɛ röt. Kä cuɛ wi̲cdɛ lɛ ni
luɔ̲c kɛ, cuɛ ruac kɛ kɛ,

(Page 168)

kä cuɛ Thimiyɔn käp rɛydiɛn, cuɛ jɛ yiɛn
nhiamdiɛn diaal. 25 Kä cu Jothɛp naath
jiök, i "Thia̲ŋɛ cualikiɛn kɛ bɛl, kä luɔcɛ
yio̲wkiɛn diaal thukni cuaalikiɛn, kä muɔcɛ
kɛ mi̲th ti bi kɛn kɛ cam däärɔ. Cuaa nɛmɛ
lät kä kɛ.
28 Kä cuɛ dämani jiök, i "Täämɛ, yio̲wkä caa
kɛ luɔc gua̲a̲diɛn, kɛn te thok cuaalädä tin."
Kä ɛn guäth ɛmɔ cukɛ ro ri̲t, lathɛ kɛ, cukɛ
ro thiec kɛn kä ro, i "E lɛy ŋu ɛn nɛ ci
Kuoth ɛ ca̲p kɔnɛ?"
29 Mëë cikɛ ben kä gua̲ndiɛn ni Jɛykɔp muun
Kɛynɛn cukɛ jɛ la̲t ŋɔak diaal tëë ci tuɔɔk
kä kɛ. 30 Cukɛ jɛ jiök, "Wut mi la kuäär
rööl ɛmɔ cɛ ruac ɛ jäny jäny kɛ kɔ, cɛ jɔɔŋ
i lapkɔ lieem muɔ̲ɔ̲ndiɛn. 31 Kä cuɔ kɔ jɛ
jiök, i Kɔn kɛ kɔn nɛy ti ji thuɔ̲ɔ̲kni, 'ci
nɛy a lieem. 32 I kä kɔn lapkɔ gaat ram
kɛl, kɔn da̲ŋ wäl wi̲cda rɛw, kä gua̲a̲ra. I ci
ram kɛl thil kä kɔ, kä ci gat in tɔt in
pëëk duɔth kɛɛl kɛ gua̲a̲ra muun Kɛynɛn. 33
Kä ci wut ɛ kuäär rööl ɛmɔ nɛy jiök, i

(Page 169)

"Dä yɛ ŋa̲c i lapɛ ji thuɔ̲ɔ̲kni kɛ nɛmɛ:
Ba̲nyɛ dämandun piny kɛɛl kɛ ɤä wanɛmɛ, kä
naŋɛ bɛl kɛ kui̲c buath ji gɔalikun. Tɛ̈thɛ
piny. 34 Kä nööŋɛ ɤä dämandun in tɔtdiɛn,
bä jɛ coo ŋa̲c i 'ci yɛn a lieem lapɛ ji
thuɔ̲ɔ̲kni, kä bä yɛ luɔ̲ny dämandun, biaa
nyinkun cuaa kɔakɛ muun ɛmɛ."
35 Kä kɛ wuɔ̲c ëë wuɔɔckɛ bɛlkiɛn, nɛ̈nɛ jɛ,
wutni tɔtɔ diaal cukɛ ki̲th yio̲o̲nikiɛn jek
rɛy cuaalikiɛn. Kä mëë ci kɛn ki̲thni
yio̲o̲nikiɛn nɛn kɛ gua̲ndiɛn kɛɛl cukɛ ŋɛ̈ɛ̈r.
36 Kä cu gua̲ndiɛn ni Jɛykɔp kɛ jiök, "Ciaa
lɔcdä ku jak kä jiath kɛ kui̲c gankä. Ci
Jothɛp thil, kä ci Thimiyɔn thil, kä täämɛ
biaa Bɛnjamin lɛ ni naŋ. Ci mi di̲i̲t ɤä
ɤɔ̲ny." 37 Täämɛ cu Ruben gua̲n jiök, "Mi
'ci ɤän ɛ bi luɔ̲c ji näk gaatkä da̲ŋ rɛw.
Läthni jɛ tetkädä, bä jɛ luɔ̲c ji." 38 Kä
cuɛ jɛ jiök, "Gatdä 'cɛ bi met wä kɛ ji kɛɛl
kɛ ɤöö ci gat man li̲w, cɛ duɔth jɛn kä rɔaadɛ.
Mi bi riɛk ɛ jek jäl ɔ wii thi̲nɔ bi nöŋ ni
ɤä ɤöö wa̲a̲ jɔɔni kä Ciɔl kɛ jiath lɔaac."

(Page 170)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others