Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 38

1 Kä mëë cɛ te inɛ kɛ gua̲a̲th ɛmɔ cu Judä
jiɛɛn gua̲th ëë te gua̲n thi̲n, cuɛ ben kä ram
kɛl mi cɔal i Hayrä, raan Adulä. 2 Cu Judä
nya ji Kɛynɛn kɛl mi cɔal i Cuwä nɛn ɛn
thɔ̲ŋ ɛmi, cuɛ jɛ kuɛn a la ciekdɛ. 3
cu nyam ɛmɔ ruët, cuɛ dap kɛ gat mi dho̲o̲l,
cu Judä gat ɛmɔ cɔl i Er. 4 Cuɛ rɔɔdɛ lɛ
nyɔk kɛ ruët, cuɛ lɛ ni dap kɛ gat mi dho̲o̲l,
cuɛ jɛ cɔl i Onan. 5 Cuɛ rɔɔdɛ lɛ ni nyɔk
kɛ ruët bä, cuɛ lɛ ni dap kɛ gat mi dho̲o̲l,
kä cuɛ jɛ cɔl i Ci̲lä. Kä ɛn guäth ëë dapɛ
kɛ gat ɛmɔ tëë kä Cɛdhip. 6 Cu Judä
gatdɛ min kɛ̲̈ɛ̲̈ ni Er kuën ciek mi cɔal i
Tɛymar. 7 Kä gat Judä in kɛ̲̈ɛ̲̈ ni Er cuɛ a
wän wän nhiam Jaopa, cu Jaopa jɛ coo näk. 8
Cu Judä gatdɛ ni Onan jiök, "Ji̲n wër kä ciek
dämuɔɔr ni Er, bi jɛ lät kä min la cɔw ca̲ŋ
ɛ a lät kä ciek gatkä man mi ci li̲w. Dieth
gaat kɛ kui̲c gatkä muɔɔr." 9 Kä Onan ŋäcɛ
jɛ ɛn ɤöö cäŋ diethɛ kɛ kɛn gaat 'cikɛ gaatkɛ.

(Page 148)

Mëë cɛ ciek däman ku la̲th dueel cuɛ diethdɛ
a guathɛ piny kɛ ɤöö lo̲kɛ ɤöö bi ciek däman
ruët kɛ gatdɛ. 10 Kɛ kui̲c ɛmɔ cu Jaopa jɛ
ŋa̲c i mi cɛ la̲t 'ci lɔcdɛ jɛ nhɔk, cuɛ jɛ coo
näk. 11 Kä cu Judä Tɛymar in la ciek gatdɛ
jiök, "Ji̲n wër cieŋ muɔɔri, bi waa ciek jɔkä
thi̲n mäni cäŋ ɔ wä gatdä ni Ci̲lä a wutɔ" - -
kɛ ɤöö jɛn a dɔ̲ŋ dee lɛ li̲w ni cet kɛ gaat
man. Kɛ kui̲c ɛmɔ cu tɛymar wä cäŋ mani kä
gua̲n.
12 Kä mëë cɛ lɛ tey inɛ cu ciek Judä in la
nya Cuwä li̲w. Mëë caa Judä bum kɛ lia̲a̲ ciëkdɛ
cuɛ jiɛɛn, cuɛ wä kä nɛy tin la miem deetkɛ
a ŋuɔ̲kɛ kä Timnä. Cukɛ wä thi̲n kɛɛl kɛnɛ
määdɛ ni Hayrä min la raan Adulä. 13
mëë ci Tɛymar ɛ liŋ inɛ ɛn ɤöö go̲o̲r gua̲n
thudɛ wä guäth in laamiem deet a ŋuɔ̲kɛ thi̲n
kä Timnä kɛ ɤöö bɛ miem deetkɛ wä ŋuɔ̲k, 14
cuɛ bieeyni cuɔɔli tin la män jɔɔni kɛ a
cieŋ ka̲m raar, cuɛ rɔɔdɛ kum mäni wi̲cdɛ kɛɛ
töp, cuɛ wä nyuur röm dupni wi̲c mi te thoo
duɔ̲p mi cɔal i Enayim, duɔ̲ɔ̲p mi wä kä Timnä,

(Page 149)

kɛ ɤöö cɛ jɛ nɛn i Ci̲lä caa wut, kä 'ka̲n ɛ
ka̲m ɛ. 15 Mëë ci Judä ɛ nɛn cuɛ wee, i dɔ̲ŋ
ɛɛ rier kɛ ɤöö cɛ nhiamdɛ kum. 16 Cuɛ
rɔɔdɛ ka̲p cuɔ̲ŋ, cuɛ jɛ jiök, "Bër, a baa kä
ji" kɛ ɤöö kui̲cɛ jɛ i ɛ ciek gatdɛ. Cu
ciek ɛmɔ jɛ jiök, "Bi ji̲n ɤä kɔn ka̲m ŋu bi
ku lɛ ben kä ɤä?" 17 Cuɛ jɛ jiök, i "Ɣän
bä ji ka̲m dɔw dɛ̈ɛ̈l bowä mi tɔt rɛy detkä."
Kä cu ciek ɛmɔ wee, "Ŋun mi ka̲pä gueydɛ mäni
cäŋ in wii no̲o̲ŋ ni dɔw dɛ̈ɛ̈l bowä nɔmɔ." 18
Cu Judä ɛ jiök, "Kä ɛ ley ŋu dëë ka̲p gueydɛ
mɔ?" Cuɛ jɛ jiök, "Kämni ɤä ciɛk ɔ te yiɛtkädu
mɔ kɛnɛɛ ga̲c kɛ taandu mɛ te tekädu mɛ."
Cuɛ kɛ coo ka̲m jɛ, kä cuɛ wä niɛɛn kɛ jɛ,
cuɛ jɛ ruet. 19 Cu ciek ɛmɔ rɔɔdɛ jiɛc,
cuɛ wä, cuɛ bieeynikɛ wä ka̲m raar, kä cuɛ
rɔɔdɛ wä moc kɛ bieeyni män jɔɔni. 20
Mëë ci Judä dɔw dɛ̈ɛ̈l bowä wä jak kä nööŋkɛ ɛ
määdɛ min la raan Adulä kɛ ɤöö bɛ ŋɔak tëë
ci ciek kɛ ka̲p guäthdɛ wä luɔ̲ɔ̲c, 'kenɛ ciek
ɛmɔ jek. 21 Kä cuɛ wutni dhɔaar ɛmɔ thiec,

(Page 150)

i "Kä ciek in riär in laa te kä Enayim gekä
duɔ̲p ɛn wanɛmɛ a ni kä?" Kä cukɛ jɛ jiök, i
"Thilɛ rier mi ci met te wanɛmɛ." 22 Cuɛ
coo luny kä Judä, cuɛ Judä ben jiök, i
" 'Ka̲n ɛ jek, kä caa ɤä jiök bä ɛ wutni wec
ɛmɔ i thilɛ wecdiɛn rier mi te thi̲n." 23
Cu Judä jɛ loc, "A ciek ɛmɔ ku ŋɔak tɔtɔ cieŋ
a la nyinkɛ tuŋ mäni mi yiek kɔn dɔl.
'Keni jɛ nɛn, ɤän cä dɔw dɛ̈ɛ̈l bowä nɛmɛ ja̲k,
kä 'keni jɛ wä jek."
27 Kä mëë ci gua̲a̲th dapkädɛ cop cuɔ jɛ cu ŋa̲c
ɛn ɤöö ruetɛ kɛɛ cuɛ̈ɛ̈k da̲ŋ rɛw. 28 Dap ëë
dap jɛ cu gat in nhiam tetdɛ ruɔ̲ɔ̲ny raar,
kä cu ciek in gam jɛ tetdɛ yiën lath mi
dɛ̈ɛ̈r kɛ ɤöö baa ŋäc ni jɛ i ɛ jɛn gat in
nhiam. 29 Kä yuth ëë yuthɛ tetdɛ jɔk,
nɛ̈nɛ jɛ, cu däman ben raar. Cu gääm wee,
"Kuaa gua̲c mi ŋu ci ku la̲t i nɛmɛ kɛ kui̲cdu!"
Cuɔ ciötdɛ cu cɔl i Pɛrɛdh. 30 Mëë cɛ ben
raar cu däman in caa tetdɛ yiën lath mi
dɛ̈ɛ̈r lɛ ben kɔɔr, kä cuɔ ciötdɛ cɔl i Dhɛrä.

(Page 151)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others