Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 37

1 Cu Jɛykɔp cieŋ muun ëë ci gua̲n kɔn cieŋ
thi̲n kä Kɛynɛn. 2 Kä titi kɛ kɛn ruaacni
ciɛɛŋä gɔali Jɛykɔp. Jothɛp mi runkɛ wäl
bärɔw kä ro laa yienɛ ni det kɛnɛ dämani. E
dho̲o̲l mi tɔt kɛɛl kɛ gaat Bi̲lä kɛnɛ gaat
Dhilpä tin la män gua̲n. Kä cu Jothɛp gua̲ndiɛn
nöŋ ruac mi jiääk kɛ kui̲c gan man. 3 Täämɛ
Ithɛrɛl nhɔkɛ ni Jothɛp ɛlo̲ŋ kä gaatkɛ tin
kɔkiɛn kɛ ɤöö ɛ jɛn gat dɔŋädɛ. Cuɛ jɛ moc kɛ
bi̲i̲y mi te kɛ biɛɛl ti nyin ŋuan. 4 Kä mëë
ci dämani jɛ ŋa̲c ɛn ɤöö nhɔakɛ ni Jothɛp
ɛlo̲ŋ kä gaat mani diaal ɛ gua̲ndiɛn cu kɛn
Jothɛp coo nyier ɛlo̲ŋ a 'ci kɛn lɛ ni a ruac
a gɔaa kɛ jɛ.
5 Täämɛ cu Jothɛp la̲k läk ikä kɛ wäär. Mëë
cɛ jɛ la̲t gaat man cu nyieriɛn kɛ jɛ rɔɔdɛ ku
rep ɛlo̲ŋ. 6 Cu Jothɛp kɛ jiök, cuɛ wee,
"Liɛŋɛ ruac läkä mi ci ɤän ɛ läk ikä. 7
Nɛ̈nɛ jɛ, yiɛɛn kɔn kua̲thni bɛɛl rɛy kakä,
cuaa ga̲a̲c kɛ ɤöö cu kua̲thdä rɔ cuŋ, kä cu
kua̲thnikun ro ben goŋ kɛ kua̲thdä."

(Page 143)

8 Cu dämani jɛ jiök, "Ji̲n bi kɔ ruac pa̲ny?
kiɛ bi kɔ yiɛn?" Cu kɛn ɛ coo nyir ɛlo̲ŋ
inɔ a wee wä kɛ kui̲c la̲a̲tnikɛ kɛnɛ rieetkɛ.
9 Cuɛ la̲k dɔdiɛn lɛ ni läk ikä, cuɛ jɛ lɛ ni
nyɔk kɛ lät gaat man, cuɛ wee, "Ɣän cä ga̲a̲c
kɛ ɤöö cu cäŋ, kɛ pay, kɛ kuɛl da̲ŋ wäl kɛl
ro goŋ nhiamdä." 10 Kä mëë cɛ jɛ la̲r gua̲n
kɛnɛ gaat man cu gua̲n ɛ luek, cuɛ jɛ jiök,
"E la̲k mi tee di ɛn ɛ ci läk ikä mɛ? Dee
ɤän kɔnɛ muɔɔr kɛ dämuɔɔri yi̲k bɛn a bakɔ ro
ben goŋ nhiamdu?" 11 Kɛ kui̲c ɛmɔ cu gaat mani
te kɛ tiɛɛl kɛ jɛ, kä cu gua̲n ruac ɛmɔ la̲th
lɔɔcdɛ, cuɛ jɛ rɔm kɛ lɔcdɛ.
12 Täämɛ cu gaat man det gua̲ndiɛn ɤöth kä
Cɛkɛm kɛ ɤöö bikɛ wä laak kɛ wal. 13 Kä cu
Ithɛrɛl Jothɛp jiök, "Gaat muɔɔr, 'keni kɛ nɛn,
cikɛ det wä la̲a̲k kä Cɛkɛm. Bër, bä ji jäk
kä kɛ." Cuɛ wee, "Ɣän ɛn." 14 Cuɛ jɛ coo
jiök, "Ji̲n täämɛ, wër gui̲l gaat muɔɔr kɛnɛ
det mi malkɛ bi ɛ lɛ ben la̲r ɤä. Cuɛ jɛ coo
jäk kä lo̲o̲l Hɛpɛrɛn, cuɛ ben kä Cɛkɛm. 15
Kä cu raan ɛ jek mamɛ rɛy dɔaar, cuɛ jɛ thiec,

(Page 144)

"Go̲o̲ri ni nu?" 16 Cuɛ wee, "Ɣän göörä ni
gaat maar. Täämɛ mi ŋäci gua̲a̲ la̲a̲kɛ det
thi̲nɔ, nyuuthni jɛ ɤä." 17 Kä cu wut ɛmɔ
jɛ jiök, "Gaat muɔɔr cikɛ jiɛɛn wanɛmɛ kɛ
ɤöö ɤän cä ruacdiɛn liŋ, ci kɛn ɛ lar i bikɛ
wä kä Dothan." Cu Jothɛp coo wä kɔɔr gan man
cuɛ kɛ wä jek kä Dothan. 18 Cu gaat mani jɛ
nɛn ni na̲nkä a ŋotɛ 'kenɛ ni cop thiäkä.
Cukɛ ruac kɛ kui̲cdɛ, ŋɛr kɛn ɛ i bi kɛn ɛ näk.
19 Cukɛ ruac kamdiɛn, lar kɛn ɛ, i "Gua̲n
la̲a̲kni mindan bëë mi." 20 Cukɛ wee, "Wanɛ
banɛ jɛ näk, banɛ jɛ yuɔr rɛy jiɛw, banɛ jɛ
coo lar, i Ci lɛy dɔaar ɛ cam, kä banɛ mɔ bi
la̲a̲kni tëë cɛ läk ikä jɛ ku lɛ lɛlɔ nɛn." 21
Mëë ci Ruben ruac ɛmɔ liŋ cuɛ kɛ jiök, i
" ' Ci kɔn ɛ bi näk. " Cuɛ jɛ kän tetnikiɛn.
22 Cu Ruben kɛ jiök, i" ' Cuanɛ jɛ gueer, bi
kɔn la̲th ni jɛ rɛy jiɛw dɔɔr, 'cuayɛ jɛ guer
kɛ tetdun." Jɛn Rubɛn larɛ nɔmɔ kɛ ɤöö deyɛ
jɛ ku lɛ wä ka̲m raar iyɔɔ kɛ ɤöö deyɛ jɛ nöŋ
gua̲n. 23 Mëë ci Jothɛp ku cop kut gan man
cukɛ bi̲i̲ydɛ mi te kɛ biɛɛl pööth raar puɔ̲ɔ̲nydɛ,

(Page 145)

bi̲i̲y mi bäär mi te kɛ tet ti ba̲r ba̲a̲r mi
ciɛŋɛ. 24 Cukɛɛ Jothɛp naŋ, cu kɛn ɛ wä
la̲th rɛy jiɛw. Jiw ɛmɔ köötɛ, thilɛ jicdɛ pi
25 Cukɛ coo nyuur mi̲thkɛ. Liëc in liec
kɛ kɛ cukɛ ji Icmɛyɛl ti köök nɛn a bëë kä
Giliyɛt kɛ thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲likiɛn, kapkɛɛ luaac kä
Ijipt kɛnɛ wal kɔkiɛn ti ŋuan ti te kɛ ŋuäny
mi gɔaa. 26 Kä cu Judä dämani jiök, "Täämɛ
kɔn banɛ mi gɔaa mi cɔal i ŋu jek thi̲n mi bi
kɔn dämandan näk, kä bi kɔn riɛmdɛ tɛ̲̈ɛ̲̈? 27
Wanɛ, banɛ jɛ kɔak kä ji Icmɛyɛl, 'cuanɛ jɛ
gueer kɛ tetkɔn kɛ ɤöö ɛ dämandan in la ri̲ŋdan
pa̲ny." Cu dämani ruacdɛ liŋ. 28 Cu ji
ko̲kä Midiyɛn ben, cukɛ Jothɛp ka̲m raar rɛy
jiɛw, cukɛ jɛ kök ji Icmɛyɛlat kɛ yio̲w
thilbɛr ti jɛn rɛw, kä cu nɛy tɔtɔ Jothɛp naŋ
kä Ijipt. 29 Mëë ku Rubɛn lɛ wee bëë jiw
ben gui̲l 'kenɛ Jothɛp jek thi̲n cuɛ bieynikɛ
rɛ̈t. 30 Cuɛ ben kä gaat man, cuɛ kɛ jiök,
"Thiɛlɛ Jothɛp rɛy jiɛw, kä ɤän bi ɤän ku lɛ
wä ni?" 31 Cu kɛn bi̲i̲y Jothɛp coo ka̲n, cu
kɛn böw näk, cukɛɛ bi̲i̲ydɛ cua̲th rɛy riɛm.

(Page 146)

32 Cukɛ bi̲i̲y ɛmɔ nöŋ gua̲ndiɛn, cu kɛn ɛ
jiök, i "Bi̲i̲y biɛɛli mɛmɛ kuanykɔ jɛ dɔɔr, kä
kui̲c nɛy ɛ mi ɛ jɛn bi̲i̲y gatdu kiɛ 'ci ɛ jɛn.
Nɛn ɛ, bi mɔ laari mɔ lar thi̲n." 33 Cuɛ jɛ
ŋic, cuɛ wee, "E jɛn bi̲i̲y gatdä ɛn nɛmɛ. Ci
ley dɔaar ɛ cam. Ɣän thilɛ ɤä di̲w, Jothɛp ci
ley ɛ nyäk." 34 Täämɛ cu Jɛykɔp bieeynikɛ
rɛ̈t, cuɛ la̲th ni bi̲i̲y cuali puɔ̲ɔ̲nydɛ, ci
lɔcdɛ jiath ɛlo̲ŋ, cuɛ gatdɛ par kɛ ni̲n ti
nyin ŋuan. 35 Cu gaatkɛ diaal kɛnɛ nyieekɛ
diaal ben kä jɛ kɛ ɤöö bikɛ gua̲ndiɛn ben bum,
kä cuɛ lo̲k i buɔ̲mkɛ jɛ, cuɛ wee, "ëc, ŋuäni
ɤöö bä wä jɔɔni ni kä Ciɔl a paarä gatdä."
Cu gua̲n pa̲r ni inɔ kɛ kui̲c gatdɛ. 36 Mëë
wëë te inɛ cu ji Midiyɛn Jothɛp lɛ wä nyɔk
kɛ kɔk kä Ijipt. Cu kɛn ɛ kök Patipɛr mi
la kuäär rɛ̈m Përow.

(Page 147)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others