Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 35

1 Cu Kuoth Jɛykɔp jiök, "Jiɛc rɔɔdu, wër
kä Bɛthɛl kɛ ɤöö bi ji̲n wä ciɛŋ thi̲n, kä bi
ji̲n Kuoth ëë ci rɔɔdɛ nyiɔ̲th i mëë ci ji̲n
rɔɔdu bar kɛ dämɔr ni Ithɔɔ lät kä gua̲a̲ mi
dëë jɛ na̲k duɔ̲ɔ̲r thi̲n." 2 Cu Jɛykɔp ji
gɔaalɛ jiök, a mäni nɛy kɔkiɛn tëë te kɛɛl kɛ
jɛ, "Yɛn wuɔcɛ kuth kɔkiɛn tɔ tee kɛ yɛ tɔ,
kä puakɛ pua̲nykun a gɔaa bi yɛn bieynikun
luɛl kɛɛ bieyni kɔkiɛn. 3 Kä täämɛ, bi kɔn
jiɛɛn, banɛ wä kä Bɛthɛl kɛ ɤöö ɤän bä Kuoth
ëë ruac kɛ ɤä cäŋ ëë cä te kɛ riɛk, kä laa
tëë kɛɛl kɛ ɤä gua̲thni diaal ti la wa̲a̲ thi̲n,
lät kä gua̲a̲ baa jaa muɔckɛ thi̲n." 4 Cukɛ
Jɛykɔp coo ka̲m kuth guääyni diaal ti te kɛ
kɛ tëë jek kɛn kɛ kä jur, a mäni ciik
ji̲thnikiɛn, cu Jɛykɔp kɛ tɛ̲̈ɛ̲̈ thaar jiaath
mi cɔal i ok mi thieek kɛɛ Cɛkɛm. 5 Kä ni
ja̲liɛn ëë jäl kɛ kɛ, cu Kuoth wii tëë te
gëëknikiɛn moc dual,

(Page 134)

'kenkɛ gaat Jɛykɔp lɛ guɔ̲ɔ̲r. 6 Cu Jɛykɔp
ben kä läth rɛy rööl Kɛynɛn min la Bɛthɛl,
cuɛ wä thi̲n kɛnɛ nɛɛkɛ diaal tëë te kɛɛl kɛ
jɛ. 7 Cuɛ gua̲a̲ laa Kuoth a na̲kɛ ikä thi̲n
la̲t ɛn guäth ɛmɔ. Cuɛ gua̲a̲th ɛmɔ cɔl
i El-Bɛthɛl kɛ ɤöö ci Kuoth rɔɔdɛ nyuɔ̲th jɛ
mëë barɛ rɔɔdɛ kɛ däman. 8 Kä cu nya la̲t
Ribɛkä mi cɔal i Dɛpɔrä li̲w, cuaa jɛ kony
thaar jiaath mi cɔal i ok mi te kui̲c Bɛthɛl.
Cuaa ciötdɛ coo cɔl i Alɔn-bakɔth. 9 Cu
Kuoth rɔ lɛ ni nyuɔ̲th Jɛykɔp mëë bëë kä
Pɛydɛn-ɛram, kä cuɛ jɛ poth. 10 Cu Kuoth
ɛ jiök, "Cɔal ciötdu i Jɛykɔp, 'ci bi lɛ ŋot
än cɔal ciötdɛ i Jɛykɔp, baa ciötdu cɔl i
Ithɛrɛl." Cua ciötdɛ coo cɔl i Ithɛrɛl. 11
Kä cu Kuoth ɛ jiök, "E ɤän Kuoth in bum,
dieth rɔ, bi rɔ kuay, bi do̲r kɛnɛ bun döri
ben raar puɔ̲ɔ̲nydu, kä bi kua̲r tin di̲t jɔɔc
kä ji. 12 Mun ëë ci Ɣän ɛ ka̲m Abɛraam a
mäni Aydhɛk bi Ɣän ɛ ka̲m ji a mäni kuayku
diaal tɔ bi lɔɔ ben kɔɔru tɔ."

(Page 135)

13 Cu Kuoth coo jiɛɛn kutdɛ gua̲a̲th in ruacɛ
thi̲n kɛ jɛ. 14 Cu Jɛykɔp päm coo cuŋ ɛn
guäth in ruackɛ thi̲n, cuɛ ti mathkɛ muɔc piny
wi̲i̲dɛ, kä cuɛ wi̲cdɛ tieth liɛɛth. 15 Cu
Jɛykɔp gua̲a̲th ɔ ruackɛ thi̲nɔ kɛnɛ Kuoth
cɔl i Bɛthɛl.
16 Täämɛ cukɛ jiɛɛn kä Bɛthɛl, cu Rɛycɔl
mäc ɛ käp a ŋotkɛ dup wädiɛn kä Epɛrath.
Cu Rɛycɔl te kɛ mäc ti bɛ̈c bɛ̈ɛ̈c ɛlo̲ŋ. 17
kɛ gua̲a̲th ëë ŋotɛ kɛ mäc ti bɛ̈c bɛ̈ɛ̈c cu
gääm ɛ jiök, "'Cu dual. Bi te kɛ gat dɔdiɛn
mi dho̲o̲l täämɛ." 18 Kä kɛ gua̲a̲th ëë mon
kɛ jɛ, kɛ ɤöö cɛ li̲w, cuɛ ciötdɛ cɔl i
Bɛ-nonay, kä cu gua̲n ciötdɛ cɔl i Benjamin.
19 Cu Rɛycɔl coo li̲w inɔ, kä cuaa jɛ kony
dup i wëë kä Epɛrath i min la Bɛthɛlɛm. 20
Cu Jɛykɔp wi̲c muɔ̲ɔ̲ndɛ ta̲th päm, ɛ jɛn päm
in cɔal i päm Rɛycɔl a mäni täämɛ. 21 Cu
Ithɛrɛl ku wä, cuɛ dueel duälädɛ yiath
piny kui̲c duëël Edɛr mi bär wi̲cdɛ. 22
Gua̲a̲th ëë (unclear) Ithɛrɛl lɛ cieŋ muun ɛmɔ cu
Rubɛn niɛɛn kɛɛ Bilä luɔm gua̲n,

(Page 136)

kä cu Ithɛrɛl ɛ liŋ. Täämɛ ci gaat Jɛykɔp
ku thuŋ a wäl rɛw.
23 Titi kɛ kɛn gaat Li̲i̲yä: Rubɛn in la kɛ̲̈ɛ̲̈
Jɛykɔp, Thimiyɔn, Li̲i̲bay, Judä, Ithakar kɛ
Dhɛbulun. 24 Titi kɛ kɛn gaat Rɛycɔl:
Jothɛp kɛnɛ Bɛnjamin. 25 Titi kɛ gaat Bilä
nya la̲t Rɛycɔl: Dɛ̈n kɛnɛ Nɛ̈p-tɔlaay. 26
Titi kɛ gaat Dhilpä, nya la̲t Li̲i̲yä: Gɛ̈ɛ̈t
kɛnɛ Acɛr. Titi kɛ kɛn gaat Jɛykɔp tëë diëth
kɛ jɛ kä Pɛydɛn-ɛram. 27 Kä cu Jɛykɔp ben
kä gua̲n ni Aydhɛk kä Mɛ̈mɛrɛy min te kä
Ki-riath-arbä min cɔal i Hɛpɛrɛn bä, gua̲a̲th
ëë ci Abɛraam kɛnɛ Aydhɛk kɔn wä cieŋ thi̲n.
28 Kä run teekä Aydhɛk diaal kɛ run ti kuɔ̲r
kɛl wi̲cdɛ jɛn bädäk ɛjuc. 29 Cu Aydhɛk
yiëëdɛ ŋuɔɔk, kä cuɛ coo li̲w. Cuɛ rɔɔdɛ ku
ma̲t nɛɛkiɛn tëë ci li̲w, kä li̲wɛ a cɛ dɔŋ
ɛlo̲ŋ a cɛ ni̲nkɛ cuɔ̲p. Kä cuɔ jɛ kony ɛ
gaatkɛ Ithɔɔ kɛnɛ Jɛykɔp.

(Page 137)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others