Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 34

1 Täämɛ cu Daynä, nya Li̲i̲yä ëë cɛ diëth
Jɛykɔp, wä wëë muɔɔŋ kɛ män ji muɔ̲ɔ̲n ɛmɔ. 2
Kä mëë ci Cɛkɛm gat Hɛymɔr raan Hibayt in la
diel muɔ̲ɔ̲n ɛ nɛn, cuɛ jɛ ka̲n, cuɛ wä niɛɛn
kɛ jɛ cuɛ jɛ jak kä po̲c. 3 Cu lɔcdɛ wä kä
daynä nya Jɛykɔp, (unknown) ɔkɛ nyal ɛmɔ kɛ lɔcdɛ
kɛɛliw, kä cuɛ ruac kɛ jɛ kɛɛ rieet ti kɔ̲a̲c
kɔ̲a̲a̲c. 4 Cu Cɛkɛm coo ruac kɛ gua̲n ni Hɛymɔr,
cuɛ wee, "Kuen nyam ɛmɛ a la ciekdä." 5
Täämɛ cu Jɛykɔp ɛ ŋa̲c i caa nyaadɛ ni Daynä
yia̲r, kä te gaatkɛ gua̲a̲ ɤɔ̲ɔ̲k, cikɛ ɤɔ̲k wä
la̲a̲k thi̲n. Cu Jɛykɔp biɛt, thilɛ mi cɛ lar
mäni bendiɛn. 6 Cu gua̲n Cɛkɛm ni Hɛymɔr
wä kä Jɛykɔp kɛ ɤöö bikɛ wä ruac kɛnɛ jɛ. 7
Mëë ci gaat Jɛykɔp ɛ liŋ cukɛ ben gua̲a̲ cikɛ
ɤɔ̲k wä la̲a̲k thi̲n, cu wutni jɛ lo̲k, cukɛ kɛc
ɛlo̲ŋ kɛ ɤöö cɛ duŋ dɔ̲ɔ̲rä lät kä Ithɛrɛl kɛ
niendɛ kɛ nya Jɛykɔp, kɛ kui̲c kä ɤöö mi cet
kɛ nɛmɛ 'caa dee yi̲k la̲t. 8 Cu Hɛymɔr ruac
kɛ kɛ, cuɛ kɛ jiök, "Gatdä, ci lɔcdɛ to̲l kä
nyaadun, kɛ kui̲c ɛmɔ ŋɔalɛ jɛ ka̲m ɛ, a jɛ
kuɛɛn ɛ.

(Page 130)

9 Gɔaa ni ɤöö kɔn kuɛ̈nɛ ro, biaa nyierkɔ kuɛn,
kä kɔn bakɔ nyieekun kuɛn. 10 Bi yɛn coo
te kɛɛl kɛ kɔ, baa mun ɛmɛ lëp yɛ a la mundun.
Bi yɛn cieŋ thi̲n, biaa nyi̲nkun kɔk kamdun
thi̲n, kä biaa wäth ciëëni jek thi̲n." 11 Cu
Cɛkɛm ruac kɛ gua̲n nyaal kɛnɛ dämani nyaal
ɛmɔ, cuɛ kɛ jiök, "A lɔcdun tɛth kä ɤä kɛ ɤöö
mɔ wä yɛn ɛ la̲r ɤä mɔ, bä jɛ ka̲m jɛ. 12
Thiëcɛ ɤä kɛ pek ɛ di̲i̲t ɛ go̲o̲r yɛn ɛ mɔ kɛ
kui̲c kuën ɛmɛ, bä jɛ ŋun ni peekdɛ. Pekdä
ni ɤöö bi yɛn yä ka̲m nyal ɛmɔ a la ciekdä."
13 Cu gaat Jɛykɔp Cɛkɛm kɛnɛ gua̲n ni Hɛymɔr
loc kɛɛ kaŋ kɛ ɤöö cɛnyimandiɛn ni Daynä
yia̲r. 14 Cukɛ kɛ jiök, " 'Ci nɛy nɔmɔ dee
la̲t ɛn ɤöö dëëkɔ nyimanda ka̲m ram mi 'ka̲n
cuɛl. 'Cɛ dee a jɛn, deyɛ kɔ moc ni po̲c mi
di̲i̲t ɛlo̲ŋ. 15 Banɛ mat ni ciɛɛŋä nɛmɛ ni
kä rɔa, go̲o̲r nɛy ɤöö baa wutnikun diaal cuɛl
kɛ ɤöö bi yɛn cet kɛ kɔ. 16 Mi bɛ cuaa jɛn
inɔ, bakɔ nyieekɔ coo ka̲m yɛ, kä bi nɛy
nyieekun ka̲n a la mänkɔ. Banɛ coo cieŋ kɛɛl,
bi kɔn cuaa do̲r kɛl.

(Page 131)

17 Kä mi 'ci yɛn ruacda bi nhɔk a 'caa yɛ
dee cuɛl cet kɛ kɔ, bi nɛy nyaada ka̲n, bakɔ
coo jiɛɛn kä yɛ." 18 Mëë ci kɛn ruac ɛmɔ
kuɛn inɔ cu Hɛymɔr kɛnɛ gatdɛ ni Cekɛm
lo̲ckiɛn tɛɛth. 19 Kä 'ken ŋuɛ̈t ɛ lɛ rut,
cuɛ duɔ̲ɔ̲r coo la̲t a thil gal kɛ ɤöö tɛth
lɔcdɛ kɛ nya Jɛykɔp. Täämɛ cuɛ cua ram mi
te naath kɛ luth kɛ jɛ rɛy gɔaaliɛn kɛɛliw.
20 Cu Hɛymɔr kɛnɛ gatdɛ ni Cɛkɛm coo ben
thok wecdiɛn, cukɛ ruac kɛ ji wecdiɛn, cukɛ
wee, 21 "Wutni ti aa wanɛmɛ canɛ tee määth
kɛ kɛ. A kɛ cieŋ muundan, kä bikɛ nyinkiɛn
a kɔakɛ kɛ ɤöö nɛ̈nɛ jɛ, mun ɛmɛ ro̲ŋɛ. Kuanɛ
nyieekiɛn ka̲n, kä banɛ kɛ ka̲m nyieekɔn. 22
Bikɛ mat kɛ kɔn a la do̲r kɛl ni kɛ jɛn ciaaŋ
ɛmɛ kä rɔa ɛn ɤöö baa wutnikɔn diaal cuɛl
cet kɛ kɛ. 23 Kɛ kui̲c ɛmɔ cäŋ ɛ ni ɤɔ̲kiɛn,
a mäni kuakiɛn, kɛ lɛykiɛn diaal 'cikɛ dee
cua nyi̲nkɔn pa̲ny? Thuɔ̲k ni ɤöö banɛ ruacdiɛn
nhɔk, bikɛ coo cieŋ kɛɛl kɛ kɔn." 24 Cu ji
wec diaal ruac Hɛymɔr kɛnɛ gatdɛ ni Cɛkɛm
liŋ, cuɔ wutni diaal ɛwic cuɛl,

(Page 132)

nɛy diaal ti be raar wi̲cdiɛn ɛmɔ. 25 Mëë
ci ni̲n da̲ŋ diɔ̲k thuuk a ŋot buɔ̲ɔ̲t cuelkä kɛ
bɛc (unclear), cu gaat Jɛykɔp da̲ŋ rɛw, dämani Daynä,
Thimiyɔn kɛnɛ Li̲i̲bay, go̲cɛnikiɛn ka̲n. Cukɛ
ji wec Cɛkɛm ben pär ikä, cuu kɛn wutni diaal
näk. 26 Cu kɛn Hɛymɔr kɛnɛ gatdɛ ni Cɛkɛm
näk bä kɛɛ go̲cɛni, kä cukɛ Daynä ka̲n dueel.
27 Cu gaat Jɛykɔp diaal ben gua̲a̲ caa naath
näk thi̲n, cukɛ wec nyon cuaa ti diaal tin te
thi̲n pɛc kɛ ɤöö caa nyimandiɛn yia̲r. 28 Cukɛ
bun deet, kɛnɛ bun ɤɔ̲ɔ̲k, kɛ muɔ̲likiɛn kɛ ti
diaal tin te rɛy wec a mäni tin te dɔɔr ka̲n.
29 Cukɛ ria̲ŋdiɛn kɛɛliw, kɛ nyi̲n tiɛnikiɛn,
kɛ mänkiɛn a mäni ti diaal tin te gɔalikiɛn
pɛc, cu kɛn kɛ jak kä ja̲a̲ŋkiɛn. 30
Jɛykɔp gaatkɛ jiök, Thimiyɔn kɛnɛ Li̲i̲bay,
"Ci yɛn ɤä moc riɛk, ci yɛn ɤä moc kɛ kɛ̈k
mi jiääk rɛy rööl ɛmɛ rɛy nɛɛni ti cɔal i
Kɛynɛnayt kɛnɛ Pɛridhayt. Täämɛ kui̲c kɔn ɛ
mi deekɛ ro dol a bi kɛn ɤä ka̲p ko̲r
dee kɛn ɤä däk. Deekɛ ɤä däk kɔn diaal,
ɤän kɔnɛ ji gɔaalä."

(Page 133)

31 Kä cu kɛn ɛ loc, "Deyɛ nyimandan ciɛŋ
cet kɛ rier?"

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others