Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 33

1 Cu Jɛykɔp wi̲cdɛ jiɛc, cuɛ Ithɔɔ nɛn a
bëë kɛɛl kɛ wutni ti kur ŋuaan. Cuɛ gaat
coo da̲a̲k kam Li̲i̲yä kɛnɛ Rɛycɔl, kɛ nyier
tin la̲a̲t da̲ŋ rɛw. 2 Cuɛ nyier tin la̲a̲t kɛ
gaatkiɛn la̲th nhiam. Cu Li̲i̲yä kɛnɛ gaatkɛ
wä kɔɔr. Cu Rɛycɔl kɛnɛ Jothɛp ku wä
kɔɔriɛn diaal. 3 Cu Puɔ̲nydɛ wä nhiam, bëë
wëë kɛ ni guuŋɛ rɔ ni kä bärɔw mäni mëë wëë
cop kut gatkäman. 4 Kä cu Ithɔɔ riŋ, wëë
jɛ lor, cuɛ jɛ cim, cuɛ jɛ bom, cuɛ rɔ
kuak ŋuäädɛ kuɛɛ jɛ ciɛm, kä cukɛ wiee. 5
Mëë ci Ithɔɔ wi̲cdɛ kap nhial, mëë wëë män
kɛnɛ gaat nɛn cuɛ wee, "Kɛ ŋaani jäl kɛɛl kɛ
ji ti?" Cu Jɛykɔp wee, "E Kuoth käm kɛ raan
la̲tdu mɔ kɛ nhök lɔaac."

(Page 127)

6 Cu nyier la̲t coo ben thiäkä mäni gaatkiɛn,
cukɛ ro goŋ. 7 Kä cu Li̲i̲yä cop kɔɔriɛn
kɛnɛ gaatkɛ bä, cukɛ ro goŋ bä, kä kɛ kɔriɛn
cu Jothɛp ku ben kɛnɛ man ni Rɛycɔl, cukɛ ro
gon bä. 8 Cu Ithɔɔ wee, i "Täämɛ, loti ni
ŋu kɛn bun diaal ti ci röm kɛ ɤä ti?" 9 Cu
Ithɔɔ Jɛykɔp jiök, "Ji̲n käni nyi̲nku tin ɛ ji̲n
i kami ɤä kɛ ɤöö ɤän ta̲a̲ kɛ ŋɔak ti nyin
ŋuan ti ro̲ŋ, gatmar." 10 Cu Jɛykɔp ɛ jiök,
"ëc, 'ci ɛ jɛn, dämaar, ɤän la̲ŋä ni ji, mi
puɔl lɔcdu kɛ ɤä nyuɔ muɔdä tetkädä kɛ ɤöö ɛ
thuɔ̲k, nëndä kɛ nhiamdu cetɛ ni kɛ nën Kuɔth
kɛ ɤöö ci ɤä nyuɔ̲ɔ̲r a gɔaa ciee nɛ. 11
Ŋɔali mucdä mi caa nöŋ ji ka̲n kɛ ɤöö Kuoth
cɛ ɤä lät kä mi gɔaa ni kɛ nhökdɛ kɛnɛ ɤöö
ta̲a̲ kɛ ti ro̲ŋ." Cuɛ jɛ ku kuɔ̲k ɛ inɔ mäni
mëë wëë kɛ ka̲n. 12 Cu Ithɔɔ wee, "Tɛ̈thnɛ
piny, kä bä wä nhiamdun." 13 Kä cu Jɛykɔp
ɛ jiök, "Kuäärä ŋäcɛ jɛ i gaat titi kɛɛ ruɔri,
kä ta̲a̲ kɛ yoop kɛ det kɛnɛ ɤɔ̲k tin pay diëëth,
me baa kɛ cuac kɛ pɛ̈th kɛ jɛn cäŋɛ kɛlɔ, bi
kɛn diaal li̲w.

(Page 128)

14 A kuäärä ku ŋɔal wä nhiam läätädɛ, bä kɛ
lɛrr a määth cet kɛ pek ja̲l ɤɔ̲ɔ̲k tin jäl
nhiamdä kɛnɛ gaat, mäni cuɔ̲pdä kä kuäärä kä
Thi̲i̲r." 15 Cu Ithɔɔ wee, "A ji ŋɔalä ba̲ny
tha̲a̲ŋ wutni ti te kɛ ɤä kɛɛl ti, "kä cuɛ wee,
"Tëë kɛ mi göörä? A ɤä kua tɛ̈th lɔaac jek
kä kuäärä." 16 Cu Ithɔɔ rɔ coo riet kä
Thi̲i̲r ɛn cäŋ ɛmɔ. 17 Kä cu Jɛykɔp wä kä
Thäkɔth, cuɛ rɔ wä lät kä duel, kä cuɛ ɤɔ̲ɔ̲kɛ
lät kä pa̲nyni. Kɛ kui̲c ɛmɔ cuaa ciöt gua̲a̲th
ɛmɔ cɔl i Thäkɔth.
18 Cu Jɛykɔp cop a gɔaa kä Cɛkɛm mi te muun
mi cɔal i Kɛynɛn, dupdɛ benkädɛ kä Pɛydɛn-ɛram
kä cuɛ pua̲t thok wec. 19 Cuɛ gua̲a̲ cɛ duel
duälädɛ yiath piny thi̲n kɔk kä gaat Hɛymɔr
in la gua̲n Cɛkɛm kɛ yio̲w ti kuɔ̲r. 20 Cuɛ
gua̲a̲th mi näkɛ ley kä kui̲c Kuɔth täth thi̲n
cuɛ jɛ cɔl i El Eloy Ithɛrɛl.

(Page 129)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others