Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 29

1 Cu Jɛykɔp ku wä ro̲o̲l ëë wëë thi̲n, cuɛ
ja̲l, cuɛ ŋɔ̲a̲a̲ŋ, cuɛ cop thi̲n ro̲o̲l ɔ te kui̲c
käny ca̲ŋɔ. 2 Mëë cɛ guic inɛ, cuɛ jiw nɛn
dɔɔr, cuɛ luny deet da̲ŋ diɔ̲k nɛn tɔ̲ɔ̲cä kut
jiɛw kɛ ɤöö laa mäthkɛ kɛ pi jiɛw ɛmɔ. Kä
jiw ɛmɔ caa wi̲cdɛ kum kɛ päm mi di̲i̲t. 3
Mi ci luny deet ku ben wi̲c jiɛw bi yieen
deet päm woc thoo jiɛw, bikɛ det coo ma̲a̲th,
iyɔɔ bikɛ päm nyɔk kɛ loc gua̲a̲dɛ. 4 Kä cu
Jɛykɔp nɛy tin yiënkɛ det thiec, cuɛ wee,
"Dämaari, bä yɛn winith?" Cukɛ wee, "Bä
nɛy kä Haran." 5 Kä cuɛ kɛ lɛ thiec, "Ŋäc
yɛn Lɛybɛn, gat Nayɔr?" Cukɛ wee, "Ŋa̲ckɔ
jɛ."

(Page 105)

6 Cuɛ kɛ thiec, "Mal puɔ̲nydɛ?" Cukɛ wee,
"Mal puɔ̲nydɛ ɛlo̲ŋ, kä nɛn nyaadɛ ni Rɛycɔl
jɛn bëë mi kɛ det." 7 Cu Jɛykɔp kɛ jiök,
"Täämɛ ŋot cäŋ kɛ di̲t, kä ŋot gua̲a̲th in la
ruɔlkɛ ni ɤɔ̲k, yɛn wɛ̈ɛ̈, muɔcɛ det kɛ pi biaa
kɛ luɔc laak." 8 Cukɛ wee, " 'Ci nɛy ɛ
dee la̲t a ŋot tha̲a̲ŋ deet jɔ̲ɔ̲r, kä ŋot päm
'ka̲nɛ ni kɔn lɛp. Bi nɛy kɛ ma̲a̲th a ci det
ben, kä caa päm lɛp wi̲c jiɛw." 9 Kä kɛ
gua̲a̲th mi ŋotɛ kɛ ruac kɛ kɛ cu Rɛycɔl ben
kɛ det gua̲n kɛ ɤöö ɛ jɛn yien kɛ mɔ. 10
Mëë ci Jɛykɔp Rɛycɔl nɛn, nya närɛ ni Lɛybɛn
kɛnɛ det närɛ ni Lɛybɛn, cuɛ rɔɔdɛ tiec
thia̲kä kutdiɛn, cuɛ päm woc wii jiɛw, cuɛ
det närɛ ni Lɛybɛn moc kɛ pi. 11 Kä cu
Jɛykɔp nya närɛ ni Rɛycɔl thokdɛ cim, kä cuɛ
wiee ɛlo̲ŋ. 12 Cu Jɛykɔp Rɛycɔl jiök, i
"Mar nɛy kɔnɛ guur. E ɤän gat Ribɛkä, kä
cu nyam ɛmɔ riŋ, cuɛ jɛ wä la̲r gua̲n.
13 Mëë ci Lɛybɛn ruac ɛmɔ liŋ inɛ kɛ kui̲c
gatä nyiman ni Jɛykɔp, cuɛ riŋ kɛ ɤöö wëë
jɛ lor. Cuɛ jɛ bon, cuɛ jɛ cim, kä cuɛ jɛ
nööŋ dueelɛ.

(Page 106)

Cu Jɛykɔp jɛ ku la̲t ŋɔak diaal ɛwic. 14 Cu
Lɛybɛn ɛ jiök, "Epuc ɛ ji̲n cɔ̲a̲a̲dä, kä ɛ
ji̲n ri̲ŋdä." Cukɛ ku te kɛɛl kɛ pay kɛl.
15 Kä cu Lɛybɛn Jɛykɔp jiök. "Cäŋ duŋdan
mar dee ji̲n lät kɛ ɤä baaŋ? Läri ɛä pek
yio̲o̲wni tɔ go̲o̲ri tɔ." 16 Kä Lɛybɛn puɔ̲nydɛ
tëë kɛ nyier da̲ŋ rɛw, cɔalkɛ nya min di̲t ni
jɛn i Li̲i̲yä, kä cɔalkɛ nya min tɔt i Rɛycɔl.
17 Kä Li̲i̲yä te wäŋkɛ kɛ diɛw, kä Rɛycɔl ɛ
nyal mi te kɛ maan, kä gɔaa guecdɛ. 18
Jɛykɔp te lɔcdɛ kɛ nhök kɛ Rɛycɔl ɛlo̲ŋ, kä
cuɛ wee, "Yän bä nyin gɔaalu lat kɛ run
bärɔw kɛ kui̲c nyaadu ni Rɛycɔl." 19 Cu
Lɛybɛn ɛ jiök, "Gɔaa ni ɤöö ka̲mä jɛ ji, ɛn
nyaakä kä ɤöö dëë jɛ ka̲m ram mi dɔdiɛn.
Kuan tey kɛɛl." 20 Cu Jɛykɔp lät kɛ run
därɔw kɛ kui̲c Rɛycɔl, kä cu kɛn run tɔtɔ cet
ni kɛ ni̲n ti tɔt kä jɛ kɛ ɤöö nhɔkɛ Rɛycɔl
ɛlo̲ŋ. 21 Cu Jɛykɔp Lɛybɛn jiök, "Ku ɤä
ka̲m ciekdä kɛ ɤöö bi nɛy wä te kɛɛl kɔnɛ jɛ,
kɛ ɤöö ci gua̲a̲dä cop." 22 Cu Lɛybɛn nɛy
diaal tëë thieek kɛ jɛ thol,

(Page 107)

cuɛ mi̲th jak kä la̲tkɛ gɔɔlɛ. 23 Mëë ci
ɤɔw a thiaŋ cuɛ nyaadɛ ni Li̲i̲yä ka̲n, cuɛ jɛ
nöŋ Jɛykɔp dueel, cuɛ wä kä jɛ. 24 Cu
Lɛybɛn nya la̲tdɛ ni Dhilpä ka̲m nyaadɛ ni
Li̲i̲yä kɛ ɤöö baa läätdɛ. 25 Mëë ci ɤɔw
baak kɛ runwaŋ cu Jɛykɔp nɛn ni Li̲i̲yä, kä
cu Jɛykɔp Lɛybɛn jiök, "E ŋu ɛn ɛ ci ji̲n ɛ
lät kä ɤä mɛ? Ɣän ka̲n i lät kä la̲t kɛ
kui̲c Rɛycɔl? Cɛ ku laa ŋu mɛɛti ɤä mɔ?"
26 Cu Lɛybɛn Jɛykɔp jiök, "Kɔn te nɛy kɛ
ciaanda kɔn ji rööl ɛmɛ. 'Caa kɔn a kuɛ̈nkɛ
ni nya min tɔt kä kɛ̲̈ɛ̲̈. 27 Thuk juɔk kɛ
kui̲c kuën Li̲i̲yä bakɔ ji lɛ ka̲m nyam ɛ
dɔdiɛn ɛmɔ kɛ la̲t runi da̲ŋ bärɔw kɔkiɛn."
28 Cu Jɛykɔp lät inɔ, cuɛ juɔk thuk. Cu
Lɛybɛn ɛ coo ka̲m nyaadɛ ni Rɛycɔl a la
ciekdɛ. 29 Kä cu Lɛybɛn nyaadɛ ni Rɛycɔl
ka̲m nya la̲tdɛ ni Bi̲lä kɛ ɤöö baa läätdɛ.
30 Cu Jɛykɔp wä dueel kɛnɛ Rɛycɔl bä, kä cu
Jɛykɔp nhɔk ni Rɛycɔl ɛlo̲ŋ kä Li̲i̲yä, cuɛ
rɔɔdɛ ku nyɔk kɛ la̲t kɛ kui̲c Lɛybɛn kɛ run
bärɔw kɔkiɛn.

(Page 108)

31 Mëë ci Jaopa jɛ nɛn ɛn ɤöö lökkɛ Li̲i̲yä
ɛ Jɛykɔp cuɛ Li̲i̲yä jak kä dieth kä cuɛ
Rɛycɔl jak kä rol, thilɛ jɛ gat. 32 Cu
Li̲i̲yä ruët, cuɛ dap kɛ gat mi dho̲o̲l, cuɛ jɛ
cɔl i Rubɛn kɛ ɤöö cɛ lar i ci Kuoth Jaopa
riɛkdɛ nɛn, täämɛ, dɔɔ bi cɔwdä ɤä dhil
nhɔk. 33 Cuɛ rɔɔdɛ lɛ ni nyɔk kɛ ruët, cuɛ
lɛ dap kɛ gatdɛ mi dho̲o̲l, cuɛ wee, "Kɛ kui̲c
kä ɤöö ci Jaopa jɛ ŋa̲c i nyiɛrkɛ ɤä, ɛ jɛn
cɛ ɤä ka̲m gat ɛmɛ kɛ jɛ mɔ."̲ Cuɛ gat ɛmɔ
cɔl i Thimi̲yɔn. 34 Cuɛ rɔɔdɛ lɛ ni nyɔk
kɛ ruët, kä cuɛ lɛ ni dap kɛ gat mi dho̲o̲l,
cuɛ wee, "Täämɛ, cɔwdä bɛ rɔɔdɛ ku mat kɛ
ɤä kitɛ, kɛ ɤöö cä jɛ diëth gaat da̲ŋ diɔ̲k,
kɛ kui̲c ɛmɔ baa gat ɛmɛ ciötdɛ cɔl i Li̲bay."
35 Cuɛ rɔɔdɛ lɛ ni nyɔk kɛ ruët, cuɛ dap
kɛ gat mi dho̲o̲l, cuɛ ku wee, "En guäth ɛ
täämɛ mɛ, ɤän bä Kuoth Jaopa puany. (handwritten) Cuɛ
gat ɛmɛ cɔl i Judah......

(Page 109)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others