Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 27

1 Mëë ci Aydhɛk ku dɔŋ a cɛ wäŋkɛ yäm, cuɛ
kɛ̲̈ɛ̲̈dɛ ni Ithɔɔ cɔl, cuɛ wee, "Gatdä," cuɛ
loc, "Ɣän ɛn." 2 Cuɛ wee, "Ɣän cä dɔŋ,
kuecä cäŋ ɔ bi li̲w kɛ ɤä mɔ. 3 Täämɛ,
käni yio̲wku kɛnɛ gök bäärädu kɛɛ daŋ
bäärädu, wër käkni dɔɔr, bi ɤä wä na̲k ley,
4 kɛ ɤöö bi ɤä ben tha̲l ri̲ŋ mi com com min
ŋäci i nhɔakä jɛ. No̲ŋni jɛ ɤä, bä ben
mi̲th, kɛ ɤööɔ bä ji ben poth a 'ka̲n ni li̲w."
5 En guäth ɛmɔ Ribɛkä liŋɛ ji̲thdɛ kɛ min
lat Aydhɛk ɛ kɛ gatdɛ ni Ithɔɔ. Mëë ci
Ithɔɔ ku wä dɔɔr wëë kak kɛ ley mi bɛ nööŋ,

(Page 95)

6 cu Ribɛkä gatdɛ ni Jɛykɔp jiök, "Cä
guur liŋ min ruakɛ kɛnɛ gatmuɔɔr ni Ithɔɔ
i 7 No̲ŋni ɤä ri̲ŋ lɛ̲̈ɛ̲̈, bi ɤä ben tha̲l
ri̲ŋ mi com com kɛ ɤöö bä jɛ ben cam. Bä
ji poth nhiam Jaopa a ŋuɔtä 'ka̲n ni li̲w.
8 Kɛ kui̲c ɛmɔ liŋ rietdä, täämɛ cet kɛ mi
bä la̲r ji, 9 "Wër rɛy deet, no̲ŋni dɛy
bowni da̲ŋ rɛw ti cuath cuaath kɛ ɤöö ɤän
bä guur tha̲l ri̲ŋ mi gɔaa mi nhɔkɛ. 10
iyɔɔ bi ji̲n mieth ɛmɔ nöŋ guur kɛ ɤöö bɛɛ
wä cam, kɛ ɤöö bɛ ji poth a 'kenɛ ni li̲w."
11 Kä cu Jɛykɔp ruac kɛ man ni Ribɛkä, cuɛ
wee, "Nɛn ɛ, täämɛ maadi̲n, dämaar ni Ithɔɔ,
'ci nɛy cäät kɔnɛ jɛ kɛ ɤöö te puɔ̲nydɛ kɛ
miem, kä puɔ̲nydä thilɛ miem, puɔthɛ. 12
Dɔɔ bi gua̲a̲r puɔ̲nydä thiap mi bɛ ɤä jek
'ci ɛɛ jɛn ɤän Ithɔɔ bɛ coo ŋa̲c i mɛ̈ɛ̈tä ni
jɛ, bɛ coo lam ni̲ ɤä, 'cɛ bi lɛ poth ni yä."
13 Kä cu man ɛ jiök, "Lamdu baa wi̲cdä
gatdä, a duŋdu la lieŋ ruacdä kä rɔa, wër
no̲ŋni kɛ ɤä." 14 Cuɛ coo wä, cuɛ kɛ wä
nöŋ man.

(Page 96)

Cu man ri̲ŋ mi com com min la gua̲n ɛ a nhɔk
coo thal. 15 Täämɛ cu Ribɛkä bieeyni
Ithɔɔ kɛ̲̈ɛ̲̈dɛ tin gɔw ni kɛn ka̲n, cuɛ kɛ
la̲th puɔ̲ɔ̲ny gatdɛ min tɔt. 16 Kä cuɛ
tuacni dɛy böwni la̲th tetnikɛ kɛnɛ gua̲a̲
puɔth ŋuäädɛ. 17 Cuɛ ri̲ŋ in com com indan
kɛnɛ jurayni tin cɛ la̲t la̲th tetkä gatdɛ
ni Jɛykɔp. 18 Cuɛ wä kä gua̲n, kä cuɛ gua̲n
jiök, "Guandi̲n," cu gua̲n wee, "Ɣänɛ, gatdä,"
kä cuɛ jɛ thiec, i "E ji̲n ŋa?" 19 Cu
Jɛykɔp gua̲n jiök, "E Ɣän gatdu min kɛ̲̈ɛ̲̈ ni
Ithɔɔ. Täämɛ ɤän cä mëë ci ji̲n ɛ la̲r ɤä
la̲t. Ji̲n jiec rɔɔdu, bi mi̲th kɛ ri̲ŋ ɛ cä
nöŋ ji mɛ kɛ ɤöö bi ji̲n ɤä coo poth." 20
Kä cu Aydhɛk gatdɛ jiök, "Cu ji̲n nɔmɔ cu
ŋɔal wä jek i di, gatdä?" Kä cuɛ wee, "Cä
jɛ dap jek kɛ ɤöö Jaopa Kuothdan cɛ ɤä naŋ
kɛ cio̲o̲k mi gɔaa." 21 Cu Aydhɛk Jɛykɔp
jiök, "Ti̲i̲cni rɔ thiäkä, gatdä, kɛ ɤöö bä
puɔ̲nydu ben thiap mi ɛ ji̲n Ithɔɔ kɛnɛ mi
'ci ɛ ji̲n, bɛ ben jɔɔc." 22 Kä cu Jɛykɔp
coo wä kut gua̲n ni Aydhɛk.

(Page 97)

Min cɛ puɔ̲ny Jɛykɔp thiap inɛ cuɛ wee,
"Ji̲n cäät jɔwdu kɛ jɔw Jɛykɔp, kä tetku
cätkɛ kɛ tet Ithɔɔ." 23 Kä Aydhɛk 'kenɛ
jɛ ŋic ɛn ɤöö ɛ Jɛykɔp kɛ ɤöö te tetkɛ kɛ
miem cetkɛ däman ni Ithɔɔ, kä cuɛ Jɛykɔp
coo poth. 24 Kä cuɛ jɛ thiec, "E ji̲n
gatdä ni Ithɔɔ ɛpuc?" Cu Jɛykɔp wee, "Ɣɔ̲ɔ̲n,,
ɛ ɤän." 25 Cuɛ jɛ jiök, "No̲ŋni jɛ ɤä kɛ
ɤöö bä ben mi̲th kɛ ri̲ŋ gatdä, kä bä ji poth."
Cu Jɛykɔp ri̲ŋ nööŋ nhiam gua̲n, cuɛ mi̲th kɛ
ri̲ŋ, kä cuɛ jɛ nööŋ pi dɛɛni jiɛn, cuɛ
maath. 26 Kä cu gua̲n ni Aydhɛk ɛ jiök,
"Ji̲n, bër thiäkä täämɛ kɛ ɤöö bi ɤä ben
cim, gatdä." 27 Cuɛ coo ben thiäkä, cuɛ
jɛ cim, kä cuɛ ŋuäny bieydɛ ŋuäc, cuɛ jɛ
poth, cuɛ wee,
"Täämɛ nɛ̈nɛ jɛ, gatdä a ŋuäny puɔ̲nydɛ
cet kɛ ŋuäny kakä dɔaar in caa poth ɛ
28 Jaopa. Bi Kuoth ji ka̲m thäc Kuɔth kɛnɛ
thiɔl muɔ̲ɔ̲n kɛ bɛl ti ŋuan kɛnɛ kɔaaŋ
29 ti ŋuan. A nɛy diaal la la̲a̲tku, kä a
dör diaal guɔŋkɛ ro kɛ ji.

(Page 98)

A ruic dämuɔɔri te tetkädu, kä a gaat
muɔɔr guɔŋkɛ ro kɛ ji. Lam a kɛ nɛy
tɔ lam ji tɔ, kä poth a kɛ nɛy tɔ puɔth
ji tɔ."
30 Kä ni ɛɛn di̲n di̲i̲ni mëë ci Aydhɛk thuɔ̲k
kɛ mi pothɛ Jɛ ykɔp, ni ɛɛn kac Jɛykɔp
raar nhiam gua̲n ni Aydhɛk cu gat man ni
Ithɔɔ ben rɛc, gua̲a̲ cɛ wä kak thi̲n. 31
Cuɛ ri̲ŋ mi gɔaa thal, kä cuɛ jɛ nöŋ gua̲n,
cuɛ gua̲n jiök, "Jiɛc rɔɔdu, bi ji̲n mi̲th
kɛ ri̲ŋ ɛ caa nöŋ ji mɛ ɛ gatdu kɛ ɤöö bi
ji̲n ɤä poth." 32 Kä cu gua̲n ni Aydhɛk ɛ
jiök, "E ji̲n ŋa?" Cuɛ wee, "E ɤän gatdu
min kɛ̲̈ɛ̲̈ ni Ithɔɔ." 33 Cuɛ Aydhɛk coo lath
kɛ kɛ̈c, cuɛ wee, "Kä ɛ ŋa ɛn in ci wä kak
a bɛ ɤä nööŋ ri̲ŋ in cä cam a 'keni ni ben,
ɤɔ̲ɔ̲n, kä cuɛ cuaa jɛn puɔ̲thdɛ?" 34 Mëë ci
Ithɔɔ ruac gua̲n liŋ, cuɛ kɛ̈c a bɛ wak kɛ
jɔw mi di̲i̲t ɛlo̲ŋ, cuɛ gua̲n jiök, "Aɤ guadi̲n,
poth ɤä, mat ni ɤä puthä." 35 Kä cu gua̲n
ɛ jiök, "Ci dämuɔɔr ben kä ɤä kɛ ca̲p pɛlkä
a cɛ puɔ̲th in dëë poth ni ji ka̲n."

(Page 99)

36 Kä cu Ithɔɔ wee, "Täämɛ, 'kenɛ kuaa
thuɔ̲k ɛn ɤöö caa ku yi̲k cɔal ni guäthdɛ i
Jɛykɔp? Kɛ ɤöö jɛn täämɛ cɛ guäth da̲ŋ rɛw
ka̲n kä ɤä kɛ ɤöö jɛn ce di̲t diëëthdä ka̲n,
kä cɛ puɔ̲thdä lɛ ni ka̲n." Cuɛ
gua̲n lɛ ni jiök, "Ji̲n, cuɛ thilɛ puɔ̲th mi
cu ji̲n ɛ lɛ tɔ̲w kɛ kui̲cdä bä, guadi̲n?" 37
kä cu Aydhɛk Ithɔɔ jiök, "Liŋ ɛ, ɤän cä
dämuɔɔr ku thuŋ jak kä ri̲i̲cdu, kä cä jɛ
ka̲m gaat man diaal a la la̲a̲tkɛ, a mäni bɛl
kɛnɛ kɔaaŋ cä kɛ ka̲m jɛ. Bä ŋu dɔdiɛn ku
lɛ la̲t kɛ kui̲cdu, gatdä?" 38 Cu Ithɔɔ
gua̲n jiök, "E jɛn thuɔ̲k puthä min te kɛ ji
kä rɔaadɛ ɛn nɔmɔ, guadi̲n? Aɤ, nyɔk ɤä kɛ
mi pothi ɤä bä, guadi̲n." Cuɛ jɔwdɛ kap
nhial, ro̲tɛ ɛlo̲ŋ. 39 Cu gua̲n ni Aydhɛk ɛ
coo jiök,
"Liŋ ɛ, ciaandu bɛ na̲n kɛ thiɔl muɔ̲ɔ̲n,
40 kä bi na̲n kɛ thäc Kuɔth. Bi tëk kɛ
go̲cɛdu, kä bi ji̲n a läät dämuɔɔri, kä mi
wä ji̲n kueny bi ji̲n ɛ coo tɛ̈ŋ piny
ŋuäädu."

(Page 100)

41 Cu Ithɔɔ Jɛyɔp nyir kɛ kui̲c puthä
Jɛykɔp ëë ci gua̲n ɛ poth ni jɛ. Kä cu
Ithɔɔ ruac kä rɔa, cuɛ wee, "Ci ni̲n tin baa
paar ni gua̲a̲r thia̲k, kɛ kɔrɛ ɤän bä dämaar
ni Jɛykɔp näk. 42 Cua ruac gatdɛ min kɛ̲̈ɛ̲̈
ni Ithiɔɔ la̲r Ribɛkä, cuɛ raan coo ja̲k, cuɛ
Jɛykɔp in la gatdɛ min tɔt cɔl, cuɛ jɛ jiök,
"Liŋ ɛ, gat muɔɔr ni Ithɔɔ tɛth lɔcdɛ kɛ
näkdu, go̲o̲rɛ ɤöö bɛ ji näk. 43 Kɛ kui̲c
ɛmɔ täämɛ gatdä, ji̲n liŋ ruacdä, jiɛc rɔ,
dap ni wä kä dämaar ni Lɛybɛn kä Haran. 44
Bi ji̲n wä te kɛɛl kɛ jɛ mäni cäŋ ɔ wä
dämuɔɔr waŋ lɔaacdɛ kɛ ji wä pinyɔ. 45
Cäŋ ɔ wä dämuɔɔr waŋ lɔaacdɛ wä pinyɔ a cɛ
mi ci lät kä jɛ pa̲l ruëëc, kä bä ji jäk kä
raan mi bi ji luɔ̲ɔ̲c jɔk. E kui̲c ŋukä mi
dee yɛn da̲ŋ rɛw diaal coo par kɛ cäŋ kɛl?"
46 Kä cu Ribɛkä Aydhɛk jiök, "Ɣän cä cuuc
ɛlo̲ŋ kɛ nyier ji Hitayt; kɛ kui̲c ɛmɔ mi
dee Jɛykɔp lɛ ni kuɛɛn thi̲n kɛn nyieet titi
dee tëkdä gɔɔydɛ ku la ŋu kä ɤä?"

(Page 101)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others