Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 26

1 Kä ɛn guäth ɛmɔ cu ro̲l ɛmɔ te kɛ buɔth
mi di̲i̲t, mi la rɛw buath ëë ci kɔn ben mëë
te Abɛraam wanɔ. Cu Aydhɛk wä ro̲o̲l mi cɔal
i Gɛraar kä kuäär Pilithitiin mi cɔal i
Abimɛlɛk. 2 Cu Jaopa rɔ nyuɔth ɛ, kä cuɛ
jɛ jiök, " 'Cu wä kä Ijipt. Ji̲n wër, bi
wä cieŋ ro̲o̲l mi bi Ɣän ɛ la̲r i. 3 Cieŋ ni
muun ɛmɛ, kä bä te kɛɛl kɛ ji, bä ji poth,
bä muɔ̲n diaal titi ka̲m ji mäni kuayku, kɛ
ɤöö bä guok mi cä yac kɛ guurdɔɔŋ ni
Abɛraam (unclear)uɔ̲p.

(Page 90)

4 Bä kuayku rep a bikɛ ŋuan cet kɛ kuɛl
nhial, kä muɔ̲n diaal titi bi Ɣän kɛ ka̲m
kuayku, kä dör diaal baa kɛ poth kɛ kuayku.
5 Kɛ ɤöö mëëdan la Abɛraam ruacdä a liŋ, kä
rɔmɛ luëëkä kɛnɛ rui̲cdä a mäni ŋutkä." 6
Cu Aydhɛk coo cieŋ kä Gɛrar. 7 Kä cu ji
wec ɛmɔ Aydhɛk thiec kɛ kui̲c ciëkdɛ, cuɛ kɛ
jiök, i E nyimaar, kɛ min dualɛ kɛ ɤöö bɛ
lar i E ciekdɛ kɛ ɤöö diiwɛ jɛ i dɔŋ dëë jɛ
näk ɛ ji wec ɛmɔ kɛ kui̲c Ribɛkä, kɛ ɤöö jɛn
ɛ ciek mi tee maan. 8 Mëë cɛ cieŋ thɔ̲ŋ ɛmi
kɛ gua̲a̲th mi bäär cu Abimɛlɛk, kuäär ji
Pilithitiin, Aydhɛk guic kɛ wernyin muɔŋkɛ
kɛnɛ ciekdɛ ni Ribɛkä. 9 Kä cu Abimɛlɛk
Aydhɛk cɔl, cuɛ jɛ jiök, "Liŋ ɛ ni kɛ thuɔ̲k
pa̲ny, ciek ɛmɔ cä jɛ ŋa̲c i ɛ ciekdu a thil
di̲w, kä ji̲n, ɛ ŋu ɛn ëë laari jɛ i ɛ nyimaar?"
Cu Aydhɛk ɛ jiök, "Ɣän laarä jɛ inɔɛn ëë kɛ
ɤöö ɛ ɤän i dɔ̲ŋ bä li̲w kɛ kui̲cdɛ." 10 Cu
Abimɛlɛk wee, "E ŋu ɛn ɛ ci ji̲n ɛ lät kä kɔ
me? Dee raan dhil niɔɔn kɛ ciekdu, kä dee
ji̲n nɛy coo moc duer.

(Page 91)

11 Cu Abimɛlɛk nɛy diaal coo la̲r lär, i
Mi wëë te kɛ raan miẅä wut ɛmɔ kɛnɛ ciekdɛ
guëër, baa jɛ näk. 12 Cu Aydhɛk pieth kɛ
kak ɛn muun ɛmɔ, cuɛ kɛ ŋɛɛr gua̲th ti la̲ny
kɛ kuay ni kä kuɔ̲r. Cu Jaopa jɛ poth. 13
Cu wut ɛmɔ cuaa riäŋ riäŋ. Cu nyinkɛ wee mi
rëpkɛ ro a baa ram mi ti̲l ti̲l. 14 Cuɛ te
kɛ bäny ɤɔ̲ɔ̲k kɛnɛ bäny deet, kä cuɛ te kɛ
gɔl mi di̲i̲t, kɛ kui̲c ɛmɔ cuaa jɛ nyir ɛ ji
Pilithitiin kɛ ɤöö görkɛ ŋɔakɛ. 15
jiɛwnikɛ diaal tëë caa tɛt ni wal ɛ la̲a̲t
gua̲n ni Abɛraam ni mëë ŋot Abɛraam wanɔ,
cuɔ kɛn diaal mol kɛ kɛ mun ɛ ji Pilithitiin.
16 Kä cu Abimɛlɛk Aydhɛk jiök, "Ji̲n, woc
rɔɔdu kutda, jiɛni. Wër kɛ ɤöö ɛn täämɛ ci
te kɛ buɔ̲m mi di̲i̲t ni jɛn kä buɔ̲mdä." 17
Kä cu Aydhɛk ɤoth wi̲cdiɛn, cuɛ rɔɔdɛ wä lät
kä wecdɛ rɛy lo̲o̲lä Gɛraar, cuɛ cieŋ thi̲n.
18 Cu Aydhɛk jiɛwni tëë caa kɔn tɛt mëë te
gua̲n ni Abɛraam wanɔ nyɔk kɛ tët, kɛ ɤöö ci
ji Pilithitiin kɛ mol mëë ci Abɛraam li̲w.

(Page 92)

Kä cuɛ ciöötkiɛn tëë caa kɔn cɔɔl ni kɛ ɛ
gua̲n ni Abɛraam nyɔk kɛ loc thi̲n. 19
mëë ci la̲a̲t Aydhɛk rɛy lo̲o̲lä tɛt a cikɛ jiw
mi te kɛ pi jek thi̲n, 20 cu yiëën ɤɔ̲ɔ̲k ji
Gɛraar kɛnɛ yiëën ɤɔ̲ɔ̲k Aydhɛk coo gaak thi̲n,
la ji Gɛraar ɛ a laar, i Pi kɛɛ nyinkɔ. Cuɛ
jiw ɛmɔ coo cɔl i Ithɛk, kɛ ɤöö cikɛ gua̲a̲c
kɛ jɛ. 21 Täämɛ cukɛ jiw dɔdiɛn tɛt, kä
cukɛ lɛ ni gaak thi̲n bä, kä cuɛ ciötdɛ cɔl i
Thitnä. 22 Kä cuɛ ɤöth ɛn wanɛmɔ, cuɛ jiw
dɔdiɛn lɛ wä tɛt, kä 'kenkɛ lɛ gaak thi̲n ɛn
jiw ɛmɔ. Kä cuɛ ciötdɛ cɔl i Rɛyoboth, cuɛ
wee, "Kɛ ɤöö ci Jaopa gua̲a̲th rial ikä täämɛ
kɛ kui̲cdan, banɛ ro dieth a gɔaa ɛn muun ɛmɛ.
23 Cuɛ jiɛɛn ɛn wanɛmɔ, cuɛ wä kä Birci̲i̲ba.
24 Kä cu Jaopa rɔɔdɛ nyuɔth jɛ kɛ jɛn wäär
ɛmɔ, cuɛ wee, "E Jɛn Ɣän Kuoth guur ni
Abɛraam. 'Cu dual kɛ ɤöö Ɣän a kɛɛl kɛ ji.
Ɣän bä ji poth, kä bä kuayku jak kä ŋuan wii
muɔ̲ɔ̲n kɛ kui̲c läätädä ni Abɛraam." 25 Cuɛ
gua̲a̲th la̲t ɛn awanɛmɔ kɛ ɤöö baa Kuoth Jaopa
na̲k ley thi̲n, kä cuɛ ciöt Jaopa cɔl thi̲n.

(Page 93)

Cuɛ ciëëndɛ pua̲t ɛn wanɛmɔ, kä cuɛ cuaa jɛn
gua̲a̲th ëë cu la̲at Aydhɛk jiw tɛt thi̲n.
26 Cu Abimɛlɛk kɛnɛ määdɛ ni Ahu-dhath kɛ
Picɔl in la kuäär rɛ̈mdɛ ben kä Gɛrar wäkɛ kä
Aydhɛk. 27 Kä cu Aydhɛk kɛ jiök, "E ŋu
go̲o̲r yɛn ɛ mɔ kä ɤä, kä ŋäc yɛn ɛ i nyir yɛn
ɤä a cu yɛn ɛä tuk kutdun mëëdan?" 28 Cukɛ
wee, "Kɔn cakɔ jɛ ku pay nɛn a gɔaa ɛn ɤöö
Jaopa a kui̲idu. Cakɔ wec inɛ, Banɛ ro ku
yac kamdan kɔn bakɔ guok la̲t kɛ ji, 29 kɛ jɛn
ɤöö 'ci yɛn kɔ bi lät kä mi jiääk. ' Ka̲nkɔ ji
guëër, thilɛ mi dɔ̲ŋ mi cakɔ lät kä ji ɛ ni
mi gɔaa, kä cuaakɔ ji jak kä wä kɛ mal.
Täämɛ ci yɛn kuaa nɛy ti caa poth ɛ Jaopa."
30 Cuɛ kɛ coo lät kä mi̲th, cukɛ mi̲th kä
cukɛ maath. 31 Cukɛ keer kɛ runwaŋ, cukɛ
ro ku yac kamnikiɛn. Cu Aydhɛk kɛ rial ikä
kɛ kui̲c ja̲liɛn, cuɛ kɛ jak kä wä kɛ mal. 32
Ni kɛ jɛn cäŋ ɛmɔ cu läät Aydhɛk ben, kä
cuɛ jɛ la̲r jiw mi ci kɛn ɛ tɛt, cuɛ jɛ
la̲r ɤöö, Cakɔ pi jek thi̲n.

(Page 94)

33 Cuɛ jɛ cɔl i Ciba kɛ kui̲c ɛmɔ cua ciöt
gua̲th ɛmɔ coo cɔl i Birci̲i̲ba mäni walɛ.
34 Mëë ci Ithɔɔ runkɛ a jɛn ŋuaan, cuɛ
Judith ka̲n a la ciekdɛ, nya wutkä mi cɔal i
Bɛɛri, raan Hitayt, kä cuɛ ciek dɔdiɛn mi
cɔal i Ba-thɛ-math, nya wutä mi cɔal i Elɔn
kuɛn bä. 35 Kä cukɛ tëk Ribɛkä kɛnɛ
Aydhɛk jak kä bɛc ɛlo̲ŋ.

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others