Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 19

1 Cu ja̲a̲k Kuɔth da̲ŋ rɛw tɔtɔ ben kä Thɔdɔm
kɛ thiaŋ, cu kɛn Lɔt jek a tëë nyuurä thoo
duɔ̲p in bä kɛ kɛ. Kä mëë ci Lɔt kɛ nɛn, cuɛ
rɔɔdɛ yuth, cuɛ kɛ wä lor, kä mëë cɛ cop
nhiamdiɛn cuɛ rɔɔdɛ goŋ. 2 Kä cuɛ kɛ jiök,
"Kua̲rkä, rietɛ ro täämɛ, bɛ̈ɛ̈ dueel ja̲ŋädun,
biaa niɛɛn thi̲n kɛ wäär ɛmɛ kɛɛliw, kä biaa
ciökun lak, bi jɛn coo loth piny iruun kɛ
runwaŋ. Cu kɛn ɛ loc, "ëc, 'ci ɛɛ jɛn, bi
nɛy niɛɛn dup." 3 Kä cu Lɔt kɛ gil ɛlo̲ŋ,
cukɛ ŋɔ̲a̲a̲ŋ cu kɛn ɛ pa̲l ɛ, cu Lɔt kɛ naŋ
dueel. Cuɛ mi̲th jak kä rial ikä kɛ kui̲cdiɛn
cuɔ kɛ lät kä kuän mi ka̲n la̲t kɛ thuɔp,

(Page 59)

cu kɛn ɛ cam. 4 A ŋotkɛ 'kenkɛ ni wä tɔ̲ɔ̲c,
wutni wec tin la wutni Thɔdɔm, ŋuɛ̈tni kɛnɛ
dɔŋ, nɛy diaal ni peekdiɛn cukɛ dueel go̲l.
5 Cu kɛn Lɔt cɔl, cukɛ wee, "Wutni tin ci
ben dhɔru mindan kɛ thiaŋ a ni? No̲o̲ŋni kɛ
kɔ raar kɛ ɤöö bakɔ kɛ ŋa̲c." 6 Kä cu Lɔt
wä kä kɛ raar, cuɛ duel nyɔk kɛ lek thi̲n.
7 Cu Lɔt kɛ jiök, "Dämaari, ɤän la̲ŋä ni yɛ,
täämɛ yɛn 'cuayɛ mɛ jiääk ɛmɛ lät. 8 Täämɛ
yɛn, liɛŋɛ jɛ, ɤän ta̲a̲ kɛ nyieekä da̲ŋ rew ti
'ken met niɛɛn kɛ wutni, a kɛ̈bä nöŋ jɛ raar,
la̲tɛ mi go̲o̲r yɛn ɛ kɛ kɛ, duŋdɛ ɤöö thilɛ
mi bi yɛn ɛ lät kä wutni titi kɛ ɤöö ci kɛ ro
ben riet dueelä." 9 Cukɛ Lɔt jiök, "Lɛkni
rɔ jɔk!" Kä cukɛ le wee, "En wut ɛmɛ täämɛ
cɛ ben tey wanɛmɛ kɛ gua̲a̲ mi tɔt, kä täämɛ
go̲o̲rɛ ɤöö baa luuk nath. Täämɛ bakɔ ji lät
kä mi bɛc ni jɛn kä kɛ." Kä cukɛ Lɔt dhiac
thoo duëël, cukɛ thia̲k kɛ mi bikɛɛ thi̲i̲k to̲l.
10 Kä cu wutni tin te dueel tetkiɛn ruɔny
raar kɛ thok duëël, cu kɛn Lɔt käp, cukɛ jɛ
yuɔ̲th dueel rɛci, kä cukɛ duel gäk.

(Page 60)

11 Kä cu kɛn wutni tin te raar jak kä cio̲o̲r
kɛn diaal ɛwic, matdiɛn diaal gaat ti nyin
tiɛni a mäni nɛy ti di̲t tëë te thoo duëël a
bikɛ cuuc kɛ ruëny kɛ thok duëël. 12
cu wutni tɔtɔ Lɔt jiök, "Ji̲n tii kɛ wat
kɔkiɛn kä ji wec wanɛmɛ? Cɔw nyiëëtku, kɛnɛ
mi kɛ gaatku, kɛ nyieeku, cäŋ ɛ watdu dɔdiɛn
mi te där wec wanɛmɛ naŋni jɛ raar guäth ɛmɛ.
13 Kɛ ɤöö bi nɛy wec ɛmɛ däk kɛ ɤöö nɛy
titi ci lul kɛ kui̲c jiääkädiɛn di̲t ɛlo̲ŋ
nhiam Joapa, kä Jaopa cɛ nɛy ja̲k kɛ ɤöö bi
nɛy wec ɛmɛ däk." 14 Cu Lɔt coo wä raar
dueelɛ, cuɛ wä ruac kɛ cɔw nyiuëëtkɛ ti görkɛ
ɤöö baa nyieekɛ kuɛn. Cuɛ kɛ jiök, "Wuɔcɛ
ro guäth ɛmɛ kɛ ɤöö Jaopa cɛ thia̲k kɛ ɤöö
bɛ wec ɛmɛ däk." Duŋdɛ ɤöö ruacdɛ cuɛ ku
lɛ ciee duŋ muɔŋä kä cɔw nyiëëtkɛ. 15
mëë ci ɤɔw baak kɛ runwaŋ cu ja̲a̲k Kuɔth tɔtɔ
Lɔt gil, cukɛ wee, "Jiɛc rɔɔdu, naŋ ciekdu
kɛnɛ nyieeku da̲ŋ rɛw ti te wanɛmɛ ti
mäni mi yiek yɛ thum kɛ baap kɛ duäc wec
ɛmɛ."

(Page 61)

16 Cuɛ lɛ tee ŋin, kɛ kui̲c ɛmɔ cu
wutni tɔtɔ jɛ coo tho̲t tetä kɛ ɤöö ci
Jaopa lɔcdɛ kɔ̲a̲c kɛ jɛ ɛn guäth ɛmɔ, jɛn
kɛnɛ ciekdɛ, kɛ nyieekɛ da̲ŋ rɛw. Cu kɛn ɛ
naŋ raar. 17 Kä mëë ci kɛn kɛ ku naŋ raar,
cukɛ wee, "la̲nyɛ yieykun raar, 'cuayɛ jɔkdun
liɛc, kä 'cuayɛ tce gua̲a̲ mi cuŋ yɛn thi̲n kä
lo̲o̲l. Barɛ ro päämni mäni mi yiek yɛ
thum." 18 Kä cu Lɔt kɛ jiök, "Aɤ, 'ci ɛɛ
jɛn kua̲rkä. 19 Nɛ̈nɛ jɛ, ci ja̲ŋdun gɔɔy
lɔaac jek nhiamdun, ci lɔcdun gɔaa kɛ ɤä a
ci yɛn ɛä kän, duŋdɛ ɤöö 'ci ɤän dee riŋ
päämnïmää mi yi̲k riɛk mi di̲i̲t ɤä jek a bä
li̲w. 20 Nɛ̈nɛ jɛ, wec ɛ te kui̲c ɛmɔ ɔ thia̲k
ni jɛn kɛ ɤöö bä rɔ bar thi̲n, ɛ wec mi tɔt.
A rɔ bä la̲ny thi̲n. 'Ci ɛɛ wec mi tɔt? Kä
bi tëkdä kään thi̲n." 21 Cuɛ jɛ jiök, "Nɛn
ɛ, bä ji pa̲l wä bä kɛ gɔɔy lɔaacdä a 'cä
wec ɔ go̲o̲ri wä thi̲nɔ bi däk. 22 Dap wä,
kɔli rɔ thi̲n. Thilɛ mi dëë la̲t a 'keni ni
cop thɔ̲ŋ ɛmɔ." Kɛ kui̲c ɛmɔ ciöt wec ɛmɔ
cɔal i Dhoar.

(Page 62)

23 Ci cäŋ ku thuŋ käny nhial mëë bä Lɔt
kä Dhoar. 24 Täämɛ cu Jaopa guiy ti lëth
lëëth kɛ mac jak kä dɛm nhial wi̲c Thɔdɔm
kɛnɛ Gɔmɔra. 25 Cuɛ wii tɔtɔ däk mäni
lo̲o̲l (unclear) kɛɛliw, kɛ ji wiini tɔtɔ, kɛ ŋɔak diaal
tëë ci do̲ny wi̲c muɔ̲ɔ̲n. 26 Kä cu ciek Lɔt
in jäl jɔɔdɛ jɔkdɛ liɛc, cu puɔ̲nydɛ rɔ looc
ni mi cet kɛ katɛ mi ci rɔ päm.
27 Cu Abɛraam looth ni kɛ runwaŋ, wëë gua̲a
ëë cɛ kɔŋ cuɔ̲ŋ thi̲n nhiam Jaopa. 28 Cuɛ
luɔt Thɔdɔm kɛnɛ Gɔmɔra liɛc a mäni luɔt
muɔ̲ɔ̲n lo̲o̲lä kɛɛliw. Cuɛ car, cuɛ ga̲a̲c kɛ
ɤöö ci tol wec pal ni puɔ̲ɔ̲rä cet ni kɛɛ waŋ.
29 Cuɛ cuaa jɛn inɔ mëë ci Kuoth wii lo̲o̲lä
däk, cuɛ Abɛraam tim, kä cuɛ Lɔt gieek raar
rɛy däkä guäth ëë däkɛ wii tëë cieŋ Lɔt thi̲n.
30 Täämɛ Lɔt cuɛ jiɛɛn kä Dhoar, cuɛ wä
cieŋ wi̲c päämni kɛnɛ nyieekɛ da̲ŋ rɛw kɛ ɤöö
dualɛ kɛ cieŋ kä Dhoar. Cuɛ coo ciɛŋ ni
cɔ̲a̲k päämni kɛnɛ nyieekɛ da̲ŋ rɛw. 31 Cu
nyam in kɛ̲̈ɛ̲̈ ruac kɛ nya̲m in guur jɛ, cuɛ wee,

(Page 63)

"Gua̲ndan cɛ dɔŋ, thilɛɤɔw wut mi dee ben
kä kɔn mi dee niɛɛn kɛ kɔn. 32 Wanɛ
gua̲ndan jak kä maath ɛ pi dɛɛni jiɛn ti cet
kɛ kɔaŋ. Ban coo niɛɛn kɛ jɛ kɛ ɤöö ban
wi̲cdan dieth kɛ gua̲ndan." 33 Cukɛ gua̲ndiɛn
coo jak kä yɔ̲ŋ ɛn wääri mɔmɔ, kä cu kɛ̲̈ɛ̲̈ coo
wä dueel cuɛ wä niɛɛn kɛnɛ gua̲n, kä cu gua̲n
tɔ̲ɔ̲cdɛ kɛnɛ jiɛɛndɛ kui̲c nhiamdɛ. 34 Mëë
ruɔ̲n cu kɛ̲̈ɛ̲̈ gurɛ jiök, "Nɛn ɛ, cä niɛɛn
thiaaŋ kɔnɛ gua̲a̲r, lɛ̈lnɛ jɛ lɛ jak kä yɔ̲ŋ ɛn
wääri, biaa lɛ wä tɔ̲ɔ̲c jɛnɛ jɛ kɛ ɤöö ban
wi̲cdan dieth kɛ gua̲ndan." 35 Cukɛ gua̲ndiɛn
coo lɛ ni jak kä yɔ̲ŋ ɛn wääri nɔmɔ bä, cu
nyam in tɔt jiɛɛn, cuɛ wä niɛɛn kɛ jɛ, kä
cu gua̲n tɔ̲ɔ̲cdɛ kɛnɛ jiɛɛndɛ kui̲c nhiamdɛ.
36 Cuaa nyiee Lɔt da̲ŋ rɛw coo ruet ɛ gua̲ndiɛn
inɔ. 37 Cu kɛ̲̈ɛ̲̈ dap kɛ gat mi dho̲o̲l, cuɛ
ciötdɛ cɔl i Moap. Cuaa gua̲n ji Moap määni mi
cie walɛ. 38 Cu nyam in tɔt gat dieth, cuɛ
ciötdɛ cɔl i Benami. Cuaa gua̲n ji Amɔn määni
mi cie walɛ.

(Page 64)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others