Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 18

1 Cu Jaopa rɔɔdɛ nyuɔ̲th(unclear) jɛ kut jiɛn ok kä
Mɛ̈mɛrɛy gua̲a̲th ëë nyuurɛ thoo duëëlɛ kɛ cäŋ
däär. 2 Kä cuɛ wi̲cdɛ jiɛc, cuɛ guic, kä
liɛŋɛ jɛ, cu wutni da̲ŋ diɔ̲k cuɔ̲ŋ nhiamdɛ a
na̲n a määth. Mëë cɛ kɛ nɛn, cuɛ riŋ, cuɛ kɛ
wä lor, kä cuɛ rɔɔdɛ goŋ. 3 Cuɛ lar,
"Kuäärä, mi gɔaa lɔcdu kɛ ɤä, 'cu ja̲ŋdu bar.
4 A pi ti tɔt baa nööŋ, bi ciöku lak, bi
lɔ̲ɔ̲ŋ thaar jiaath ɛmɛ. 5 Bä miethdu nööŋ,
biaa yieykun luɔ̲ɔ̲c kɛ mieth. Biaa coo räth
nhiam iyɔɔ kɛ ɤöö caa thuŋ ben kä ja̲ŋdun."
Cu kɛn ɛ coo jiök, i "Lätni cet kɛ mi nhɔk
lɔcdu jɛ."
6 Kä cu Abɛraam wä dueel duälä kä Thɛyrä
kɛ pɛ̈th. Cuɛ wee, "Riali theemni nuɔ̲p mi
wiew da̲ŋ diɔ̲k ikä, läny ɛ, kä bi ɛ nyɔp.
Thal ɛ a la jurayni." 7 Kä cu Abɛraam ruŋ
rɛy ɤɛ̲ɛ̲k, cuɛ kuɛ̈t ka̲n mi te kɛ ri̲ŋ mi gɔaa
mi kɔ̲c kɔ̲c, kä cuɛ jɛ ka̲m raan la̲t mi cu jɛ
la̲t kɛ pɛ̈th. 8 Täämɛ cuɛ cak ti ruɔt kɛnɛ
piw ka̲n kɛ kuɛ̈t in caa rial ikä, cuɛ jɛ
nööŋ, cuɛ jɛ la̲th nhiamdiɛn.

(Page 55)

Kä cuɛ cuɔ̲ŋ kutdiɛn gua̲a̲ wäkɛ kɛ mi mi̲thkɛ
thaar jiaath. 9 Cukɛ wee, "Ciekdu ni
Thɛyrä a ni" Cuɛ wee, "Jɛn a dueel duälä."
10 Kä cuɛ wee, "Epuc Ɣän bä luny kä ji
iruel, kä ciekdu ni Thɛyrä bɛ dap kɛ gat mi
dho̲o̲l." Kä Thɛyrä liŋɛ ji̲thdɛ thoo duëël
duälä jɔɔcɛ. 11 Täämɛ Abɛraam kɛnɛɛ Thɛyrä
ŋuɔɔt a ci run tëë dee dap kɛ jɛ thuuk. 12
Cu Thɛyrä rɔɔdɛ ku dɔl, cuɛ wee, "Dee
puɔ̲nydä lɛ ŋot kɛ yiɛl kɛ kɔr gua̲th mi cä
dɔŋ ɛlo̲ŋ, kä ci cɔwdä dɔŋ ɛlo̲̲ŋ?" 13 Cu
Jaopa Abɛraam jiök, "E ŋu ci Thɛyrä to̲k dɔlɔ
a bɛɛ lar, i Dëë gat yi̲k dieth, kä cä dɔŋ?
14 Tëë kɛ mi dee Kuoth dhal? Ɣän bä luny
kä ji ni kɛ jɛn gua̲a̲th ɛ cä larɛ iruel, kä bi
thɛyrä dap kɛ gat mi dho̲o̲l." 15 Kä cu
thɛyrä jɛ jay, cuɛ wee, " 'Ka̲n to̲k dɔl," kɛ
ɤöö dualɛ. Cuɛ jɛ jiök, "Ec, ji̲n ci to̲k dɔl."
16 Kä cu wutni jiɛɛn gɔɔl Abɛraam, cukɛ wä
kɛ duɔ̲ɔ̲p Thɔdɔm, cu Abɛraam kɛ na̲a̲m thoo
duɔ̲p.

(Page 56)

17 Cu Jaopa wee, "Dee Ɣän mi göörä i bä
la̲t tääy kä Abɛraam? 18 kɛ ɤöö Abɛraam
baa do̲r mi di̲i̲t mi bum bum?, kä dör ɛɔaa
diaal baa kɛ poth kɛ jɛ? 19 A la! kɛ ɤöö
cä jɛ mɛk i bɛ ji gɔaalɛ kɛnɛ gaatkɛ tɔ bi
ben kɔɔrɛ tɔ ruëc ɛöö bikɛ duɔ̲ɔ̲p Jaopa luɔ̲th
kɛ min bikɛ lät cuŋni la̲t kɛnɛ ciɛŋ luɔ̲k, kɛ
ɤöö dee Jaopa mi cɛ lar nöŋ Abɛraam." 20
Cu Jaopa jɛ lar, "Täämɛ, kɛ ɤöö ruac nath kɛ
jiääk Thɔdɔm kɛnɛ Gɔmɔra cää liŋ i cɛ di̲t
ɛlo̲ŋ kä bɛcɛ, 21 Ɣän bä wä piny kɛ ɤöö bä
mɔ cä liŋɔ nɛn, mi ɛ thuɔ̲k cet kɛ mɛ cä
liŋɛ, kä mi 'ci ɛ jɛn, bi Ɣän ɛ ŋa̲c."
22 Cu wutni tɔtɔ ro riet kä Thɔdɔm, kä cu
Abɛaam ŋot ni kɛ cuɔ̲ŋ nhiam Jaopa. 23 Cu
Abɛraam rɔɔdɛ tieec thiäkä kutdɛ, cuɛ wee,
"Täämɛ, bi Ji̲n ji cuŋni näk kɛɛl kɛ nɛy ti
jiäk ɛpuc? 24 Mi duŋ tëë kɛ nɛy ti jɛn
dhieec ti ji cuŋni rɛy wec, dee Ji̲n gua̲ath
ɛmɔ däk? 'Ci jɛ dee päl kɛ kui̲c nɛɛni ti
jɛn dhieec ti ji cuŋni ti te thi̲n?

(Page 57)

25 En ɤöö bi nɛmɛ la̲t, na̲nɛ kɛ Ji. En ɤöö
bi nɛy ti ji cuŋni näk kɛɛl kɛ nɛy ti jiäk
a bi ji cuŋni duŋdiɛn pa̲a̲r kɛ nɛy ti jiäk,
ɛn nɔmɔ, na̲nɛ kɛ Ji. 'Ci Luuk ɤɔaa kɛɛliw
dee la̲t ni mi la cuɔ̲ɔ̲ŋ?" 26 Cu Jaopa wee,
"Mi wä Ɣän nɛy ti jɛn dhieec ti ji cuŋni wä
jek där wec kä Thɔdɔm, Ɣän bä wec ɛmɔ päl
kɛɛliw kɛ kui̲cdiɛn." 27 Cu Abɛraam ɛ loc,
cuɛ wee, "Cä rɔ ɤa̲t ruac Jaopa, ɤän ram mi
baŋ mi tur, kä ŋɛ̈th. 28 En duŋ te dhieec
jɔ̲ɔ̲r kä ji uŋni ti jɛn dhieec dee Ji̲n wec
kɛɛliw däk kɛ ɤöö te dhieec jɔ̲ɔ̲r?" Kä cuɛ
wee, " 'Ci Ɣän ɛ dee däk mi cä nɛy ti jɛn
ŋuaan wi̲cdɛ dhieec ti ji cuŋni jek thi̲n."
29 Cuɛ rɔ lɛ nyɔk kɛ ruac kɛ Jɛ, cuɛ wee,
"Duŋ mi jeki ni jɛn da̲ŋ ŋuaan thi̲n̲?" Cuɛ
loc, "Kɛ kui̲c jɛn ŋuaan 'ci Ɣän nɔmɔ bi la̲t."
30 Täämɛ cuɛ wee, "A Jaopa 'ci ŋɛ̈ɛ̈ny kɛ ɤä,
a lɛ̈lä ruac. Duŋ tc jɛn diɔ̲k thi̲n?" Kä cuɛ
loc, "Ɣän 'cien ɛ bi la̲t mi jëkä jɛn diɔ̲k
thi̲n." 31 Cuɛ wee, "Nɛn ɛ, cä rɔ ɤa̲t ruac
Jaopa. Duŋ te jɛn rɛw thi̲n?" Cuɛ wee,

(Page 58)

" 'Cä jɛ bi däk kɛ kui̲c jɛn rɛw." 32 Täämɛ
cuɛ wee, "A Jaopa 'cɛ lɔcdɛ bi waŋ kɛ ɤä,
ɤän bä ku lar ni kɛl, bi ɤän coo peek. Duŋ
te wäl thi̲n?" Cuɛ loc, "Kɛ kui̲c nɛɛni da̲ŋ
wäl 'cä jɛ bi däk." 33 Kä ɛn guäth ɛmɔ
cukɛ coo däk piny, cu Jaopa wä dupdɛ min wëë
thi̲n min cɛ ku thuɔ̲k kɛ ruac kɛ Abɛraam.
Kä cu Abɛraam luny dhɔrɛ.

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others