Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 13

1 Cuɛ cuaa jiɛɛn Abram kä Ijipt kɛnɛ
ciekdɛ kɛ ŋɔakɛ diaal. Cuɛ wä kɛɛl kɛnɛ
Lɔt kä Nɛkɛp. 2 Täämɛ Abram cuɛ ria̲ŋ kɛ
ɤɔ̲k, kɛ yio̲w kɛɛ da̲a̲p. 3 Kä cuɛ ɤöth kä
Nɛkɛp, cuɛ pal kä Bɛthɛl, cuɛ räth gua̲th
ëë ci duelɛ mi la la̲tkɛ kɛ dua̲l kɔŋ te thi̲n
kɛ jio̲l. Gua̲a̲th ɛmɔ tëë kɛm Bɛthɛl kɛnɛɛ
Eyay. 4 E jɛn gua̲a̲th ëë cɛ Jaopa kɔŋ moc
kɛ duɔ̲ɔ̲r thi̲n kɛ jio̲l. Cu Abram ciöt Jaopa
cɔl thi̲n. 5 Kä Lɔt ëë ci wä kɛɛl kɛnɛ
Abram cuɛ ni te kɛ buɔ̲n deet kɛnɛ ɤɔ̲k, kɛ
duël dua̲li. 6 Cu mun coo thil gua̲a̲th mi ro̲ŋ
kɛ thi̲n. Cu wal dak kɛ ɤöö ŋɔakiɛn cikɛ ŋuan
ɛlo̲ŋ, 'cikɛ dee cieŋ guäth kɛl. 7 Kɛ kui̲c
kä nɔmɔ cuɛ tee gak kam yiëën ɤɔ̲ɔ̲k Lɔt kɛnɛ
yiëën ɤɔ̲ɔ̲k Abram. En guäth ɛmɔ cieŋ ji
Kɛynɛn kɛnɛ ji Pɛrɛdhayt muun. 8 Täämɛ cu
Abram Lɔt jiök, "A thil gak kamdan kɔn ji
kɛnɛ yiëën ɤɔ̲ɔ̲ku kɛ yiëën ɤɔ̲ɔ̲kä, kɛ ɤöö
maar kɔn. 9 Täämɛ, mun ɛmɛ cɛ te nhiamdu
kɛɛliw? Da̲knɛ piny täämɛ.

(Page 41)

Mi bi wä caam, bä wä cueec, kä mi bi wä
cueec, bä wä caam." 10 Cu Lɔt wi̲cdɛ jiɛc,
cuɛ lo̲o̲l mi te kam päämni kä Jɔrdɛn nɛn. E
Gua̲a̲th mi la nhiaal a dɛm thi̲n cet kɛ gua̲a̲
kakä Jaopa, cet kɛ mun Ijipt mi lot rɔ kɛɛ
Dhoar. Nɛmɛ kɛɛliw cɛ tuɔɔk a ŋot Jaopa
'kɛnɛɛ Thɔdɔm kɛnɛ Gɔmɔra ni däk. 11 Cu
Lɔt lo̲o̲l Jɔrdɛn kɛɛliw coo mëk rɔɔdɛ. Cu
Lɔt ɤöth kä käny ca̲ŋ, cukɛ ro coo da̲a̲k inɔ.
12 Cu Abram cieŋ muun Kɛynɛn, kä cu Lɔt cieŋ
rɛy wi̲i̲ni lo̲o̲lä nɔmɔ. Cuɔ duël dua̲likɛ ɤöth
a räth ni kä Thɔdɔm. 13 Täämɛ ji thɔdɔm kɛ
nɛy ti wa̲n wa̲a̲n ti ji dueeri ti di̲t ɛlo̲ŋ
kɛ Jaopa.
14 Cu Jaopa Abram jiök, kɛ kɔr gua̲th ëë ci
Lɔt jiɛɛn kɛ jɛ, "Jiɛc wi̲cdu, tokɛ kɛ guec ni
ɛɛn gua̲th ɛ tii thi̲nɛ. Met nhiamdu liɛc kɛ
cuecdu a mäni camdu kɛnɛ jɔkdu. 15 Kɛ ɤöö
bä mun mi ci ji̲n ɛ nɛn kɛɛliw ka̲m ji mäni
kuayku a wee wä. 16 Ɣän bä kuayku jak kä
cet kɛɛ tup piɛny, a mi dee raan tup piɛny
kuɛn a mäni kuayku dëë kɛ kuɛn bä.

(Page 42)

17 Jiɛc rɔ, jäl mun kɛɛliw thɔ̲a̲ŋɔ kɛnɛ
thɔ̲a̲ŋɔ kɛ ɤöö bä jɛ ka̲m ji." 18 Cu Abram
duelɛ mi la la̲tkɛ kɛ dua̲l coo ɤo̲th, cuɛ ben
cieŋ jiɛn ti cɔal i ok kä Mɛ̈mɛrɛy min te kä
Hɛpɛrɛn. Cuɛ Jaopa moc kɛ duɔ̲ɔ̲r ɛn guäth ɛmɔ.

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others