Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 12

1 Täämɛ Jaopa cɛɛ Abram jiök, "Jiɛni
ro̲o̲lun, bänyni watku piny kɛnɛ gɔl guur,
wër muun mi bi Ɣän ɛ nyuɔ̲th ji. 2 Bä ji
jak kä do̲r mi di̲i̲t, kä bä ji poth, kä bä
ciötdu jak kä mi di̲i̲t kɛ min bi ciaandu
naath nöŋ puɔ̲th. 3 Ɣän bä nɛy ti puɔthkɛ
ji poth, bä ram ɔ lam ji mɔ lam, kä thär
gɔali ɤɔaa diaal baa kɛ poth kɛ ji." 4 Cuɛ
cuaa wä Abram cet kɛ mi caa la̲r jɛ ɛ Jaopa,
kä cu Lɔt wä kɛ jɛ kɛɛl. Abram runkɛ jɛn
bärɔw wi̲cdɛ dhieec jiɛɛndɛ kä Haran. 5
cu Abram ciekdɛ ni Thɛyr nɛŋ, kɛnɛ gat
däman ni Lɔt, kɛ ŋɔakiɛn diaal tëë ci kɛn kɛ
ma̲a̲t, kɛ nɛy tëë ci kɛn kɛn jɛk kä Haran.
Cukɛ tɛth piny wäkɛ kä Kɛynɛn. Mëë cikɛ
cop muun Kɛynɛn 6 cu Abram mun rɛt, cuɛ
räth kä Cɛkɛm cuɛ cop jiaath mi cɔal i ok
kä Morɛy.

(Page 38)

En guäth ɛmɔ cieŋ ni ji Kɛynɛn muun. 7
Täämɛ Jaopa cuɛ rɔɔdɛ nyuɔ̲th Abram, cuɛ jɛ
jiök, "Ɣän bä mun ɛmɛ ka̲m kuayku." Kɛ kui̲c
ɛmɔ cuɛ Jaopa mi ci rɔɔdɛ nyuɔ̲th jɛ coo lät
kä gua̲a̲th mi na̲kɛ jɛ duɔ̲ɔ̲r thi̲n. 8 Cuɛ
jiɛɛn ɛn guäth ɛmɔ, cuɛ wä pa̲a̲m käny ca̲ŋ
kä Bɛthɛl, cuɛ duelɛ mi laa la̲tkɛ kɛ dua̲l
yiath piny. Tɛ bɛthɛl kä kuony ca̲ŋ, kä tɛ
Eyay kä käny ca̲ŋ. Cuɛ Jaopa lät kä gua̲a̲th
ëë näkɛ jɛ duɔ̲ɔ̲r thi̲n, cuɛ ciöt Jaopa cɔl.
9 Kä cu Abram lɛ ni ŋot kɛ wä nhiam, cuɛ
räth ni kä Nɛkɛp.
10 Täämɛ cu ɤɔw te kɛ buɔth ɛn ro̲o̲l ɛmɔ,
kä cuɛ cuaa wä Abram kä Ijipt kɛ ɤöö bɛ cieŋ
thi̲n kɛ ɤöö tëë kɛɛ buɔth mi di̲i̲t muundɛ.
11 A ŋotkɛ 'kenkɛ ni cop ro̲o̲l Ijipt, cu
Abram ciekdɛ ni Thɛyray jiök, "Ɣän ŋa̲cä jɛ
ɛn ɤöö lapi ciek mi te kɛ maan. 12 Mi wä
ji Ijipt ji wä nɛn bi kɛn ɛ lar, i Nɛmɛ ɛ
ciekdɛ. Bi kɛn ɤä coo näk, kä bikɛ ji jak
kä tëk. 13 Lar ɛ, i Lapi nyimaar, bɛ cuaa
mi gɔaa kä ɤä ɛn ɔ ci la̲tɔ.

(Page 39)

kɛnɛ ɤöö bi tëkdä kään kɛ gua̲a̲du." 14 Mëë
ci Abram wä kä Ijipt cu ji Ijipt ciekdɛ nɛn
tëë kɛ maan mi di̲i̲t. 15 Mëë ci kua̲r
Përow jɛ nɛn cu kɛn ɛ liëk Përow, kä cuaa
ciek ɛmɔ naŋ dueel Pɛrow. 16 Kä kɛ kui̲cdɛ,
ɛn ciek ɛmɔ, cuɛ Abram la̲t a gɔaa cuɛ te kɛ
rɔɔm, thääk, tut muɔ̲li, wutni la̲t kɛnɛ nyier
la̲t, ŋut muɔ̲li kɛnɛ thɔ̲a̲rɔ̲a̲a̲li. 17 Kä cu
Jaopa Përow moc riɛk mi bɛc bɛc kɛnɛ ji
gɔaalɛ kɛ kui̲c ciëk Abram ni Thɛyray. 18
Kä cu Përow Abram cɔl, cuɛ jɛ jiök, cuɛ
wee, "E ŋu ci ji̲n ɛ lät kä ɤä mɛ täämɛ?
Kä ɛ ŋu ɛn ëë 'ken ji̲n ɛ la̲r ɤä ni kɛɛ nhiam
i ɛ ciekdu ɛn nɛmɛ? 19 E ŋu ɛn ëë laari jɛ,
i ɛ nyimaar a cu ɤän ɛ coo ka̲n a la ciekdä?
Ku ɛ liŋ ɛn täämɛ, ji̲n kän ni ciekdu, bi
jiɛɛn bi wä dupdu mɔ wii thi̲n kɛ jɛ mɔ." 20
Cu Përow naath kɛ̲m ruac kɛ kui̲c Abram.
Cukɛ jɛ naŋ thoo duɔ̲p kɛnɛ ciekdɛ kɛ ŋɔak
diaal ti te kɛ jɛ.

(Page 40)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others