Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Ruaacni titi caa kɛ ba̲ny raar kä cio̲o̲k 5
kam 14 kɛnɛ 17. Cɛ tuɔɔk kä pëj 16.

Cio̲o̲k 5:15-16

15 Mëë ci Maalalɛl te kɛ run ti jɛn bäkɛl
wi̲cdɛ dhieec cuɛ Jarɛt dieth. 16 Kä kɛ
kɔr dapkä Jarɛt cu Maalalɛl te kɛ run ti
kur bädäk wi̲cdɛ jɛn diɔ̲k, kä cuɛ gaat kɔkiɛn
dieth, dhɔɔl kɛnɛ nyier.

Cio̲o̲k 38:24-26

24 Kɛ kor pathni da̲ŋ diɔ̲k, caa lar Judä i ci ciɛk gatdu a la Tɛymar,
cɛ rier la̲t. Kä ɛn guaath ɛmɔ mee ci kɛ tɔ̲c kɛɛl, cɛ ruɛt. Ci
Judä ɛ lar nöŋɛ jɛ raar wanɛmɛ, baa jɛ ben waŋ kɛ ɤöö bɛ li̲w.
25 Kä wädɛ raar cɛ ruac lar guanthudɛ. Cɛ lar i "Ɣän ruɛtä, kä
wut ɛn ruɛt ɤä tee kuakɛ kɛ ɤä kɛl. Mindɔŋ cɛ thiec, "Ŋaci
wutɛ tee kɛ kuak titi? A la nyaŋ yiɛt, gaac, kɛnɛ taŋ, ŋaci jɛ?
26 Ci Judä ɛ ŋac, cɛ lar ɛnɔ, "Ɣän ŋacä jɛ, nyam ɛmɛ ŋa̲a̲ni jɛn
kä ɤä. Kɛ ɤöö/ci ɤän ɛ go̲r, bä jɛ käm gatdä ni Cilä. /Ci kɛn
tɔ̲c kɛɛl bi nyɔk.

(Page 207)

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others